Bachelor's Thesis

Design and manufacture of an engraving LED laser

Main document 2.02 MB

FSIBachelor's ThesisStudent: Bc. Tomáš AdamAcad. year: 2017/2018

Leader: Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.

Opponent: Ing. Martin Slaný, Ph.D.

The thesis deals with the evaluation of achieved parameters of unconventional machining methods and their current use in practice. In addition, the design and construction of the prototype of the laser engraving device is carried out. Several tests are performed on the device and are compared with similar devices after evaluation. The entire construction is designed so that no special equipment is needed and the construction could be done in each workshop.

Language

Czech

State

Defended (thesis was successfully defended)

Grade

A

Faculty

Department

Study branch

Fundamentals of Mechanical Engineering

Classification by leader
Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.

Autor se ve své práci zabývá návrhem a konstrukcí prototypu gravírovacího LED laseru. V první, teoretické části provedl autor rešerši v oblasti nekonvenčních technologií a blíže se pak zajímá o paprskové nekonvenční technologie.
V praktické části práce  autor již provádí návrh a konstrukci zařízení. Při prvních pokusech bylo zjištěna nevhodnost konstrukce a následovalo přepracování a návrh novější, vhodnější konstrukce, která byla následně použita do prototypu zařízení. Po celkovém sestavení zařízení autor provádí testy gravírování do několika vybraných materiálů a následně vyhodnocuje výsledky testování a vhodnost použití zařízení v oblasti gravírování. V poslední kapitole je zhodnocení a celková kalkulace nákladů na výrobu LED gravírovacího laseru.
Až na pár netechnických výrazů, je práce psána srozumitelně a jednotlivé části jsou logicky uspořádány.
Autor splnil cíle práce a práci doporučuji k obhajobě.

final grade: A

Evaluation criteria Grade
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations A
Student's independence when working on the topic A

Classification by opponent
Ing. Martin Slaný, Ph.D.

Posuzovaná práce je zaměřena na problematiku prototypové konstrukce laboratorního testovacího zařízení - Laserová gravírovací stanice - . V současné době se jedná o velmi aktuální téma, které je napříč spektrem uživatelů poměrně často vyhledávané a díky dostupnosti komponentních dílů také často řešené. Práci z hlediska praktičnosti považuji za velmi pozitivní i s ohledem na to, že právě takovéto práce mohou upoutat pozornost širší veřejnosti. Další pozitiva shledávám v v tom, že právě tento typ páce nutí autora k nezbytnému rozšíření znalostí i z jiných oblastí jako je elektrotechnika a principy konstrukce CNC strojů. Díky tomu dokáže lepe chápat a také následně lepe specifikovat problémy, které mohou při práci na CNC strojích vznikat z důvodu jejich konstrukce. Méně kladně hodnotím zvolenou formu prezentace poznatků, kdy autor často sklouzne v textu do první osoby a uvádění vlastních, občas teoreticky nepodložených domněnek. Tento styl pasní textu je běžný spíše u prací na nižším stupni vzdělávání. Práce je v tomto poněkud nejednotná. Dále bych měl také drobnou výtku k neustálému kladení důrazu na cenu a nejnižší náklady. Náklady jsou velmi relativní položkou a konstatovat, že použiji něco jen proto, že je to levnější, nepovažuji za vhodně. Priorita ceny je samozřejmě důležitý parametr, avšak měl by být vztažen k využitelnosti a přidané hodnotě dílu na řešené konstrukci. V kapitole zhodnocení nákladů postrádám také uvedení celkového času, který byl potřebný na návrh, tvorbu a sestavení samotné konstrukce. I tyto údaje tvoří podstatnou část nákladů, kterou lze následně rozpočítat do případné sériovosti produktů, zatímco pořízení komponent bude tvořit fixní část, která se mi s velikostí produkce nebude zásadně měnit. Dále bych doporučil autorovi, aby se více zaměřil na oblast utváření závěrů ze své práce. Závěry uvedené v práci jsou pouze opakovaným popisem jednotlivých kapitol, zatímco faktické a numerické vyhodnocení provedených testů zde prakticky chybí. I přes uvedené výtky považuji práci za velmi zdařilou. Je patrné, že autor ví co dělá a v této oblasti má zjevný potenciál. Výtky uvedené v posudku jsou spíše doporučení pro další práci. Práci hodnotím známkou A – výborně a doporučuji ji k obhajobě.

final grade: A

Evaluation criteria Grade
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations A

Literature

BENKO, B. a kol. Laserové technológie. Bratislava: Technická universita, 2000. ISBN 80-227-1425-9.
DVOŘÁK, M. a kol. Technologie II. 2. vyd. CERM Brno, 7/2004. 237s. ISBN 80-214-2683-7.
PILOUS, V. Materiály a jejich chování při svařování. Plzeň: Škoda-welding, 2009.
TURŇA, M. Špeciálne metódy zvárania. ALFA Bratislava, 1989. ISBN 80-05-000097-9.
KOUKAL, J. a kolektiv. Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: Zeross, 2001. ISBN 80-85771-85-3.
AMBROŽ, O. a kolektiv. Technologie svařování a zařízení. Ostrava: Zeross, 2001. ISBN 80-85771-81-0.
BARTÁK, J. a kolektiv. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování. Ostrava: Zeross, 2000. ISBN 80-85771-72-1.

Keywords

unconventional machining methods, engraving, LED laser, engraving machine, CNC control