Bachelor's Thesis

Connecting the TV studios

Main document 4.6 MB Appendix 557.11 kB

FEKTBachelor's ThesisStudent: Ing. Peter FlimelAcad. year: 2013/2014

Leader: prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.

Opponent: Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

In this bachelor thesis work is done TV link study in 2020, for the purpose of mediation football matches between studies in Prague and Bratislava. This work deals with optical connections and technology matters to revel in the transmission of large amounts of data.

Language

Czech

State

Defended (thesis was successfully defended)

Grade

B

Faculty

Department

Study branch

Teleinformatics (BK-TLI)

Classification by leader
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.

Student Peter Flimel ve své bakalářské práci řeší propojení TV studií výhledově pro rok   2020, za účelem zprostředkování přenosů sportovních událostí mezi TV studii v Praze a Bratislavě. Práce se zabývá problematikou optických spojů a technologií vyžadujících přenos velkého množství dat. Student vypracoval návrh na použití příslušných technologií pro realizaci projektu. Navrhl dvě nezávislé optické trasy. Pro cvičné měření byl využit Akademický optický polygon VŠ Brno, na kterém proběhlo měření útlumu  metodou zpětného rozptylu OTDR a interferometrické metody měření polarizační vidové a chromatické disperze. Jeho přístup k zadanému úkolu, vystupování hodnotím velmi kladně

final grade: A
final score: 94


Classification by opponent
Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

V předložené BP je řešeno propojení TV studií výhledově pro rok v roku 2020, za účelem zprostředkování přenosů sportovních událostí mezi TV studii v Praze a Bratislavě. BP se zabývá problematikou optických spojů a technologií vyžadujících přenos velkého množství dat. Po zadání požadavků studií autor vypracoval návrh na použití příslušných technologií pro realizaci projektu. Po vytýčení dvou nezávislých optických tras autor na základě velice stručného uvedení základní teorie k použitým sťovým prvkům, měřicím metodám a tyto metody byly v dalším navrženy. Pro měření útlumu bylo využito metody zpětného rozptylu OTDR a interferometrické metody měření polarizační vidové disperze. Naměřené byly přepočítány k navržené trase tak, aby se blížily co nejvíce ke skutečným hodnotám. K měření bylo využito možností nabízených zkušebním polygonem v brněnské akademické síti. Uvedení jednotkách teoretických základů předcházející praktické části je provedeno co nejjednodušším způsobem. Předložená BP postihuje ve svém výsledku zadání autorem splněné.

Autorovi lze vytknout větší četnost chyb a nepřesností. BP postrádá pečlivou korekturu i po jazykové stránce. Autor zjevně nevyužil možnosti kontroly gramatiky textového procesoru. Byť nejsem rodilý mluvčí a neměl bych se vyjadřovat ke slovenštině, domnívám se, že autor má v této věci co dohánět. Zachycené nikoliv v úplnosti překlepy a nepřesnosti jsou ve vztahu k příslušné stránce následující:
Hned v úvodu v klíčových slovech je chyba ve zkratce CWDM – je napsáno CDWM¨, Tato chyba provází celou práci, opakovaně na straně 37 přičemž výklad zkratky je správně i v závěru práce v seznamu zkratek. Dále podle jednotlivých stran:
11 – defincia, pronajom
12 - splňaval (splniaval)
18 – vztah 3.2 je nesmyslný, uvádí že 2 = 6.
19 – opakovaně dwonstream
21 – typologii namísto topologii
23 - domnívám se, že i ve slovenčině je správně abysme dohromady
       v meranom materiály
24 – zhora a zdola nepochybně dohromady
26 – Správně Loose Tube
27 – vystúp
32 – neväzného?
36 – V hierarchii STM je STM 256 čtyřnásobkem STM 64
43 - Mala definícia opto-technológie, = dokonalo jednosmerný spoj.
53 – zavysi – opakovane
59 – Hdonota přímo v nadpisu
Formálně je práce v pořádku, je vhodně uspořádána. Autor se mimo tento výčet dopouští dle mého názoru zbytečného rozdělování slov případně používá pomlček i ve slovech jako je multiplexer. Toto je do,případného dalšího studia námět pro podstatné zlepšení autorových kompetencí. Za kvalitní lze považovat prove dená měření a jejich protokoly. V tom je patrný hlavní přínos autora.

final grade: C
final score: 72


Literature

[1]  FILKA, M.  Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. CENTA, Brno 2009.
[2]  KUCHARSKI, M.  WDM – Nová filozofie optických sítí.  Telekomunikace 1998, č.10
[3]  GIRARD. A.  Guide to WDM Technology. EXFO, Quebec, 2002.

Keywords

FIFA, MS, LD, PIN, APD, FDM, WDM, WWDM, DWDM, CDWM, STM, EDFA, IEC, DCF, OTDR, PMD, Optical connection, Football, Prague, Bratislava, Attenuation, Dispersion.