Master's Thesis

The Effect of the Time of Bird Droppings Remaining on the Vehicle Body on the Damage Degree of the Paintwork

Final Thesis 1.63 MB

Author of thesis: Ing. Tomáš Bílek

Acad. year: 2016/2017

Supervisor: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Reviewer: Ing. Zdeněk Kaluža

Abstract:

This diploma thesis deals with the issue of the degree of damage done to the vehicle‘s body paint varnish by bird droppings; with respect to the influence of the pollution time on the thickness of the layer of lacquer. The first chapter deals with the importance of varnish and other layers of body protection, types of body varnish damage, painting technology, lacquer defects, bird droppings and its effects on the varnish of the vehicle‘s body. The second chapter is dedicated exclusively to the description, planning and measurement of the coated layers on the vehicle’s body contaminated with bird feces.

Keywords:

Body, paint, varnish, pollution, bird droppings, damage, layer

Date of defence

14.6.2017

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grading

B

Process of defence

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Vliv doby znečistění karoserie vozidla ptačím trusem na míru poškození laku. Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval velmi dobře. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)

Supervisor’s report
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Práce splnila zadání. Při realizaci vlastního experimentu mohlo být měření prováděno průběžně, aby bylo možné charakterizovat regresní křivku průběhu degradace tloušťky vrstvy laku. Nicméně s ohledem na poměrně nízké zjištěné hodnoty ve změně tloušťky laku za období cca půl roku by tato snaha zřejmě nevedla k relevantnímu výsledku. Práce vykazuje pouze drobné jazykové nedostatky.
Mark
A
A
B
B
B
B
B

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Zdeněk Kaluža

Vlastní práce je dobře zpracovaná, obšírně hovoří o lakování a vadách laků. Z mého pohledu se v teoretické rovině mohlo víc rozvést druhy laků a jejích nové vlastnosti. Zejména lakování mokrého do mokrého, a tím spojené opravování laku po poškození vozidla. Zajímavé jsou i vady laků, které jsou přehledně vypsané. Vlastní praktická část práce je udělaná přehledně a srozumitelně s ohledem na značný rozsah možné praktické práce, byla zvolaná pouze určitá výseč, která však byla podrobně zpracovaná. Vlastní práci hodnotím pro praxi částečně využitelnou a na jejím základě a po případném rozpracování, lze i najít určité zákonitosti pro praxi.
Mark
B
A
B
B
B
A
A

Grade proposed by reviewer: B