Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Economics and Management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Studium je zpoplatněno, výše poplatku za studium je stanovena děkanem fakulty Rozhodnutím č. 19/2018 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 500 EUR za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 8 000 EUR za jeden akademický rok. Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí ve formátu pdf k elektronické přihlášce. Přijímací zkouška se skládá z části písemné (Test z anglického jazyka) a z části ústní. Ústní část probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovorem je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu a osobní projev. Předpokládaná délka trvání ústní části zkoušky je 90 - 180 minut. Termín zkoušky je 31. 5. 2019 nebo 1. 6. 2019. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána pouze elektronicky na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Entrepreneurship and Small Business Development

Ekonomika a management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Účetnictví a daně

Ekonomika podniku

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz

Procesní management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz

Systémové inženýrství a informatika

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Pro obor Manažerská informatika jsou stanovena kritéria pro přijetí prominutím přijímací zkoušky (NSZ organizované společností Scio nebo prospěch ve vybraných předmětech na střední škole). Pokud uchazeč splňuje stanovené podmínky prospěchu ve vybraných předmětech, musí na fakultu zaslat do 1. 4. 2019 doklad o klasifikaci potvrzený střední školou. Formulář dokladu je dostupný v e - přihlášce a na webových stránkách fakulty. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Manažerská informatika

Ekonomika a management

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeč o studium podává na každý z vybraných oborů samostatnou přihlášku. Koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro obory z programu Ekonomika a management a program Mezinárodní ekonomika a obchod. Písemná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín přijímací zkoušky je 21. 6. 2019 nebo 22. 6. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Řízení a ekonomika podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku

European Business and Finance

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeč nekoná přijímací zkoušku. O přijetí bude rozhodnuto na základě posouzení dokladů, které musí uchazeč v písemné formě zaslat na fakultu do 15. 5. 2019 - motivační dopis (v angličtině), úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném bakalářském nebo magisterském vysokoškolském studiu, úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky z anglického jazyka. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (nostrifikace - Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR). Podrobně viz článek 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020. Studium je zpoplatněno - viz Rozhodnutí děkana č. 19/2018 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 500 EUR za každý semestru studia v ČR, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 1200 EUR za každý semestr studia v ČR. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
European Business and Finance

Mezinárodní ekonomika a obchod

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín písemné přijímací zkoušky je 21. 6. 2019 nebo 22. 6. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu programu Mezinárodní ekonomika a obchod a oboru z programu Ekonomika a management koná jednu společnou písemnou přijímací zkoušku. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Mezinárodní ekonomika a obchod

Systémové inženýrství a informatika

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Přijímací zkouška do tohoto oboru je samostatná a koná se v termínu 22. 6. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Informační management

Ekonomika a management

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeč o studium podává na každý z vybraných oborů samostatnou přihlášku. Koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro obory z programu Ekonomika a management. Písemná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín přijímací zkoušky je 21. 6. 2019 nebo 22. 6. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Řízení a ekonomika podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku

Economics and Management

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 26. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Company Management and Economics

Ekonomika a management

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 26. 4. 2019
Řízení a ekonomika podniku

Economics and Management

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 26. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Company Management and Economics

Ekonomika a management

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 26. 4. 2019
Řízení a ekonomika podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty