Ing.

Daniela Frejková

Ph.D., MBA

ICV, ICV VUT-U3V

+420 54114 5126
frejkova@lli.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Daniela Frejková, Ph.D., MBA

Výuka

Konzultační hodiny