Bachelor's Thesis

Control of heat sources orientated on the biomass combustion

Final Thesis 1.89 MB

Author of thesis: Ing. Martin Havlíček

Acad. year: 2009/2010

Supervisor: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.

Reviewer: Ing. Petr Chlápek

Abstract:

The Bachelor thesis deals with the control of heat sources which are concerned on biomass combustion. The aim of this thesis was to present the properties of biomass as a fuel. It also describes the technology of medium power boilers and their comparison with other power categories. Above all, it evaluates the current control systems of biomass boilers with medium power and offers the list of Czech producers. The thesis also gives the brief information about the situation abroad.

Keywords:

Biomass boiler, control system, boiler manufacturers, regulation, biomass

Date of defence

15.6.2010

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grade

C

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Engineering (B2341-3)

Study branch

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen)
Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Předložená práce je obsahově vyvážená, logicky vhodně uspořádaná a koresponduje se svým zadáním. Student se zpracování bakalářškého projektu věnoval poctivě a aktivně vyhledával konzultace. Rozsah a hodnotu práce nepříznivě ovlivnila nízká ochota výrobců komunikovat o používaných technologiích. Úroveň práce trpí některými formálními nedostatky (členění úvodu do odstavců, nadpisy na konci stránky s. 54-55, chyba ve vzorci s. 36 apod.). Grafická stránka je na dobré úrovni.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment C
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality C
Ability to interpret achieved results and draw conclusions C
Applicability of results in practice or theory C
Logical arrangement of thesis and its layout C
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic C

Grade proposed by supervisor: C

Reviewer’s report
Ing. Petr Chlápek

Lze konstatovat, že obsah bakalářské práce autora Martina Havlíčka koresponduje se zadáním. Nastíněná problematika je aktuální a v současné době často diskutována. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Kladně hodnotím zejména ochotu autora získávat informace a účelně je včlenit do textu.
V prvních kapitolách se autor zabývá vlastnostmi biomasy jako paliva, zmiňuje jeho výhody (proti palivům fosilním) a určitá specifika, která provázejí energetické využití biomasy. V dalších kapitolách se autor věnuje konstrukci kotů pro spalování biomasy a jejich automatickým řízením. V poslední kapitole je uveden stručný přehled trhu s technologickými celky kotlů. Uvedené práci je ovšem nutné vytknout několik zásadních nedostatků jak po stránce obsahové, tak formální.
Obsahové nedostatky:
1. Autor se příliš detailně zabývá konstrukcí kotlů na biomasu v poměru s jejich automatickým řízením.
2. Zmíněné obecné vlastnosti (Mnohorozměrový obvod a dopravní zpoždění) v kapitole 4.3 nepokládám pouze za specifika regulace kotů na biomasu.
3. V textu chybí analýza řídicího systému kotle na biomasu a především jakákoliv popis alespoň základní regulační smyčky.
4. V kapitole 4.5 Používané řídicí systémy jsou uvedeny některé programovatelné automaty nedostatečné pro řízení kotlů o středním výkonu na jakékoliv palivo (např. AMIRIS 99S výrobce AMiT), aj.
Formální nedostatky
1. Text bývá často nesjednocen, jednotlivé odstavce jsou tematicky výrazně odlišné.
2. Obr. 1 Schéma cyklu dendromasy považuji spíše za jednoduché vyjádření cyklu uhlíku.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment D
Working process, extent and suitability of applied methods C
Scholarly contribution and originality D
Ability to interpret achieved results and draw conclusions D
Applicability of results in practice or theory D
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations C

Grade proposed by reviewer: C