Master's Thesis

Interpretation of traffic accident analysis results in relation to related legal decisions

Final Thesis 3.74 MB

Author of thesis: Ing. Kristina Běloušková

Acad. year: 2014/2015

Supervisor: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Reviewer: Ing. Vladimír Tylšar

Abstract:

The diploma thesis titled Interpretation of traffic accident analysis results in relation to related legal decision deals with the interpretation of legal decisions accidents with not giving right of way. The main goal of this thesis is to find an established line for assessing culpability for comparable accident situations. Before the analysis of the 230 court rulings measurement is performed to estimate the distance an speed, because it is closely connected with right of way. In the context of theoretical part is characterized by a right of way, an expert in criminal proceedings, the road traffic regulations, penalties and the factors that influence us while driving. The analytical part draws on 230 court rulings and 5 expert opinions provided by the Institute of Forensic Engineering of the Technical University in Brno. Conclusion of the analytical part an established threshold for assessing culpability for comparable accident situations is found.

Keywords:

Accident, right of way, court ruling, expert opinion.

Date of defence

15.6.2015

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grading

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Diplomantka prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. Práce svým obsahem a rozsahem překračuje běžné práce předmětného typu. Doporučuji práci k obhajobě.
Mark
A
A
A
B
A
A
A

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Vladimír Tylšar

Práci považuji celkově za vysoce zdařilou.
Je členěna do logicky sestavených podoblastí, které postupně osvětlují  problematiku důležitých pojmů v oblasti jak legislativy, související s pravidly provozu na pozemních komunikacích, tak pohledu na jejich výklad  z pozice analytika dopravních nehod.
Po připomenutí základních pojmů z platné legislativy jsou tyto doplněny o jejich technický výklad spolu s porovnáním platných základních pravidel (361/2000 Sb.“O provozu na pozemních komunikacích“)  s předpisy některých evropských zemí.

Diplomantka  v rámci  této práce prakticky provedla a vyhodnotila  i samostatný technický experiment zaměřený na  odhad  vzdálenosti a rychlosti vozidel. Zde  prakticky prokázala, že nelze příliš spoléhat např. na výpovědi účastníků dopravních nehod či svědků co se týká těchto veličin (vzdálenost, rychlost).

Klíčovou pasáží práce je modelové členění nehod v křižovatce do pěti skupin, kde každá situace má přiřazeny jak závěry znaleckého zkoumání konkrétních nehod znalci a znaleckými ústavy – včetně popisu zjištěných rozporů v těchto závěrech-  tak i soudních rozhodnutí v těchto konkrétních případech. Zde je přiřazeno 230 rozhodnutí a odůvodnění soudů.

Ve znalecké praxi jsou časté zejména dva tyto „modelové“ případy – vozidlo odbočuje vlevo a nedá přednost vozidlu protijedoucímu (var.1)  a vozidlo odbočující vlevo se střetne s vozidlem, které toto vozidlo v době odbočování předjíždí (var.4)
Prostudování těchto konkrétních případů nehod spolu se závěry technické analýzy a následně i nalezených a přiřazených soudních rozhodnutí je možno doporučit k přečtení asi každému znalci-analytikovi silničních nehod, který v oboru aktivně působí.

Práce může pomoci vyvarovat se základních (a stále se opakujících) chyb v nehodové analýze a získat  povědomí o možných rozhodnutích soudu. Znalec běžně nemá „zpětnou vazbu“ - vypracuje ve věci posudek, je vyslechnut u soudu při jednání a následně se ve většině případů nedozví, jak soud vlastně rozhodl a proč.
Zmíněná zpětná vazba však nesmí nijak ovlivnit činnost znalce v průběhu nehodové analýzy z hlediska jeho nestrannosti a orientace jen na technickou problematiku při  hledání a stanovení příčin nehod.
Mark
A
A
A
A
A
A
B

Grade proposed by reviewer: A