Course detail

Accouting Practice in Information System

FP-UPISAcad. year: 2020/2021

Předmět podrobně seznamuje studenty s praktickým zpracováním účtování základních typů účetních operací, účtování o položkách pasiv rozvahy, o souvisejících a ostatních nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření a jeho rozdělení a sestavování účetní závěrky za využití ekonomického SW.

Learning outcomes of the course unit

Znalosti: Studenti získají znalosti o běžných operacích, prováděných v účetním softwaru Pohoda.
Dovednosti: Studenti budou schopni pracovat s ekonomickým SW Pohoda ve všech běžně využívaných agendách.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

ČERVENÝ, J. Finanční účetnictví. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita., 2014. ISBN 978-80-261-0458-2.
Ekonomický systém Pohoda: Příručka uživatele [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o., 2015, http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/ [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
Ekonomický systém Pohoda: Účtujeme v pohodě [online]. 2015. Jihlava: Stormware s.r.o. [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/.
ŠIŠKOVÁ, J. Cvičení z účetnictví. 2 vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2014. 82 s. ISBN 978-80-213-2439-8.

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou pravidelných seminářů, studenti pracují na počítačích. Zpracovávaná data jsou individuální.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních, která jsou povinná. Klasifikace zápočtu se řídí stupnicí ECTS v návaznosti na stav odevzdaných výstupů z účetnictví v rámci celosemestrálního projektu.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

- základní dovednosti při pořizování účetních záznamů, účetní doklady, účetní evidence
- přizpůsobení a nastavení SW, zálohování, datová komunikace
- použití dat, komunikace s bankou
- datové výstupy z účetnictví pro státní instituce
- kontrolní mechanismy v účetnictví, správnost, úplnost, inventarizace,
- uzavírání účetnictví, přechod mezi účetními obdobímy, uzávěrkové operace, účetni závěrka

Aims

Cíle předmětu jsou:
- získat znalosti a dovednosti z problematiky účtování aktiv a pasiv účetní jednotky, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v rámci zpracování účetnictví na počítači
- získat znalosti a dovednosti o uzávěrkových operacích a účetní závěrce

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast studentů na cvičeních je kontrolována, v případě neomluvené absence student postupuje podle pokynů vyučujícího.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn-D Bachelor's

    branch BAK-MIn , 2. year of study, winter semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer