Master's Thesis

Selection of Information System for the Company

Final Thesis 2.18 MB

Author of thesis: Ing. Petra Bubláková

Acad. year: 2020/2021

Supervisor: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Reviewer: Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

Abstract:

Information system, ERP, IS selection, analysis, risk.

Keywords:

This diploma thesis deals with a choice of an information system for a selected company. The thesis
describes a solution of this task. The first part of the work contains an analysis of the current state, where
the requirements and parameters for the new information system were determined. Furthermore,
selected variants were assessed, based on which the optimal system was chosen. Then the work
describes the implementation, risk analysis, economic evaluation, and summary of expected benefits.
The result of the diploma thesis is a suitable solution that will eliminate the existing shortcomings and
at the same time cover all the needs of the company. The proposals are based on current opportunities
and trends available on the market. At the same time, they reflect the needs and requirements of the
company in terms of efficiency and returns on investment.

Date of defence

6.11.2020

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Process of defence

Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Výběr informačního systému pro firmu. Poté následovaly otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc položil otázku: Z jakých analýz vyplynulo, že systém, který firma používá je nevyhovující? K čemu Vám sloužily metody SLEPT, Porterův model. Metody výběru informačních systémů - proč jste se rozhodla aplikovat fuzzy logiku? Jak jste volila vstupní parametry? Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Jak jste zařazovala úroveň rizik? Jedná se o expertní odhady? Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Department of Risk Engineering

Study programme

Risk Management of Technical and Economic Systems

Specialization

Risk Management of Economic Systems

Composition of Committee

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Velmi dobrá práce, splňuje všechny části zadání. Doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.
Otázka k práci:  jaká jsou klíčová rizika navrženého řešení.
Mark
A
A
A
A
A
A
A

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

Otázka: Byl projekt, který v práci popisujete, ovlivněn aktuální situací spojenou s Covid?
Mark
A
A
A
A
A
B
B

Grade proposed by reviewer: A