Bachelor's Thesis

Heat pump for resident heating

Main document 1.62 MB

FSIBachelor's ThesisStudent: Bc. Jan AbrahámAcad. year: 2017/2018

Leader: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Opponent: Ing. Libor Kudela

The bachelor thesis deals with the use of a heat pump for heating a family house. In the theoretical part of the thesis the principle of operation of the heat pump is introduced. This part also explains the coefficient of performance and describes the different types of heat pumps according to the heat source with their advantages and disadvantages. In the practical part the thermal losses of the selected building are calculated. The heating system is designed and finally the economical evaluation and the return of investment are determined.

Language

Czech

State

Defended (thesis was successfully defended)

Grade

A

Faculty

Department

Study branch

Fundamentals of Mechanical Engineering

Classification by leader
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Student v průběhu zpracování bakalářské práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky při zpracování zadaného tématu.

Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Student zvládl zvolené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané během studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

final grade: A

Evaluation criteria
Fulfilment of requirements and objectives of assignment
Working process, extent and suitability of applied methods
Scholarly contribution and originality
Ability to interpret achieved results and draw conclusions
Applicability of results in practice or theory
Logical arrangement of thesis and its layout
Grafic layout, used style and language level
Work with used sources including quotations
Student's independence when working on the topic

Classification by opponent
Ing. Libor Kudela

Bakalářská práce porovnává možnost užití tepelného čerpadla pro prostorové vytápění a ohřev teplé užitkové vody skutečného rodinného domu, kde je stávajícím řešením kondenzační plynový kotel. Student nejdříve podává základní informace o tepelných čerpadlech včetně výčtu základních zdrojů nízkopotencionálního tepla a jejich výhody či nevýhody. Následuje zjednodušený výpočet spotřeby tepla uvažovaného rodinného domu, volba tepelného čerpadla a ekonomické porovnání obou řešení.
Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují a z grafického hlediska lze práci vytknout pouze drobné nedostatky jako neucelené formátování jednotek a matematických výrazů vyskytujících se v textu, zdvojené nebo chybějící čárky na konci řádků (např. u popisu rovnice 4.5). Teoretická část je svým rozsahem adekvátní vzhledem k cílům práce. Výpočtová část práce je provedena správně, až na chybné jednotky u průtoku větracího vzduchu (popis rovnice 4.3 a rovnice 4.4). Práce s citacemi je na kvalitní úrovni a zadané cíle práce byly splněny.
Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A.

final grade: A

Evaluation criteria Grade
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations A

Literature

PETRÁŠ, Dušan, 2008. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie. Bratislava: Jaga. Vytápění. ISBN 9788080760694.
PAVELEK, Milan, 2011. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 9788021443006.

Keywords

Heat pump, coefficient of performance, heat loss, heating, hot water heating, return of investments