Course detail

Management

FP-MANAcad. year: 2020/2021

Achiving knowledges of the term management. Core of the topic is structuralization of management according to the functions. Detailed explanation of individual functions. Planning, organisation, leadership and control.

Learning outcomes of the course unit

Students will have a clear idea of modern approaches in management and its functions of planning, organising, leadership and control.

Prerequisites

Knowledge of courses Corporate Economics, functions of company, its economics and results.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Weihrich,H. - Koontz,H. : Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
Gerber, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9
Robbins, S.P. – Coulter M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
Donnelly, J.H. - Gibson, J.L. - Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3

Planned learning activities and teaching methods

Teaching consists of lectures, which consist of an explanation of discipline, content, terms, structure and methods. The exercises are aimed at the practical side of the lectured topics.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy managementu, jeho obsahem, strukturalizací a metodami, získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací, jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.
Předpokladem studia jsou základní znalosti ekonomiky podniku a podnikových funkcí.

1. Management, jeho význam, definice managementu používané hlavními představiteli.
2. Některé současné přístupy k analýze managementu - manažerská věda, manažerské role, 7S, kontingenční přístup, kontingenční proměnné, Demingův cyklus.
3. Funkce v managementu – plánování, Henri Fayol, pohled na management z hlediska funkcí, plánování - definice, hierarchie plánů, priorita plánování, druhy plánů.
4. Postup plánování – Koontz, řízení podle cílů, praxe stanovování cílů, konflikty mezi cíli, oblasti pro určování cílů.
5. Organizování, definice, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, delegování pravomoci, organizační struktura.
6. Organizování - pravidla byrokratické správy, organizační dimenze, dělba práce, rozsah řízení, principy organizování.
7. Leadership, definice, vedení vs. řízení, manažerské role, manažerská osobnost, vlastnosti, dovednosti.
8. Leadership - Evropský standard manažerských kompetencí, stimulace a motivace.
9. Kontrolování, význam kontroly jako manažerské funkce, kroky kontrolního procesu – měření, srovnání, opatření, typy kontroly – předběžná, souběžná, následná.
10. Rozhodování, typy problémů, programované a neprogramované rozhodnutí, rozhodovací proces, hodnocení alternativ, přístupy k rozhodování, styly rozhodování.
11. Procesní přístup, definice, systém managementu, principy managementu orientovaného na kvalitu.
12. Procesní přístup - procesní model, náležitosti procesního řízení, měření procesů, metriky – oblast procesů realizačních a zákaznických.
13. Řízení změny, situace pro realizaci změny, vědomí naléhavosti, koalice pro změnu, transformační vize a její komunikace, delegování, využití výsledků.

Aims

The objective of the course is to provide students with knowledge of fundamentals of management, its terms, content, structuralization and methods.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Check the results of term paper, the results of solution of case studies, the results of the processing and presentation topics, check the results of the knowledge test.
In case of excused absence from seminars, the teacher can set an additional condition if appropriate, usually elaboration of partial written task.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning