Bachelor's Thesis

Commented translation

Main document 3.87 MB

FEKTBachelor's ThesisStudent: Bc. Yerbolsyn AkbulatovAcad. year: 2017/2018

Leader: PhDr. Milan Smutný, Ph.D.

Opponent: Mgr. et Mgr. Hana Mihai

The purpose of the bachelor thesis  is to translate a technical text from  Czech into English  and  analyze  the  differences  between  both  languages  in  translation.  The  work presented  is  divided  into  three  main  parts:  theoretical  introduction,  translation  of  the technical text and translation analysis. The theoretical introduction deals with the types of translation and characteristic features of the technical texts and their translation.  The translated text deals with computer networks. In the last part, the language phenomena and  characteristic  features  of  the  English  and  Czech  languages  are  analyzed  on  the examples of the translated technical text.

Language

English

State

Defended (thesis was successfully defended)

Grade

A

Faculty

Department

Study branch

English in Electrical Engineering and Informatics

Classification by leader
PhDr. Milan Smutný, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá překladem odborného technického textu, analýzou překladu a srovnáním jazykových prostředků zdrojového a cílového jazyka. V práci se nevyskytují žádné zásadní nedostatky. Autor vybral vhodný text z oblasti IT, což přesně odpovídá intencím studijního programu. Překlad je velmi dobrý. V teoretické části jsou zpracovány podstatné otázky týkající se překladů odborného textu. V analytické části se autor věnuje různým metodám překladu, charakteristikám odborného textu a analýze rozdílů mezi češtinou a angličtinou na základě vlastního překladu. Jazyk a styl bez problémů, jen s drobnými výjimkami. Celý text je pečlivě a systematicky zpracován, autor prokázal požadovanou znalost anglického jazyka, schopnost kvalitně překládat odborný text i teoretické znalosti. Práce splňuje všechny požadavky, doporučuji k obhajobě.

final grade: A
final score: 98


Classification by opponent
Mgr. et Mgr. Hana Mihai

Bakalářská práce se Yerbolsyna Akbulatova se zabývá odborným překladem původního textu s technickou tematikou z češtiny do angličtiny a následným rozborem provedeného překladu.

První kapitola vysvětluje významnou pozici angličtiny ve světovém měřítku a poskytuje ucelený přehled různých typů překladů podle pestře zvolených kritérií, s podrobnějším zaměřením na technický překlad. Podkapitola Translation equivalence představuje a na příkladech ilustruje vybrané komplikace, s nimiž se může překladatel potýkat ve snaze o co nejvěrnější, funkčně adekvátní překlad. Podkapitola Terminology nabízí klasifikaci odborných termínů. V závěru kapitoly jsou jasně a přehledně stanoveny cíle práce, včetně odůvodnění výběru daného tématu.

Překlad je velice zdařilý, nedokonalosti jsou zanedbatelného rozsahu.

V kapitole Translation analysis autor rozebírá polysémantická slova a jejich fungování ve zdrojovém a cílovém jazyce v různých kontextech. Lexikální analýzu vhodně doplňuje tabulkou výpůjček (loanwords), které se vyskytly v českém zdrojovém textu a mají svůj původ v angličtině. Kapitola dále pojednává o zkratkách (abbreviations and acronyms) anglického původu přítomných ve zdrojovém textu a o jejich užívání v češtině a angličtině.

Autor prokázal obeznámenost s odbornou obsahovou stránkou textu, který překládal, jakož i povědomí o odborném jazyce této oblasti v češtině i v angličtině (viz výběr slova operate [AJ] pro výraz fungovat [ČJ] a další vhodně zvolené lexémy).

Drobnou výtku mám k výrazu ‚původně šlo o sesíťování...’přeloženému ‚it was initially concerning with...‘, kde je správně zvolen lexém concern, ale místo tvaru ‚concerning‘ měl být použít tvar ‚concerned‘. Oceňuji tvořivost a nápaditost při překladu spojení ‚jít o něco‘, pro které autor použil širokou škálu anglických výrazů.

V podkapitole Analysis of translation method applied autor rozebírá důležitost parafrázování a následně představuje techniky překladu podle Vinayho a Darbelneta a překladové strategie, které zformuloval J. Malone. Jednotlivé kategorie propojuje s konkrétními ukázkami z překládaného textu.

V gramatické analýze autor opětovně prokazuje vhled do obecných jazykových tendencí v češtině a angličtině, kdy například správně poznamenává, že použití trpného rodu v angličtině umožňuje vyhnout se modalitě, která se nezřídka v podobných kontextech vyskytuje v češtině.

Autor uvádí četné příklady výňatků z textu, které ilustrují osobní a neosobní vyjadřování (personality/ impersonality) a naznačuje účel každého způsobu vyjadřování, dále příklady ilustrující explicitnost a implicitnost ve vědecko-technickém stylu a kapitolu uzavírá pojednáním o populárně vědeckém stylu, kde opět velmi vhodně zařazuje příklady  z provedeného překladu (v odborném, vědecko-technickém stylu), které srovnává s výňatkem ve stylu populárně vědeckém na stejné téma. Rozdíly jsou příslušně okomentovány.

Práce je na velmi vysoké odborné, stylistické i gramatické úrovni. Chyby se vyskytují ojediněle (např. mírné nadužívání určitého členu, občasné absence čárek ve větě nebo drobné chyby z přehlédnutí, např. Here are the examples the specific terms which... (str.41)).
Z formálního hlediska práce taktéž splňuje požadavky na ni kladené, včetně dodržování jednotné citační normy a uvedení použitých zdrojů v Bibliografii.

Z bakalářské práce Yerbolsyna Akbulatova je patrná poctivá práce a pečlivost. Bylo mi potěšením si ji přečíst.

Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A – výborně.

final grade: A
final score: 99


Objectives which should be achieve

Translate an original Czech text related to technology (15 pages).  Analyze the equalities and differences in presenting specific information in both languages.

Literature

Krhutová Milena: Parameters of Professional Discourse, Tribun EU, 2009,
Knittlová Dagmar: Překlad a překládání, Olomouc, 2015
McLuhan Marshall : Jak rozumět médiím: extenze člověka.
Praha: Odeon, 1991.
McLuhan Marshall. Understanding Media: the extensions of man. London:
Routledge, 2001.

Keywords

Terminologies, equivalence, loanwords, abbreviation, noun, verb, technical text

Characteristics of thesis dilemmas

Translation of the text.
Analysis of linguistic means in both languages and comparison.