Course detail

FP-SrlPAcad. year: 2020/2021

Předmět poskytne studentům náhled do problematiky reverzní logistiky a její provázání s obchodními činnostmi, především v rámci spotřebitelského trhu.

Learning outcomes of the course unit

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice reverzní logistiky ve vazbě na obchod a obchodní procesy v podniku, a aplikovat jednotlivé činnosti v podniku.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

DIENER, D., PELTZ, E., LACKEY, A., BLAKE, D. J., VAIDYANATHAN, K. (2004). Value Recovery from the Reverse Logistics Pipeline. Pittsburg: RAND, 64 p. ISBN 0-8330-3679-3. (EN)
BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J., COOPER, M. B. (2010). Supply Chain Logistics Management. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill. 498 p. ISBN 9780071276177. (EN)
GOVINDAN, K., SOLEIMANI, H., KANNAN, D. (2015). Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. European Journal of Operational Research, 240(3), 603-626. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.012. (EN)
FERNIE, J., SPARKS, L. (2009). Logistics & retail Management: Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain. 3rd ed. London: Kogan Page, 284 p. ISBN 978-0-7494-5407-4. (EN)
CHRISTOPHER, M. (2011). Logistics & Supply Chain Management. 4th ed. Harlow: Pearson education, 276 p. ISBN 978-0-273-73112-2. (EN)
NIKOLAIDIS, Y. (2013). Quality Management in Reverse Logistics: A Broad Look on Quality Issues and their Interaction with Closed-Loop Supply Chains. London: Springer, 158 p. ISBN 978-1-4471-4536-3. (EN)
ROGERS, D. S., TIBBEN-LEMBKE, R. S. (1998). Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices. Reno: Reverse Logistics Executive Council, 281 p. ISBN 9780967461908. (EN)
VARUN KUMAR, S. G. (2016). Best Practices for Reverse Logistics Management. International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology, 1(1), 2456-4664. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2973336. (EN)
GORDON, L. R. (2016). Contracting, Logistics, Reverse Logistics: The Project, Program and Portfolio Approach. Washington DC: Westphalia Press, 187 p. ISBN 978-1-63391-406-3.. (EN)
KLEBER, R. (2006). Dynamic Inventory Management in Reverse Logistics. Berlin: Springer, 181 p. ISBN 978-3-540-33229-9 (EN)

Planned learning activities and teaching methods

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba, aby student zpracoval zadaný projekt a úspěšně absolvoval zápočtový test. Prostřednictvím zápočtového testu prokáže student získané teoretické znalosti a jejich aplikaci. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS.
Pro ohodnocení práce v průběhu semestru je uvažován následující systém bodového hodnocení: (1) zpracování týmového projektu 25 b; (2) prezentace 10 b; (3) oponentura projektu 10 b; (4) aktivita na cvičeních 5 b.
Za cvičení je možné získat celkem 50 bodů a minimálně musí student získat 50 % z tohoto počtu. Pro udělení zápočtu musí student absolvovat zápočtový test, kde může získat 100 b. Aby výsledné hodnocení odpovídalo klasifikaci ECTS, bude celkový bodový výsledek přepočten pomocí následujícího vztahu: (body_cvičení+body_test)/1,5=(50+100)/1,5=100 b
Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 bodů po přepočtu.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Předmět je vystavěn na teoretické výuce v podobě přednášek. Základní tematická náplň těchto přednášek je následující:
1. přednáška: Podniková logistika a systémové přístupy ve vazbě na zákaznické požadavky, pojmy a definice; Klasifikace logistiky a její principy, úkoly, cíle a strategie
2. přednáška: Supply chain management jako nástroj tvorby logistických cest
3. přednáška: Úvod do reverzní logistiky, základní terminologie, pojmy a definice
4. přednáška: Reverzní logistika v kontextu SCM a v podniku, specifikace jednotlivých činností
5. přednáška: Právní úprava reverzní logistiky
6. přednáška: Management zásob a jejich rozdělení, požadavky na skladování
7. přednáška: Řízení zboží, obalů a odpadu v podniku
8. přednáška: Logistické koncepce ve vazbě na environmentální požadavky
9. přednáška: Vliv vládních institucí na reverzní logistiku
10. přednáška: Udržitelná logistika a Supply Chain Management, City logistika
11. přednáška: Organizace logistického systému podniku a měření výkonnosti
12. přednáška: E-business a E-commerce
13. přednáška: Aktuální situace v České republice a Evropské unii
Obsah jednotlivých cvičení vyplývá z témat praktické výuky. Základní tematická náplň těchto cvičení je následující:
1. cvičení: Seznámení se s požadavky cvičení; Metody využívané v dopředné logistice a možné způsoby řešení vzniklých problémů
2. cvičení: Vliv logistiky na ekonomické stránku podniku, logistické metriky, jejich vyjádření a členění; Zapojení reverzní logistiky do logistických toků podniku
3. cvičení: Řízení podnikových zásob; Pasivní a aktivní prvky logistického systémů, jejich aplikace v reverzní logistice
4. cvičení: Efektivnost manipulačních prostředků a používaných logistických systémů
5. cvičení: Minimalizace nákladů na činnosti reverzní logistiky
6. cvičení: Prezentace projektu

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty s reverzní logistikou, jejími principy a využitím dílčích činností ve výrobních procesech. Studenti získají základní přehled o používaných činnostech reverzní logistiky a jejich využití v podnikovém prostředí s cílem tvorby dlouhodobých obchodních vztahů (s důrazem na obchodní činnosti).

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách není vyžadována. Účast na cvičeních je kontrolovaná osobní prezencí přímo vyučujícím. V případě online výuky je prezence sledována prostřednictvím přihlášení do komunikačního systému. Dílčí zadaná práce (seminární, týmová, individuální) bude kontrolována dle zadaných kritérií. Nahrazení zameškané a řádně omluvené absence je formou vypracování nového náhradního úkolu a jeho hodnocení podle kritérií pro udělení zápočtu.
V případě studentů s ISP je dílčí práce kontrolována dle zadaných kritérií.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP Master's, 1. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning