• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Final theses


Final thesis detail

Title: Microfluidics
Type: Bachelor's Thesis
Year: 2013/2014
Student: Ing. Martin Abrahám
Leader: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
Opponent: Ing. Jan Sluše
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Department:
Study branch: Mechanical Engineering
Language: Czech
State: Defended (thesis was successfully defended)
Characteristics of thesis dilemmas:
Not applicable.
Objectives which should be achieve:
Not applicable.
Keywords:
Microfluidics, Reynold’s number, laminar flow, micropumps, microneedles, micromixers,
microvalves
Abstract:
The bachelor's thesis deals with phenomenon of gas and fluid flow in equipment with
micro scale. The first part is dedicated to describe Reynolds number and laminar flow in
micro channel. The second part is dedicated to describe specific equipment for pumping a
working material – micropumps, microvalves, microneedels, micromixers.
Literature:
[1] Karniadakis, G., Beskok, A., Aluru, N.: Microflows and Nanoflows: Fundamentals and Simulation, Springer, 2006
[2] Stone, H.A., Stroock, A.D., Ajdari, A.: Engineering Flows in Small Devices: Microfluidics Toward Lab-on-Chip, Annu. Rev. Fluid Mech., 36, pp. 381-411.
Reason for concealment:
Not applicable.

File inserted by student Size Public version
Main document [.pdf] 1.59 MB yes

Classification by leader - doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.:
Student se ve své rešeršní práci zabývá mikrofluidickými zařízeními. Jmenovitě čerpadly, míchadly, ventily a jehlami. Student prezentuje přehled různých fyzikálních principů čerpadel a míchadel i základní způsoby konstrukce ventilů v těchto zařízeních. Po formální stránce je práce zdařilá s minimem chyb. Postrádám ovšem rozsáhlejší zmínky o využití daných zařízení v konkrétních aplikacích.
Práci doporučuji k obhajobě a po jejím obhájení udělení titulu bakalář.

final grade: B

Kritérium hodnocení Známka
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations A
Student's independence when working on the topic C

Classification by opponent - Ing. Jan Sluše:
Bakalářská práce je zaměřena na zařízení, která jsou využívána při mikroprůtocích. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretické rovnice, které charakterizují proudění včetně zákonů platných pro chování kapaliny. 
Druhá část práce se zabývá prvky, které se v mikrofluidice využívají. Je zde uveden souhrn prvků včetně jejich funkce. Prvky jsou následně popsány z hlediska jejich konstrukce a principu. Zdůrazněny jsou zde kladné stránky, avšak nechybí ani skeptický pohled, a tedy negativní vlastnosti.
V závěrečné části bakalářské práce je shrnuta podstata práce. Jelikož se jedná o nový a perspektivní obor proudění tekutin, předpokládá se progresivní vývoj v této oblasti. Doporučuji pokračovat v tématu v rámci diplomové práce.

Bakalářská práce je zpracována komplexně a student si počínal velmi svědomitě a věnoval jí náležité úsilí. Grafická stránka práce je také velmi dobrá. Student se vyhnul gramatickým chybám, nepřesnostem a nedostatkům při formulaci konkrétních závěrů, a tak lze jeho počínání hodnotit velmi kladně.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

final grade: A

Kritérium hodnocení Známka
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B

Tip: a short reference to the final thesis is also: https://www.vutbr.cz/en/studies/final-thesis?zp_id=72354

Back to list