Course detail

Professional Experience 1

FP-FopxzPAcad. year: 2020/2021

The total extent of the professional experience is 2120 hours (60+60). Before commencing the experience a contract on professional experience must be concluded with the entity in which they will work.

Learning outcomes of the course unit

In professional experience the student has the chance to verify their theoretical knowledge gained in by solving specific assignments in enterprises. On completion of the experience there will be a linking of theoretical knowledge and practical skills. The student gains practical skills that will help them to succeed in the jobs market.

Prerequisites

The experience is linked to all the studied specialised courses (especially in the fields of tax, accounting, law and economics).

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
EVANGELU, J. E.; BOMMEL, van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013.

Planned learning activities and teaching methods

Professional experience, i.e. verifying and deepening in practice knowledge and skills gained in studies. Updating knowledge and becoming acquainted with methods of work in non-educational institutions.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Odborná praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (tj. Odborná praxe 1 a Odborná praxe 2). Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva. Po ukončení odborné praxe odevzdává student Závěrečnou zprávu z praxe, jejíž součástí je Potvrzení o vykonané praxi (potvrzuje subjekt, kde byla praxe vykonána).

Aims

The course objective is to verify in practice knowledge gained in their studies, to verify the problem-solving skills in the selected area of financial management, propose appropriate solutions and communicate as part of a working team.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

The guarantor of the experience can inspect the work really done at the relevant entity.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-UFRP Master's, 2. year of study, winter semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Internships

60 hours, optionally

Teacher / Lecturer