Master's Thesis

LPR Recognition

Final Thesis 4.34 MB

Author of thesis: Ing. Ondřej Trkal

Acad. year: 2015/2016

Supervisor: Ing. Karel Horák, Ph.D.

Reviewer: Ing. Miloslav Richter, Ph.D.

Abstract:

The thesis deals with analysis and design of system for automatic localization and recognition of the license plate. The input images are from different sources, and contain large scenic and weather variations. The aim was to create a system able to find the licence plate on the image and recognize its alphanumeric figure. In this work, there is a focus on analysis and implementation of localization and optical character recognition methods. One own and four other localization methods are compared. There are also compared three classifiers for optical character recognition. Localization and OCR methods are tested on real data and evaluated in accordance with the calculated evaluation parameters. The work also contains sensitivity analysis of the proposed system.

Keywords:

LP, license plates, automatic license plate recognition, localization, classification, Naive Bayesian classifier, k-NN, template matching, computer vision

Date of defence

8.6.2016

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Process of defence

Student obhájil diplomovou práci

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Electrical, Electronic, Communication and Control Technology (EEKR-M)

Study branch

Cybernetics, Control and Measurements (M-KAM)

Composition of Committee

doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda)
prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen)
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)
Ing. Soběslav Valach (člen)

Supervisor’s report
Ing. Karel Horák, Ph.D.

Pan Trkal pracoval na své diplomové práci řádně, konzultace využíval pravidelně podle domluvy a dohodnuté úkoly plnil včas a v podstatě správně. Jeho výhodou byla dobrá znalost cílové aplikace z předchozí bakalářské práce, která se ale týkala jiných nástrojů (neuronové sítě) a poskytla diplomantovi větší rozhled v teoretické části. Chválím především důkladné studium převzatých metod detekce SPZ a čtení znaků společně s důsledným návrhem a implementací vlastní metody. Za zmínku také stojí slušná galerie vlastnoručně pořízených snímků vozidel v provozu. Větší pozornost potažmo více času mělo být věnováno problematice OCR, kde se zcela nepodařilo podchytit některé rušivé vlivy v obrazech např. rozdělení znaku SPZ tenkou svislou linií nebo korekce stínu na značce. Přestože jsou tyto a podobné problémy v state-of-the-art oboru úspěšně vyřešeny, dá se říct, že už mírně prekračují rámec diplomové práce a tak je nelze brát jako vážnou výtku.
Předložená práce je podle mého názoru výborná už jen důkladným hodnocením dosažených výsledků  (od str. 62) a také ne zcela běžnou jasnou specifikací problémových situací ve snímku (od str. 68). Práci jednoznačně doporučuji prezentovat před komisí.

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Miloslav Richter, Ph.D.

Předložená práce patří mezi náročnější po stránce časové i odborné. Student se musel seznámit s rozsáhlou problematikou vyhodnocení SPZ značek pomocí zpracování obrazu.
Na základě předložené práce lze konstatovat, že zadání bylo splněno a že se v dané problematice diplomant dobře orientuje. V práci je nutné ocenit nastudování a především implementaci, vyzkoušení a zhodnocení několika metod. Srovnání metod na pořízených databázích je velice kvalitní.
Zvolená koncepce je správná, diplomant se nedopustil žádných závažnějších chyb. Práci lze považovat za vlastní dílo diplomanta.
V práci se vyskytuje i několik nedostatků. V práci jsou často použity strukturní elementy, je uváděn pouze jejich rozměr, ale ne hodnoty. Není uvedeno, jak byl určen práh 50 ve vzorci 4.4. U vzorce 4.8 patrně nemělo být dělení 255 (chybí zde popis jednotek u použitých proměnných). Obr 4.7 má nejasný popis a to i vzhledem k odkazům v textu.
Přiložená práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a navrhuji hodnocení velmi dobře/88.

Grade proposed by reviewer: B