Bachelor's Thesis

Design of equipment to reduce emissions of solid pollutants

Final Thesis 1.99 MB Appendix 1.41 MB

Author of thesis: Bc. Alina Barybina

Acad. year: 2019/2020

Supervisor: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Reviewer: Ing. Tomáš Sitek

Abstract:

This bachelor thesis consists of the theoretical and the practical part.
In the theoretical part (chapters 1 and 2) the properties of PM, legislation in the Czech Republic, principles of separation of particles and different types of separation devices are described.
In the practical part in the chapter 3, a design of a filtration system for separating PM from the flue gas from three biomass boilers was made.

Keywords:

particular matters, industrial filtration, dedusting, filtration equipment

Date of defence

17.9.2019

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Process of defence

Práce byla odprezentována. Oponentovy otázky byly zodpovězeny. Byly položeny následující otázky: 1. Jak probíhá regenerace textilního filtru? 2. Jak často a podle čeho probíhá regenerace? 3. Jaké jsou základní vstupní parametry pro nejvhodnější volbu odlučovače?

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Engineering (B3S-P)

Study branch

Power Engineering, Processes and Environment

Composition of Committee

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda)
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen)
Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Studentka při zpracovávání bakalářské práce měla navrhnout zařízení pro eliminaci TZL ze spalin. Samotnému návrhu předchází rešerše vlastností TZL a možných metod odstraňování. Hlavní i dílčí cíle práce byly naplněny.
Studentka pracovala samostatně, využívala konzultací, závěry z konzultací zapracovávala do práce. Studentka při návrhu zařízení vycházela také z vlastních zkušeností z praxe.
Práce je zpracována kvalitně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Práce splnila zadání i nároky a požadavky kladené na závěrečné práce a proto ji doporučuji k obhajobě.
Práci hodnotím známkou A – výborně.

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Tomáš Sitek

Cílem bakalářské práce Aliny Barybiny bylo uvést nejdůležitější vlastnosti tuhých znečišťujících látek (TZL) a obvyklé metody jejich záchytu. V praktické části studentka navrhla kompletní filtrační zařízení tři biomasových kotlů.

První kapitola je věnována vlastnostem tuhých znečišťujících látek s ohledem na jejich účinné odloučení. V rozsáhlé následující kapitole jsou popsány nejběžnější způsoby odlučování TZL. Navržené filtrační zařízení sestává ze tří cyklónů, látkového filtru a ventilátoru pro odtah spalin.

Studentka spolupracovala s fungující firmou a návrh odpovídá reálnému, do provozu uvedenému zařízení. Práce je uspořádána přehledně a logicky, oceňuji také závěrečnou kalkulaci ceny.

Práce obsahuje několik gramatických chyb a nevhodných formulací. Přehlédnuta byla zřejmě chyba v obsahu, v práci se také nachází dvě rovnice číslo 1. V druhé z nich je u hmotnostního toku špatně uvedena jednotka. Některé obrázky mají nedostačující kvalitu, což je na závadu zejména u výkresové dokumentace cyklónů, jež není vůbec čitelná.

Studentka splnila všechny předepsané náležitosti kladené na tento typ práce. Cíle práce byly splněny a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně/A.

Grade proposed by reviewer: A