Master's Thesis

The influence of microstructure on the KV values of microalloyed steel 694F60

Main document 4.79 MB

FSIMaster's ThesisStudent: Ing. Ilgiz AbaidullinAcad. year: 2017/2018

Leader: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.

Opponent: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.

The subject of this master’s thesis was to find the causes of impact toughness scattering of forgings of the test disk with dimension range of ϕ540 – 170 mm. The experimental samples were developed from steel A694 F60. To reach the main aim light microscopy, electron microscopy, EBSD technique, fractographic analysis and hardness measurement HV10 were utilized.

Language

Czech

State

Defended (thesis was successfully defended)

Grade

D

Faculty

Department

Study branch

Materials Engineering

Classification by leader
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.

Celým magisterským studiem a prací na DP se prolínala nedostatečná znalost diplomanta češtiny a angličtiny, s tím pak úzce souvisí slabá znalost oboru, obtížné studium zadané literatury a počáteční obtíže ve vzájemné komunikaci. Uvedené problémy se odrazily v nesamostatnosti a neschopnosti získávat relevantní informace potřebné k řešení DP.
Na druhé straně diplomant byl pracovitý, získané výsledky jsou prakticky využitelné, neboť byla studována progresivní ocel z širokého portfolia ocelí nabízených podnikem ŽĎAS.

final grade: C

Evaluation criteria Grade
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality C
Ability to interpret achieved results and draw conclusions D
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level D
Work with used sources including quotations C
Student's independence when working on the topic D

Classification by opponent
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.

V předložené diplomové práci je řešena problematika vysokopevné nízkolegované oceli A694 F60 se strukturou popuštěného bainitu. Cílem práce bylo posouzení příčin značného rozptylu hodnot  KV-46 a to na základě podrobného studia struktury, faktografických rozborů a měření tvrdosti HV10 na vzorcích po zkoušce rázem v ohybu odebraných z výkovků tvaru kotoučů dvou velikostí.
Diplomová práce je zpracována na 50 stranách textu a je členěna do 7 kapitol. Literární část práce zpracovává poznatky z transformačních pochodů u ocelí se zaměřením na dosahované strukturní stavy. Diplomant se při studiu opíral o 13 převážně zahraničních literárních pramenů, které se zabývají problematikou bainitických struktur získaných u ocelí stejného nebo příbuzného chemického složení po řízeném válcování, různých režimech ochlazování a to v kaleném nebo i popuštěném stavu.
V experimentální části prováděl metalografické hodnocení vzorků s využitím metod světelné i elektronové mikroskopie. Jednalo se o stanovení velikosti původního austenitického zrna, podrobné vyhodnocení mikrostruktur, fraktografický rozbor lomových ploch a EBSD analýza včetně zjištění kvantitativních charakteristik mikro- i substruktury. Jedná se o značný rozsah náročné experimentální práce. V diskuzi výsledků a v závěrech práce jsou dávány do souvislosti výsledky ze získaných experimentů a vysloveny názory na příčiny na rozptylu hodnot KV-46 u sledované oceli. 
Při zpracování zadaného téma se však diplomant nevyhnul řadě chyb. Jedná se o opakování vět (str. 18 13ř. shora), nevysvětlené zkratky DBBT, EGB, případně vyjádření, která nadávají smysl (str. 22 40ř. shora), Ostatní chyby jsou víceméně formálního charakteru. Je škoda, že diplomant nevěnoval více pozornosti kontrole textu práce, která je z hlediska odborné náplně i zpracování výsledků na velmi dobré úrovni.
Závěrem lze konstatovat, že diplomat splnil požadavky zadání i vytýčené cíle a proto práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
1) Popište kinetiku tvorby alotriomorfního a Widmanstättenova feritu,
2) Vysvětlete souvislost procesu disociace masivu dislokací s precipitací karbidů v dolním bainitu,
3) Uveďte, jaký rozsah hodnot KV-46 pro A694 F60 po uvedeném tepelném zpracování lze považovat za optimální a jaká těmto hodnotám bude odpovídat strukturní směs.

final grade: C

Evaluation criteria Grade
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality C
Ability to interpret achieved results and draw conclusions C
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout C
Grafic layout, used style and language level D
Work with used sources including quotations C

Literature

BHADESHIA, H. K. D. H. Bainite in Steels, 2nd edition, Cambridge 2001.
WANG, Ch. et al. Journal of Materials Science and Technology. Vol. 23, 2007, No. 5, pp. 659-664.
ZHI-JUN, L. et al. Journal of Iron and Steel Research. International, Vol. 17, 2011, No. 11, pp. 40-48.

Keywords

Low (ultra-low) carbon bainitic steels (LCBS); impact toughness; metallography; fractography; electron backscatter diffraction; hardness.

Characteristics of thesis dilemmas

Values ​​KV modified steel A694F60VGN4 show considerable scatter of values ​​KV at -46 ° C. The goal will be reliably produce original austenitic grains and bainitic   packets.The output of work should be to determine whether the value of KV depends on the size of AG and bainitic packets.. There are samples after impact bending tests and the results of metallographic and fractographic analysis. It will possible to use and the results obtained in ŽĎAS.