Course detail

Strategic Marketing and Business Development

FP-SsmrKAcad. year: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozvoj strategického manažerského a marketingového myšlení a schopností a dovedností studentů v řízení rozvoje podnikání, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých
oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.
Výuka v rámci cvičení proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.

1: Úvod, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Tvorba týmů. Řešení problémů v týmu
2-3: Marketingový průzkum – význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
4-6: Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační strategie
7-8: Finanční aspekty marketingových rozhodnutí – promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy
9-10: Business plan – příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro rozvoj podnikatelských aktivit podniku.
11-12: Realizace firemní strategie a její kontrola
13: Závěrečná prezentace výsledků firem, shrnutí

Learning outcomes of the course unit

Výstupy studia jsou následující:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- získávání schopností identifikace, plánování a realizace projektů rozvoje podnikání
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing-Strategie a trendy. Grada Publishing as, 2008.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4
SCHOLES, Kevan; JOHNSON, Gerry; WHITTINGTON, Richard. Exploring corporate strategy. Financial Times Prentice Hall, 2002.
MULLINS, John W., et al. Marketing management: A strategic decision-making approach. New York: McGraw-Hill, 2013.
KOTLER, Philip, et al. Marketing management 14/e. Pearson, 2014.

Planned learning activities and teaching methods

Výuka je rozdělena na standardní přednášky zaměřené na prezentaci a aktivní diskusi konceptů využívaných ve strategickém marketingu a návazností do dalších disciplín strategického řízení firmy.
Cvičení jsou organizována s využitím vysokého podílu e-learningu s pravidelnými konzultačními setkáními v průběhu semestru.
Studenti ve cvičeních projdou strategickou simulační hrou marketplace live.
Týmové úsilí
Budete spolupracovat se třemi nebo čtyřmi dalšími studenty, aby se vytvořila podnikatelská firma, která bude soutěžit v „hře o podnikové strategii. Na konci se naučíte rozvíjet a zdokonalovat své strategie a taktiky.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Hodnocení kursu je založeno na dvou základních prvcích:
hodnocení týmové práce (70 b) je primárně postaveno na hodnocení týmu v rámci strategické simulační hry – podle hodnoty BSC (40 b), sestaveného business plánu a jeho prezentaci (20 b) a individuálních kritérií – kontrolní test v e-learningu (10 b).

Hodnocení ústní zkoušky (30 bodů):
Krátká odborná debata na vybrané téma strategického marketingu včetně praktických aplikací

Studenti s ISP mohou část hodnocení za týmovou práci nahradit zpracováním individuálního projektu ve formě strategického marketingového byznys plánu ve struktuře doporučené pro týmové projekty v simulační hře.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Úvod do problematiky strategického řízení, strategického marketingu.
2.Tvorba týmů, řešení problémy v týmu, týmové role, synergie v týmové práci.
3. Marketingový průzkum - význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování.
4. Metodika přípravy a realizace marketingového průzkumu.
5. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich využití při formulaci strategických cílů firem a způsobů jejich dosažení.
6. Návrh firemní strategie a z toho vyplývající marketingové strategie a způsobů její realizace.
7. Tvorba a realizace marketingové strategie - využití koncepce 4P / 4C
8. Vazba mezi marketingovými rozhodnutími a vybranými oblastmi řízení podniku (řízení výroby, řízení obchodních činností, řízení prodeje, řízení lidských zdrojů,
řízení kvality, řízení lidských zdrojů, řízení marketingové komunikace, řízení financí)
9. Finanční aspekty marketingových (a navazujících) rozhodnutí. Promítnutí / dopad firemních rozhodnutí do výsledků firmy.
10. Business plan - podstata, příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro rozhodování v taktickém a strategickém časovém horizontu (např. rozhodování o
investicích do technického rozvoje)
11. Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy - BSC.
12. Závěrečná prezentace výsledků firmy
13. Zpětná vazba, hodnocení předmětu.

Osnova cvičení:
1. Marketingová strategie; východiska, postup zpracování a realizace
2. Marketingový výzkum; význam informací a metody jejich získávání
4. Vývoj nového výrobku
5. Tvorba a realizace cenové, distribuční a komunikačnís trategie
6. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí
7. Business plan
8. Vyvážený systém ukazatelů výkonnosti firmy - BSC

Aims

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 1. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

20 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning