Course detail

Professional Experience 2

FP-FopxlPAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2012. 263 s. ISBN 978-80-7357-738-4.
EVANGELU, J. E.; BOMMEL van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Odborná praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (tj. Odborná praxe 1 a Odborná praxe 2). Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva. Po ukončení odborné praxe odevzdává student Závěrečnou zprávu z praxe, jejíž součástí je Potvrzení o vykonané praxi (potvrzuje subjekt, kde byla praxe vykonána).

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-UFRP Master's, 2. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Internships

60 hours, optionally

Teacher / Lecturer