Doctoral Thesis

Fault-Tolerant Control of a Flux-switching Permanent Magnet Synchronous Machine

Final Thesis 5.01 MB Summary of Thesis 1.27 MB

Author of thesis: Ing. Mustafa Osman Elrayah Aboelhassan, Ph.D.

Acad. year: 2013/2014

Supervisor: prof. Ing. Jiří Skalický, CSc.

Reviewer's: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc., doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.

Abstract:

It has become clear that the most successful design approach involves a multiple phase drive in which each phase may be regarded as a single-module. The operation of any one module must have minimal impact upon the others, so that in the event of that module failing the others can continue to operate unaffected. The modular approach requires that there should be minimal electrical, magnetic and thermal interaction between phases of the drive. Flux-Switching permanent magnet synchronous machines (FS-PMSM) have recently emerged as an attractive machine type virtue of their high torque densities, simple and robust rotor structure and the fact that permanent magnets and coils are both located on the stator.

Flux-switching permanent magnet (FS-PMSM) synchronous machines are a relatively new topology of stator PM brushless machine. They exhibit attractive merits including the large torque capability and high torque (power) density, essentially sinusoidal back-EMF waveforms, as well as having a compact and robust structure due to both the location of magnets and armature windings in the stator instead of the rotor as those in the conventional rotor-PM machines. The comparative results between a FS-PMSM and a traditional surface-mounted PM (SPM) motor having the same specifications reveal that FS-PMSM exhibits larger air-gap flux density, higher torque per copper loss, but also a higher torque ripple due to cogging -torque. However, for solely permanent magnets excited machines, it is a traditional contradiction between the requests of high torque capability under the base-speed (constant torque region) and wide speed operation above the base speed (constant power region) especially for hybrid vehicle applications.

A novel fault-tolerant FS-PMSM drive topology is presented, which is able to operate during open- and short-circuit winding and converter faults. The scheme is based on a dual winding motor supplied from two separate vector-controlled voltage-sourced inverter drives. The windings are arranged in a way so as to form two independent and isolated sets. Simulation and experimental work will detail the driver’s performance during both healthy- and faulty- scenarios including short-circuit faults and will show the drive robustness to operate in these conditions.

The work has been published in ten conference papers, two journal papers and a book chapter, presenting both the topology of the drive and the applied control schemes, as well as analysing the fault-tolerant capabilities of the drive.

Keywords:

Aerospace, High speed, Redundancy, Fault-Tolerant, AC motor drives , Fault-Tolerant machines, Dual three-phase machines, Flux-Switching permanent magnet synchronous machine (FS-PMSM), Multi-phase motors, Multi-phase drives, Vector-control, Field-oriented vector-control, Pulse-width modulation (PWM), Voltage source inverter (VSI), Permanent magnet synchronous machine (PMSM), Servomotor, Nonlinear-control, Feedback-control, Position control, Speed control, Current control, Backlash, Field-weakening control, Normal-operating condition (Healthy), Faulty-operating condition (Unhealthy), Open-circuit fault, Short-circuit fault, Single-phase fault, Balance three-phase fault, Braking torque, Safety-critical application.

Date of defence

14.11.2013

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaPznamka

Language of thesis

English

Faculty

Department

Study branch

Power Electrical and Electronic Engineering (PK-SEE)

Composition of Committee

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen)
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. - oponent (člen)
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. - oponent (člen)

Supervisor’s report
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc.

Posudek školitele
Ing. Mustafa Aboelhassan po absolvování magisterského studia v r. 2006 zahájil prezenční doktorské studium na UVEE FEKT VUT v Brně. Zapojil se významně do vedení numerických a laboratorních cvičení, na které byl vždy perfektně připraven.  Po státní doktorské zkoušce v roce 2009 absolvoval dvouletý zahraniční pobyt na University of  Nottingham, kde v kolektivu spolupracovníků pod odborným vedením prof. Christophera Gerady zpracoval podstatnou část své disertační práce. Podle hodnocení prof. Gerady i podle mého hodnocení Ing. Mustafa Aboelhassan svým zaujetím a pracovním nasazením úspěšně reprezentoval naší fakultu.
Tématem disertační práce Ing. Mustafy Aboelhassana byl výzkum a vývoj nového typu regulovaného elektrického pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety a  spínaným magnetickým tokem. Jádrem práce a tedy i disertabilním přínosem doktoranda je výzkum a vývoj nové koncepce regulačního pohonu pro speciální aplikace, odolného poruchám jak napájecího měniče, tak i vlastního motoru, např. zkratům vinutí.
Funkční vzorek kompletního pohonu byl realizován a úspěšně odzkoušen na univerzitě v Nottinghamu. Disertační práce předpokládala široké znalosti  a realizační schopnosti z oboru výkonové elektroniky a elektrických pohonů a adaptibilitu na nové prostředí.
Podstatná část disertační práce byla publikována na mezinárodní konferenci  IEEE ICEMS v Pekingu v r. 2012  a publikována v časopise IEEE IE vol.60, v roce2013.

V Brně dne 24. října 2013                    Prof. Ing. Jiří Skalický, CSc.
viz hodnocení ve formátu pdf
File inserted by the reviewer Size
Singule_posudek_Aboelhassan.pdf 250.58 kB

Reviewer’s report
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.

viz hodnocení ve formátu pdf
File inserted by the reviewer Size
Skala_posudek_Aboelhassan.pdf 332.97 kB