Bachelor's Thesis

Binocular vision

Final Thesis 1.82 MB

Author of thesis: Ing. Joshua Janů

Acad. year: 2010/2011

Supervisor: Ing. Petr Fedra

Reviewer: Ing. Karel Jehlička, CSc.

Abstract:

This bachelor thesis is focused on binocular vision. The introductory section describes the physiology of stereoscopic vision. Then deals with the so-called depth guides to help induce the audio from the monitored scene. Furthermore, in this paper the method of stereoscopic projection and the possibility of inducing spatial perception of the picture. The work is also the acquisition of stereoscopic recording scene with its projections using anaglyph techniques. Based on the evaluation of the acquired group of alert observers described anaglyph effect of the information contained in the image.

Keywords:

binocular vision, stereoscopic, perception of space, horopter, anaglyph, full-colour anaglyph

Date of defence

15.6.2011

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaDznamka

Grade

D

Process of defence

Student prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázka oponenta byla zodpovězena. Do diskuze se zapojili Doc. Chmelař a Prof. Jan. Student zodpověděl otázky komise. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study branch

Biomedical Technology and Bioinformatics

Composition of Committee

prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda)
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda)
Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Petr Fedra

Student pracoval velmi samostatně a málo konzultoval hlavně experimentální část práce. V úvodní kapitole prostudoval a popsal fyziologii binokulárního vidění. V dalších kapitolách poté navrhnul a realizoval snímání statické i dynamické scény pomocí dvojice fotoaparátů Lumix DMC-FS10. Následné zpracování dat je řešeno pouze pro ztrátovou metodu anaglyf. Statistické vyhodnocení subjektivního vjemu barevné věrohodnosti je proto velmi závislé na použité dvojici filtrů. Hlavně vinnou neintenzivní komunikace v práci chybí vyhodnocení objektivních parametrů dynamické scény. Přesto doporučuji práci k obhajobě stupněm D/60.
Mark Points Max. points
C 35 50
F 5 20
C 15 20
E 5 10

Grade proposed by supervisor: D

Reviewer’s report
Ing. Karel Jehlička, CSc.

  Podkladem je studium fyziologie vidění a záznamových a reprodukčních (prezentačních) metod s využitím rozšířených CCD fotopřístrojů.Práce je zaměřena na předvedení skupině v prostoru rozmístěných pozorovatelů, což je přínosné, ale vyžadovalo by variabilnější předlohy než zvolil a větší testovací soubory.  Fyziologii a jednotlivé metody získání,uložení a případné projekce uvádí stručně podle dostupné literatury. Zajímavé by bylo přiřazení unikátní prezentace (jím získaných snímků), jednomu pozorovateli (sice nepohodlné, ale zřejmě nejúčinnější), pohledem DO stereoskopu.Taková metoda by se mohla rozvinout vzhledem k vývoji technologie a klesající ceny  „malých“ displejů – („superaktivní“ brýle). Teprve srovnání s touto cestou, pokud ji nepředstihne autostereoskopická technologie by bylo relevantní. V práci je sice komentována vlastnost kamerového uspořádání s „fotoaparáty“, ale jejich vlastní  parametry jsou uvedeny jen s ohledem na synchronizaci při předpokladu snímání sekvence. Současný vývoj použitých (kompakt ?) aparátů je obecně reklamně dokumentován jen počtem PX, ne však vzniklou rozlišovací schopností v podstatě stagnující vzhledem k snižující velikostí čipu a tím i PX.
Mark Points Max. points
E 10 20
E 25 50
E 10 20
B 8 10

Grade proposed by reviewer: E