Doctoral Thesis

Ionic microclimate of buildings in the architectural design

Final Thesis 11.87 MB Summary of Thesis 1.57 MB

Author of thesis: Ing. arch. Lucie Holopírková, Ph.D.

Acad. year: 2019/2020

Supervisor: doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Reviewer's: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., Ing. David Eyer, Ph.D.

Abstract:

One of the main priorities of our society is to constantly increase the quality of life. Part of the new trends and technology is to optimize all factors affecting each individual in buildings at home, and in the work environment. Modern technology increasingly find inspiration in traditional materials and principles of architectural design. We can greatly affect the microclimate of buildings by suitable selection of material surfaces, ventilation systems and selection of structures that can affect the natural electromagnetic field of the Earth during the architectural design of buildings. And particular choice of the place where the building is located.
In this thesis I focus on Ionic microclimate, which may be an indicator of a healthy environment and has a major impact on humans health and psychological well-being. I would like to contribute to the healthy and harmonious living and designing buildings in consideraion of sustainable development by my thesis.

Keywords:

Microclimate, electro-ionic microclimate, negative ions, ionization of air, indoor climate of buildings, well-being, human health, human biofield, electrosmog, magnetic field of the Earth, constuction biology.

Date of defence

17.9.2019

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaPznamka

Process of defence

Předseda zahájil obhajobu a představil členy komise. Doktorandka prezentovala podrobně téma disertační práce. Školitel představil doktorandku a její postup studia. Oponenti přečetli své posudky a vznesli dotazy. Prof. Urbášková: Zdůvodněte výběr měřících metod. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod používaných pro měření v praxi ve vztahu k vašim vybraným metodám. Jak uplatňujete výsledky výzkumu ve své praxi. Ing. Eyer, Ph.D.: Jak byste zhodnotila funkčnost s výsledky metody A? Popište vliv na iontové klima v administrativních budovách – výsledky z vašeho měření. Proč nedošlo ke kritickému zhodnocení výsledků měření ve vile Tugendhat, bylo pouze zdrojem, nebo byly využity i výsledky? Doktorandka odpověděla na položené otázky.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Architecture and urban design (ARCHURB)

Study branch

Architecture (ARCH)

Composition of Committee

prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Ing. Jan Žemlička, Ph.D. (člen)
Ing. arch. Mojmír Hudec (člen)
Ing. David Eyer, Ph.D. (člen)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

hodnocení vedoucího
File inserted by supervisor Size
Holopírková_stanovisko školitele.pdf 125.46 kB

posudek oponenta
File inserted by the reviewer Size
Posudek_HOLOPÍRKOVÁ_FA.pdf 56.86 kB

Reviewer’s report
Ing. David Eyer, Ph.D.

posudek oponenta
File inserted by the reviewer Size
Posudek_Eyer.pdf 350.41 kB