Bachelor's Thesis

Design and realization of Tribometer control

Final Thesis 1.94 MB

Author of thesis: Bc. Lukáš Janík

Acad. year: 2011/2012

Supervisor: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Reviewer: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstract:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro tribologickou soustavu. S požadavkem vytvoření uživatelského prostředí pro zadání programu řízení pro daný experiment. Program je prováděn v určeném sledu a z experimentu jsou získány změřené data ze snímačů.

Keywords:

Labview, Tribologie, CompactRio, Piezo-actuator, Servomotor, Encoder

Date of defence

19.6.2012

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations A
Student's independence when working on the topic B

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řízení tribometru konstruovaného na ústavu konstruování. Úkolem bylo vytvořit komplexní program, který by dokázal řídit několik různých zařízení soustavy a umět měřit dané veličiny, podle požadovaných nastavení a průběhů. V první části se student zabývá možnostmi ovládání řídicí jednotky motoru Unidrive pomocí sériové linky a realizuje ovládání. Dále se student zabývá ovládání piezo-aktuátoru pomocí sériové linky a ovládání realizuje. Ve zbytku práce se student zabývá návrhem realizací a testováním řídicího software pomocí NI LabVIEW.
Logické uspořádání práce je na dobré úrovni. V práci se vyskytuje málo pravopisných a stylistických chyb.
Zadání práce je na bakalářskou práci poněkud obsáhlé, ale student dokázal stanovené cíle naplnit.
Práci doporučuji k obhajobě
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations A

Grade proposed by reviewer: A