Master's Thesis

Information System Assessment and Proposal for ICT Modification

Main document 3.17 MB

ÚSIMaster's ThesisStudent: Ing. Tomáš BačíkAcad. year: 2017/2018

Leader: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Opponent: Ing. Mgr. Martina Krausová

Diploma thesis contains definitions of basic concepts related to the issue of information systems. The thesis includes analysis of the current state of information system assesses its effectiveness. Outcomes analysis is a set of solutions that eliminate the risk streamlines the entire information system.

Language

Czech

State

Defended (thesis was successfully defended)

Grade

C

Faculty

Department

Study branch

Risk Management in Companies and Institutions

Classification by leader
doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

kromě úspor, mohou změny přinést i nějaké další, nepřímé přínosy a případně jaké?

final grade: B

Grade
B
B
B
B
B
C
B

Classification by opponent
Ing. Mgr. Martina Krausová

Předložená diplomová práce svým rozsahem, obsahem i strukturou odpovídá požadavkům pro tento typ závěrečné práce. Teoretické části je věnována zhruba třetina obsahu a hlavní důraz je tedy kladen na praktickou část.
Definovaným cílem bylo provést analýzu stávajícího stavu a efektivity informačního systému vybrané organizace, následné posouzení a návrh možných změn pro zefektivnění stavu a zmírnění rizik. Dle mého názoru bylo tohoto cíle autorem práce dosaženo.
Práce je členěna do tří celků. Struktura je logická a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Srozumitelnost textu je lepší v praktické části, na kterou se autor nejspíš více zaměřil. V teoretické části jsou některé pasáže ne zcela jasné. Co se týče pravopisu má autor nedostatky v používání interpunkce. V práci se objevují chyby v nadměrném používání čárek ve větách, kde nemají být, a v používání mezer před/za čárkou v textu. Této chyby se autor dopouští i v některých citacích. Především v teoretické části jsou potom v některých větách vynechána nebo zaměněna některá slova a objevují se i překlepy, čímž se snižuje srozumitelnost textu.
Při používání zkratek především v rámci obrázků a grafů by bylo vhodné je v textu podrobněji vysvětlit, nebo použít nezkrácenou formu pro lepší srozumitelnost. Bez takového vysvětlení jsou některá zobrazení pro čtenáře těžko pochopitelná.
Teoretická část má jasnou logickou návaznost, kde se od jednotlivých základních pojmů dostává autor až k těm složitějším, včetně základních aplikací v praxi. V této části práce je podkapitola 1.9 zabývající se různými metodami projektového řízení, která mi nepřijde vzhledem k věcnému obsahu práce zcela nezbytná a bylo by možné ji vypustit.
Analýza stavu je velice přehledně shrnutá především v tabulkách č. 29, 30 a 31, kde jsou autorem určeny body pravděpodobnosti a dopadu jednotlivých rizik na základě získaných podkladových dat a vlastních zkušeností s informačním systémem IASON. V této části jsou definovány a použity i metody, které nebyly zmíněny v rámci teoretické části, kam by formálně patřily spíše. Nicméně autorem zvolená struktura nenarušuje logickou návaznost práce a nepovažuji ji tedy za závažný problém.
Naplnění zadání diplomové práce není triviální, jelikož předpokládá důkladnou znalost a analýzu vnitřního informačního systému zvolené organizace, což bylo předpokladem pro relevantní návrh zlepšení efektivity a eliminace rizika. Autor dle mého tuto znalost v praktické části prokázal a vyrovnává tím některé formální nedostatky předložené práce. Výsledky a doporučení by se po hlubší analýze a podrobnějším rozpracování (přesahujícím rámec této práce) daly využít v praxi. Predikce vlivu změn na náklady firmy (finanční i časové) ukazují na autorovu důkladnou znalost zkoumané problematiky.
Vzhledem k rozsahu zpracování, formálním nedostatkům a skutečnostem uvedeným výše doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou C.

final grade: C

Grade
C
B
B
C
C
C
B

Literature

BASL, Josef; BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2000. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
DOSTÁL, Petr; RAIS, Karel; SOJKA, Zdeněk. Pokročilé metody manažerského rozhodování. 1. vydání. Praha : Grada Publishing,  2005. 168 s. ISBN 80-247-1338-1.
MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2000. 144 s. ISBN 80-7169-410-X.
ŘEPA, Václav. Podnikové procesy : Procesní řízení a modelování. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-2252-8.
SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vydání. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.

Keywords

Information system, data, analysis, efficiency, risk