Master's Thesis

Reaction time analysis on the basis of measurements in regular road traffic

Final Thesis 3.14 MB Appendix 417.08 kB

Author of thesis: Ing. Tomáš Bilík

Acad. year: 2019/2020

Supervisor: Ing. Michal Belák, Ph.D.

Reviewer: Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, Ph.D.

Abstract:

This diploma thesis deals with driver’s reaction time in regular road traffic. The theoretical part of this work focuses on reaction time, such as various definitions, structuring of reaction time, methods of measuring or publications made by other authors. The practical part of this diploma thesis includes proposal and realization of experiment, based on analysis of the current state by the author of this diploma thesis, which focuses on driver’s reaction time in regular road traffic (various traffic situations). At the end, the practical part presents the results evaluation based on various traffic situations or headway.

Keywords:

Reaction time, headway, eyetracking, driving study, real road traffic

Date of defence

25.6.2020

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grading

B

Process of defence

Na otázky komise odpověděl …. Zodpověděl otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Studentovi byly k diplomové práci položeny následující otázky: Dopravní nehoda, kdy v noci za deště došlo k dopravní nehodě. Jak budete interpretovat, jestli řidič srazil chodce a tvrdil, že jej viděl až před vozidlem. Jak rozdělit od kdy jej vnímal, či nevnímal podle různých autorů. Jak nejlépe definovat reakční doby a jak to řešit pro znaleckou praxi? Vaše měření byla realizována pouze za denní doby? Myslíte, že lze metodicky toto měření provádět i v noci? Co je průměrná hodnota časového odstupu? Jak jste ji zjišťoval? Měli řidiči nějaké instrukce, jaké odstupy udržovat? Vypozoroval jste nějaký vztah mezi náhodností reakčního podnětu a délkou reakce?

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Department of Expertise in Mechanical Engineering, Analysis of Traffic Accidents and Vehicle Assessment

Study programme

Expert Engineering in Traffic

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)

Supervisor’s report
Ing. Michal Belák, Ph.D.

Student se vybraného témata ujal velmi vhodným způsobem a předložil kvalitní práci jak po stránce analýzy současného stavu, tak z hlediska návrhu a vyhodnocení experimentu. Nicméně některé formulace, tabulky, grafy mohly být zpracovány pečlivěji.
Verbal classification Mark
https://www.facebook.com/UstavSoudnihoInzenyrstvi/videos/940940109696791/ A
B
A
B
A
C
C

Grade proposed by supervisor: B

Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu. Práce je logicky členěna. V rámci vyhodnocení výsledků jízdních zkoušek v reálném provozu student hodnotil reakční dobu a její složky v závislosti na typu podnětu, což hodnotím velmi kladně. Kvalitu diplomové práce místy snižují terminologické nepřesnosti, gramatické chyby a vágní formulace (např. oranžová barva semaforu, zvenčí vozidla, mnohé moderní vymoženosti, některé fáze nezahrnují z různých důvodů, obyčejní řidiči). Student vyhodnotil značné množství obrazového materiálu a získané hodnoty kvalitně zpracoval. Získaná data jsou v práci přehledně prezentována včetně základních statistických parametrů. Vyhodnocení výsledků je provedeno přehledně a v logické struktuře. V některých případech mohly být výstupy práce vhodněji popsány a diskutovány (např. tab. 12 a 13, stejně jako obr. 34 a 35 mají identické popisky). Získané výsledky jsou přínosné, mají potenciál praktického využití. Cíle práce, stanovené v zadání, byly splněny. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ VŠKP, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Verbal classification Mark
A
B
B
A
A
B
B

Grade proposed by reviewer: B