Course detail

Programming on open-source platforms

FP-PPOAcad. year: 2020/2021

Programování portálů pro malá řešení, tedy PHP, databáze MySQL a Java script. Posluchači získají základní znalosti jazyka PHP (syntaxe jazyka, základní funkce, práce s objekty) a naučí se prakticky vytvářet internetové stránky. Dále se naučí využívat databázových systémů v jazyku PHP na příkladu databáze MySQL. Seznámí se se základní syntaxí Java scriptu, včetně možnosti využití tohoto skriptu v kombinaci s PHP při projektování internetových stránech. Rozšíří si znalosti strukturovaní www stran a CSS stylů. Naučí se využívat běžně požadované funkcionality, jako je e-mail prostřednictvím www stránky, práci s formuláři, kontroly vložených dat, zabezpečení www stránek. V rámci předmětu posluchači vytváří každý svůj vlastní web, založený na těchto technologiích, včetně grafického návrhu designu, systému menu, formulářů a ukládání dat v databázi.

Learning outcomes of the course unit

Posluchač je schopen samostatně vytvářet webovské portály na platformě MySQL, PhP. Javascript s využitím nejznámějších frameworků.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Chaffer,j: Swedberg,K. Mistrovství v JQuery. Brno, Computer Press 2013. ISBN 978-80-251-4103-8
Koch,M.: Programování portálových technologií. Scriptum. Připravuje se.
Chaffer,j: Swedberg,K. Mistrovství v JQuery. Brno, Computer Press 2013. ISBN 978-80-251-4103-8

Planned learning activities and teaching methods

ádro výuky leží v praktickém řešení zadaného problému posluchači. Posluchači jsou vedeni k vlastní aktivní práci a samostatnému vyhledávání požadovaných informací. V rámci cvičení jsou jim opravovány chyby a jsou naváděni k řešení.
V rámci kombinovaného studia dostávají studenti zpracovat práci na vybrané zadání z obsahového zaměření předmětu a to na základě vypsaných okruhů. Ke kontrole zpracování prací a konzultacím je využíván e-learning, ve kterém mají
studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů. Předmět je zakončen zpracováním a obhájením samostatného projektu.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Posluchači zpracují v průběhu semestru kompletní portálové řešení.
Požadavky k zápočtu:

Za neúčast na cvičení (bez omluvy a náhrady) se odečítá 10 bodů z hodnocení projektu. Projekt musí být odevzdán v zápočtovém týdnu vytištěný vyučujícímu.
Z projektu student získá maximálně 100 bodů. Od bodů získaných z projektu se odečtou případné penalizační body ze cvičení. K zápočtu musí student získat nejméně 50 bodů.
Podle dosažených bodů je vstupní návrh známky.

91-100 bodů - A
81- 90 bodů - B
71- 80 bodů - C
61- 70 bodů - D
51- 60 bodů - E

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1 Úvod
2 Základní filozofie portálových řešení
3 Programovací jazky PhP
4 Databázový systém MySQL
5 JavaScript - základy použití
6 Ajax - technologie asynchronního volání
7 jQuery - knihovna javascriptových funkcí

přednáška probíhá jednou za 14 dní.

Aims

Cílem předmětu je dát posluchačům praktické i teoretické znalosti a dovednosti nutné k vytváření portálů na běžně dostupných technologiích

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Výuka je povinná a kontrolovaná

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn-D Bachelor's

    branch BAK-MIn , 3. year of study, winter semester, 4 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning