Master's Thesis

Analysis of Critical Locations for Road Transport in a Chosen Region - Vyškovsko

Final Thesis 3.85 MB

Author of thesis: Ing. Michaela Brtníková

Acad. year: 2010/2011

Supervisor: doc. Ing. Petr Jůza, CSc.

Reviewer: Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Abstract:

This master thesis analyzes the bottlenecks on the terrestrial communications in the area
Vyškovsko. The aim is to suggest organizational and engineering measures which lead to
increase traffic safety in selected road sections of terrestrial communications.

Keywords:

Safety, accident, critical locations for road transport

Date of defence

20.6.2011

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grading

C

Process of defence

Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byla analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Vyškovsko. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z její přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Diplomantka zodpověděl otázky oponenta závěrečné práce a státní zkušební komise. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Petr Jůza, CSc.

Práce je zpracována přehledně a na dobré grafické úrovni. Lze vytknout jen drobné nedostatky, jako např. proč jsou v grafech 2 až 19 opakovaně uváděny legendy – stačilo uvést legendu jen ve vlastním grafu a graf pak šlo zvětšit o nevyužité místo po pravé straně. V tab. č. 2 je chybně uvedeno označení silnice II/430. V čl. 3.3.1 na str. 15 je chybně uvedeno číslování silnic III. tříd – číslo může být až 5 - ti místné. V tab. č. 5 např. postrádám zhodnocení vlivu léků, alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek. I řidiči v první skupině mohou pod vlivem těchto látek být v silničním provozu značně nebezpeční.
Bylo by velmi vhodné, pokud by diplomantka více okomentovala přijaté, ale ne zcela logicky zdůvodněné zvyklosti – např. proč je za nehodové místo v křižovatce považováno místo ležící ve vzdálenosti menší jak 125 m od středu křižovatky (str. 28) – jak bude např. posuzována rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka v porovnání s křižovatkou dvou nepodstatných ulic či silnic III. tříd? A takových to vysvětlení by zasluhovalo daleko více převzatých údajů (závažnost následků nehod – str. 33 a různé další).
Uvedené výtky však nijak nesnižují kvalitu provedené práce. Diplomantka se velmi podrobně seznámila (kromě teoretického základu) s problematikou nehodovost ve Vyškovském regionu, provedla výběr dle jejího názoru 6 ti nejkritičtějších míst a provedla návrh opatření, jak nehody omezit. Doporučuji práci k obhajobě.
Mark
A
B
B
B
A
A
A

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Diplomová práce je zpracována přehledně a nemám vůči ní ani jejímu členění námitky. Nicméně připomínky mám k vlastní praktické části, tz. kaitole "7. Analýza kritických míst". Zde jsem nalezl řadu chyb nebo špatných postupů.
Kritické místo č. 3 - místa č. 1 a 2 jsou méně nehodová, přesto je diplomantka vybavila dopravním značením s retroreflexními rámečky pro zvýšení viditelnosti dopravní značky, přičemž u kritického místa č. 3 (směrový oblouk na silnici I/50) vystačila pouze s obyčejnými DZ bez zvýraznění.
Kritické místo č. 4 - zde je úsek betonové protihlukové stěny (PHS), která není chráněna svodidly. Nicméně podle fotek je pravděpodobné, že tam svodidla osadit nepůjdou. Svodidlo musí být osazeno 0,5 m za hranu zpevnění v místě nezpevněné krajnice, kde vymezuje kategorijní šířku komunikace, navíc za svodidlem musí být volný prostor, tzv. pracovní (deformační) zóna, což bývá u ocelových svodidel cca 1,0 m. Tedy pro osazení ocelových svodidel by bylo nutné, aby byla PHS vzdálena od hrany zpevnění nejméně  1,5 m. Z fotek to vypadá na mnohem méně a tato vzdálenost není v práci uvedena. Možným řešením by bylo osazení tlumiče nárazu před začátek PHS.
Kritické místo č. 5 - při vjezdu do křižovatky z vedlejší komunikace je chybně navržena značka P1.
Kritické místo č. 6 - navrhnout snížení rychlosti na směrově rozdělené rychlostní komunikaci 70 km/h mi přijde naprosto nemožné. Souhlasím s tím, že jde o velmi nebezpečné místo, nicméně jeho řešení je dle mého názoru špatné. Základním nedostatkem je, že u výjezdu z rampy MÚK není osazena značka IP17, která by řidiče upozorňovala na chybějící připojovací jízdní pruh. Navíc se nabízí alternativa, kterou teď nově povolí křižovatková norma a která je úspěšně použita u devíti křížů, a to zúžení průběžných jízdních pruhů a změnou vodorovného dopravního značení vytvoření připojovacího pruhu ze zpevněné krajnice. Nicméně nevím jistě, jestli je zde potřebná šířka vozovky.
Mark
B
C
C
E
E
A
A

Grade proposed by reviewer: D