Master's Thesis

IS - Service management application

Final Thesis 3.72 MB Appendix 9.58 MB

Author of thesis: Ing. Pavel Látal

Acad. year: 2009/2010

Supervisor: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Reviewer: Ing. Petr Šoustek

Abstract:

This diploma thesis deals with electronic information system for recording and tracking service calls on pressing and cutting tools, the injection molds and assembly machines and assembly lines in manufacturing plant of Lear Corporation Czech Republic, s. r. o. in Vyškov.

Keywords:

Information system, Database, UML, Mind map, Lear, Project preparation, Microsoft SQL server

Date of defence

14.6.2010

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Doc.ing.Lenka Landryová,CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Diplomat řešil praktickou úlohu návrhu specifického informačního systému. Návrh IS zahrnoval všechny etapy viz DP. Výstupem je praktická již využívaná aplikace, což lze považovat za úspěšné završení a odcenění diplomantova umu. Diplomant bezesporu prokázal schopnost samostatné a tvůrčí inženýrské práce. Předloženou DP doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations A
Student's independence when working on the topic A

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Petr Šoustek

Cílem diplomové práce bylo vytvoření informačního systému pro servisní
management ve výrobním závodě Lear corporation, s r.o. Diplomant toto
plně splnil, v předložené práci je popsána analýza procesu a návrh
projektové přípravy pomocí myšlenkové mapy a UML diagramů. Dále je
důkladně popsána klientská aplikace. Jako v každé práci se místy vyskytují
určité nedůslednosti, což ovšem nesnižuje hodnotu práce.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations A

Grade proposed by reviewer: A