Course detail

Information systems in public administration

FP-ISVSAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Studenti získají přehled o problematice zpracování dokumentů ve veřejné správě a získají znalosti potřebné k pochopení problematiky i elektronických dokumentů a jejich „života“ v informačních systémech veřejné správy. V rámci praktické části výuky se studenti seznámí s programovým prostředím aplikace Ginis® sloužících pro práci s dokumenty.

Prerequisites

High school knowledge of informatics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice: Právní a technologické aspekty. 2. vyd. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9
WIRTZ, W. Bernd. a Peter DAISER. E-Government: Strategy Process Instruments. 2nd edition, Speyer, 2017. ISBN 978-3-947353-00-2.
LIDINSKÝ, Vít. EGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2462-1.

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Pro udělení zápočtu je požadováno odevzdání a prezentace semestrálního projektu s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).

Pro získání zkoušky je zapotřebí úspěšné absolvování písemného testu, popř. vykonání ústní zkoušky, která je realizována zejména v případě nejednoznačného výsledku písemného testu.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Úvod do problematiky IS ve veřejné správě (definování základních pojmů, historický vývoj)
2. Legislativa týkající se práce s elektronickými dokumenty (seznámení s platnou legislativou a jejím vývojem)
3. Životní cyklus dokumentů (registrace, evidence, předání, přidělení, vyřízení, uzavření dokumentu, práce se spisy)
4. Používání elektronických dokumentů
5. Elektronický podpis, časové razítko, konverze dokumentu, datová schránka
6. Povinnost vedení spisové služby, archivace dokumentů
7. - 8. Seznámení se systémem SSL GINIS
9. - 10. Problematika práce s elektronickými dokumenty (možnosti aplikace spisová služba, problémy konverzí, časových razítek, datových schránek, datových nosičů).

Aims

Cílem kurzu je poskytnout přehled o právní úpravě, systému evidence, životním cyklu dokumentů ve veřejné správě, nakládáním se standardními a elektronickými dokumenty a jejích důsledcích, vyřízením a předáváním dokumentů. Studenti získají přehled o elektronizaci veřejné správy a budou seznámeni s pojmy, jako je například datová schránka, časové razítko, elektronický podpis atd.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Control of results of independent work on specified tasks.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn-D Bachelor's

    branch BAK-MIn , 3. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning