Course detail

Professional Experience 2

FP-Uopx2PAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN: 978-80-7357-738-4

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Odborná praxe 2 navazující na předcházející předmět Odborná praxe 1 probíhá individuálně na základě smluv uzavřených s příslušnou organizací. V této organizaci student řeší úkoly dle pokynů vedoucího praxe zároveň už i vedoucího bakalářské práce. Podle vybraného předběžného zadání bakalářské práce se zaměřuje buď na organizační strukturu, informační systém nebo používané informační technologie v souvislosti s problematikou účetnictví, zdanění, financování a finanční analýzy. V ideálním případě je odborná praxe 2 základem pro zpracování praktické části bakalářské práce.

V závěrečné zprávě z Odborné praxe 2 se student zaměří zejména na následující otázky a úkoly:
1. Jak funguje financování společnosti? Uveďte hlavní zdroje.
2. S jakými problémy se subjekt nejčastěji potýká při běžném provozu?
3. Popište vlastní činnost v organizaci v oddělení/pracovní pozici, která je součástí problematiky řešené v bakalářské práci.
4. Upřesněte cíl řešení bakalářské práce.
5. Uveďte přínosy praxe pro bakalářskou práci.
6. Vymezte okruhy problémů, které budete řešit v bakalářské práci.
7. Napište seznam minimálně deseti informačních zdrojů k tématu bakalářské práce včetně zahraničních.

Strukturovanou zprávu z odborné praxe odevzdávají studenti v IS VUT v Brně, v části e-learning.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 3. year of study, winter semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Internships

120 hours, optionally

Teacher / Lecturer