Course detail

Microeconomics 1

FP-mik1KAcad. year: 2020/2021

This course is designed to acquaint student with the basic tools of microeconomics. Economics is the study of how society allocates its scarce resources, and microeconomics is the study of the behaviour of households and firms, whose collective decisions determine how resources are allocated in a free market economy.

Learning outcomes of the course unit

Student will know theoretical approaches from a microeconomics area and he/she will understand the role of market to other microeconomics entities and he/she will make a critical analysis of real feature from microeconomics area.

Prerequisites

This course does not assume any prior knowledge of economics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

ŠKAPA, S. Mikroekonomie. VUT v Brně, FP 2004. 90 s. ISBN 80-214-2566-0.
MACÁKOVÁ A KOL. Mikroekonomie (základní kurs). 6.vyd. Melandrium, Slaný 2001. 273 s. ISBN 80-86175-14-6.

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zápočet ze cvičení předmětu Mikroekonomie 1 je získán při dosažení minimálně 24 bodů ze 40 celkových bodů. Body může student získat za následující aktivity:
a) Zápočtový test – student musí získat minimálně 18 bodů ze 30.
b) Malé písemky – student může získat až 6 bodů.
c Aktivní účast na cvičeních – student může získat až 4 body.

Účast na cvičeních je povinná a to 75 % (tzn. 3 cvičení povolená absence).

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná (obsahuje cca 14 - 18 příkladů, resp. teoretických otázek), ze zkoušky student může získat max. 60 bodů, pro úspěšné ukončení předmětu student musí získat minimálně 33 bodů.

Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 40 bodů a max. 60 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Podstata ekonomické vědy a vývoj mikroekonomie - ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, pozitivní a normativní ekonomie; úloha ekonomických modelů, léčky v ekonomickém uvažování, historický vývoj mikroekonomie
2. Tržní systém a racionální chování člověka - domácnost, firma, stát, trh, ekonomický koloběh, tržní systém a jeho pravidla, úloha cen, racionální chování člověka, náklady obětované příležitosti, utopené náklady,
3. Formování poptávky - teorie mezního užitku a teorie indiference, individuální poptávka, důchodový a substituční efekt, změny poptávky, cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky, tržní poptávka
4. Chování výrobce a formování nabídky - implicitní a explicitní náklady, celkové, fixní a variabilní náklady, průměrné náklady, mezní náklady, vztahy mezi jednotlivými náklady, nákladové funkce, křivka nabídky, bod zvratu, bod ukončení činnosti firmy, dlouhodobá a krátkodobá rovnováha firmy, elasticita nabídky
5. Dokonalá konkurence a tržní rovnováha - vymezení dokonale konkurenčního trhu, tržní rovnováha a její dosahování, teorém pavučiny, rovnovážná cena, přebytek, nedostatek, efektivnost tržní rovnováhy, přebytek spotřebitele, přebytek výrobce
6. Nedokonalá konkurence a monopol - příčiny vzniku nedokonale konkurenčního prostředí, přirozený a administrativní monopol, cenová diskriminace monopolu, regulace monopolu,
7. Oligopol a monopolistická konkurence, monopson – oligopol, smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou, dlouhodobá a krátkodobá rovnováha monopolistické konkurence
8. Trhy výrobních faktorů, trh práce – produkční funkce, zákon klesajících výnosů, poptávka firmy po výrobním faktoru, příjem z mezního produktu, mezní náklady na výrobní faktor, rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů v podmínkách dokonalé konkurence, trh práce, zpětně zakřivená individuální nabídka práce, individuální poptávka po práci, nedokonalosti na trhu práce na straně nabídky a poptávky, nezaměstnanost,
9. Trh kapitálu a trh půdy - trh kapitálu, vztah mezi kapitálem a investicí, nabídka úvěrového kapitálu, poptávka na trhu peněžního kapitálu, nabídka peněžního kapitálu z krátkodobého a dlouhodobého hlediska, krátkodobá a dlouhodobá rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka a poptávka po půdě a pozemková renta
10. Mikroekonomická role státu a veřejného sektoru - mikroekonomická politika, nástroje k prosazení záměrů mikroekonomické politiky, vládní selhání, zásahy státu do cen (uvalení daně, cenový strop, cenová podlaha),
11. Externality a veřejné statky – negativní a pozitivní externalita, řešení externalit, Coaseho teorém, Piguova daň, Paretovo optimum, veřejný statek, rozhodování o veřejném statku, poskytování veřejných statků a jejich úhrada
12. Behaviorální ekonomie – vymezení pojmu, vznik a vývoj, vztah ke klasické ekonomii, racionalita z pohledu behaviorální ekonomie
13. Alternativní teorie firmy - Baumolův model firmy maximalizující obrat, Doylův model zón tolerance

Aims

The goal of the course is to teach student to "think like an economist," which will help students to understand the world around, make better economic decisions in own life, and be a more informed citizen and voter. The course focuses on economic theory and therefore will often rely on abstract concepts. However, the course will emphasize the application of these concepts to real world situations through frequent in-class discussions of current events and interactive learning exercises.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na cvičeních se průběžně kontroluje, podmínkou je 75% účast na cvičeních.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-KS Bachelor's

    branch BAK-UAD-KS , 1. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory
    branch BAK-EP-KS , 1. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

20 hours, optionally

Teacher / Lecturer