Course detail

FP-SlkrKAcad. year: 2020/2021

Podniky dnes stále ve větší míře působí v globálním prostředí, což způsobuje že struktura a počet subjektů mezi podnikem a jeho obchodními partnery se neustále prodlužuje a stává se nákladnější a složitější. Aby byl podnik schopen plně využít všech příležitostí, potřebuje efektivní, flexibilní, odolný logistický systém. Logistické řízení se prostřednictvím nejen jednotlivých druhů dopravy, manipulace, ale i díky požadavkům na efektivní způsob řízení síťových dodavatelských struktur, které vedou k požadavku zajištění vysokého standardu úrovně kvality služeb, dostává do popředí zájmů jak odborné veřejnosti, tak i praxe.
Předmět se zaměřuje na rozvoj komplexního logistického řízení podniku, které opouští individuální úroveň řízení logistiky, materiálových, informačních, datových či finančních toků a z podnikové úrovně se přesouvá na hieraricky vyšší úroveň řízení logistických řetězců či sítí.

Learning outcomes of the course unit

Studenti budou schopni aktivně se podílet na formulaci a tvorbě logistické koncepce podniku. Studenti budou mít znalosti principů a forem uspořádání logistických struktur vč. způsobů jejich řízení nezbytných pro podporu zajišťováni hodnoty ať již finálnímu zákazníkovi nebo jednotlivým uživatelům.
Klíčové znalosti předmětu jsou kombinací přístupů řízení produktově orientovaných koncepcí (Right Chain metodologie) a strategií (Postopoment); integrované logistické koncepce, ale i přístupů naplňování a řízení lean, agile, leanagile či sustainable logistických struktur.
Důraz je kladen na kontinuální a kritické vyhodnocování logistické koncepce podniku a jejich aktualizace v souladu s nastupujícími trendy Průmyslu 4.0; SMART či přístupy autonomní logistiky.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

FRAZELLE Edward H. Supply Chain Strategy: Unleash the Power of Business Integration to Maximize Financial, Service, and Operations Performance. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 384 p. ISBN 978-0071842808
BARTOŠEK, Vladimír, Josef ŠUNKA a Matúš VARJAN. Logistické řízení podniku v 21. století. Brno: CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-824-3.
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
JUROVÁ, Marie. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert. ISBN 978-80-247-5717-9.
CHOPRA, Sunil a Peter MEINDL. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 6th ed. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 978-0133800203.
DITTMANN, Paul, J. Supply Chain Transformation: Building and Executing an Integrated Supply Chain Strategy. New York: McGraw-Hill Ecucation, 2012. ISBN 978-0071798303.
SARKAR, Suman. The supply chain revolution: innovative sourcing and logistics for a fiercely competitive world. New York: Amacom, 2017. ISBN 978-0-8144-3878-7.
RICHNÁK, Patrik a Klaudia PORUBANOVÁ. Modern trends in business logistics: corporate logistics in the 21st century. Prague: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-183-7.
BEKTAŞ, Tolga. Freight transport and distribution: concepts and optimisation models. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-4822-5870-7.
TOPPS, James a Glenn TAYLOR. Managing the retail supply chain: merchandising strategies that increase sales and improve profitability. London: KoganPage, 2018. ISBN 978-0-7494-8062-2.

Planned learning activities and teaching methods

Metody vyučování vychází a jsou popsány v Úplném znění studijního a zkušebního řádu (článek 7).
Přednášky předmětu jsou založeny na kombinaci receptivních výukových metod s aktivizačními prvky. Naopak cvičení využívají samostatné práce studentů a jsou realizována kombinací použití metod problem based learning (PBL), project based learning (PRBL) nebo situačních (tzv. případových) metod vedoucích k dialogu či k aktivní týmové diskuzi.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

The evaluation of the course is based on the systematic, continuous work of the students during whole semester.
The course assessment is based on students team semester project(s) solution; case study solution; semester project(s) presentation; additional activities and written exam.
Distance Course Completion:All full time education activities are replaced by adequate online education form. Student’s attendance is checked by selected topics solution or online discussion. The online exam contains set of open and closed questions, which focus on practical understanding and application of inventory management knowledge. Detail specifications are published in e-learning.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Logistická koncepce řízení. Dekompozice logistické koncepce v podniku. Vazby logistické koncepce na strategické řízení podniku. Postupy, kroky, tvorba a implementace logistické koncepce.
2. Síťové prostředí. Channel Management. Logistické struktury. Logistický řetězec a jeho dekompozice. Základní dodavatelský řetězec a jeho další generace. Typologie modelů dodavatelského řetězce. Logistické sítě. Specifika a podmínky řízení logistických struktur v různém odvětví.
3. Moderní atributy logistických struktur. Metody a způsoby návrhu a změny řízení logistických struktur. Požadavky dlouhodobé koncepce řízení, udržitelné síťové struktury a dodavatelské řetězce.
4. Kategorizace přístupů logistického řízení podniku. Tradiční přístupy. Individuální přístupy. Společné přístupy, spolupráce, strategické partnerství (Partner Relationship Management). Společné přístupy tvorby logistické koncepce. Kombinované přístupy.
5. Produktově orientovaná logistická koncepce. Prognosticky orientované řízení (POS). Poptávkově orientované řízení. Strategie postponement. Strategie intenzivní, exkluzivní a selektivní distribuce.
6. Integrovaná logistická koncepce. Struktura, prvky a vazby integrované logistické koncepce.
7. Hodnotově orientované přístupy (Value Management). Struktura, prvky a vazby Management of Value (MoV) při tvorbě logistické koncepce.
8. Štíhlé logistické řízení. Struktura, prvky a vazby štíhlé logistické koncepce.
9. Agilní logistické řízení. Struktura, prvky a vazby agile management při tvorbě logistické koncepce. Řízení odolných-agilních a udržitelných dodavatelských/logistických řetězců.
10. Vývojové směry logistického řízení. Průmysl 4.0. SMART. Autonomní logistika a problémové oblasti.

Aims

Koncepce a systémy logistického řízení podniku a dodavatelských struktur je klíčovou interdisciplinární oblastí řízení každého podniku. Cílem předmětu je seznámit studenty s kategoizací, možnostmi formulace, tvorby logistické koncepce podniku bez ohledu na hodnotovou orientaci firmy.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je nepovinná, ale doporučovaná. Naopak účast na cvičeních je povinná a slouží k syntéze komponent logistického řízení a procvičování dílčích otázek a témat tvorby logistické koncepce.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 2. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer