Course detail

Tax System

FP-KdasKAcad. year: 2020/2021

Předmět přibližuje daňovou soustavu České republiky. Seznamuje studenty se základními aspekty hmotněprávní úpravy jednotlivých daní, přičemž pozornost je koncentrována především na daně přímé. Okrajově jsou studenti rovněž seznámeni s principy procesní úpravy správy daní.

Learning outcomes of the course unit

Students will be made familiar with the structure and significance of individual types of taxes in the Czech Republic. They will develop the skills and learn the terminology necessary for understanding of taxation problems. They will be able to apply their knowledge to particular examples, e.g. to clearly file the tax returns of individual taxes.

Prerequisites

Students are expected to have basic knowledge of accounting and bookkeeping, financial statements, basics of business relations of the Commercial law.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2014, 391 s. ISBN 978-80-87480-23-6.
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013, 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0.
Vančurová, Alena a Klazar, Stanislav. Daňový systém ČR: cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění. V Praze: 1. VOX, 2014. 92 s. Daně. ISBN 978-80-87480-29-8.
Aktuální články vztahující k daňové problematice (odborné časopisy jako např. Daně a právo v praxi, Poradce).
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Planned learning activities and teaching methods

During the lectures, the students are familiarized with the principles and basic legal regulations of particular taxes. Within the seminars, lectured topics are practiced. Students solve model examples (calculation of tax liability, filling tax returns).

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zápočet
Aktivní účast na cvičeních. Úspěšně napsaná zápočtová písemka (alespoň 50% z celkového počtu možných bodů). Zápočtová písemka je zaměřena na daň silniční, daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitých věcí a zdaňování příjmů fyzických osob. Obsahem zápočtové písemky je řešení modelových příkladů včetně vyplňování příslušných daňových přiznání, event. samotného určení výsledné daňové povinnosti.

Zkouška
Zkouška je písemná a je průřezově zaměřena na prověření znalostí odpřednášené a procvičené látky. Zkouška má podobu testu (tzv. multichoice test) – 30 otázek s dílčími 4 podotázkami. Pro úspěšné zvládnutí je třeba získat min. 50% z celkového počtu možných bodů.

Závěrečná klasifikace
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Výsledná klasifikace předmětu je ovlivněna i prací v průběhu semestru (viz dále).
Podíl na výsledném hodnocení:
- zápočtové písemky (50%),
- výsledek zkoušky (50%).

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

• Daňová soustava – definice, vývoj, význam, porovnání daňových soustav, vliv unijního práva na formování daňových soustav (1 hod.)
• Daň silniční – právní úprava (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání) (3 hod.)
• Daň z nemovitých věcí (daň z pozemku; daň ze staveb a jednotek - předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání) (4 hod.)
• Daň z nabytí nemovitých věcí (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání) (2 hod.)
• Daň z příjmů fyzických osob (předmět, osvobození, dílčí základy daně z příjmů fyzických osob a jejich určování, daňové přiznání, roční zúčtování záloh) (8 hod.)
• Daň z příjmů právnických osob (předmět, osvobození, základ daně, sazba daně, daňové přiznání) (4 hod.)
• DPH (princip fungování na pozadí unijní úpravy, předmět daně, základ daně, sazba daně, daňové přiznání) (4 hod.)

Aims

Cílem předmětu se seznámit studenty s daněmi obsaženými v současné daňové soustavě České republiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali širší povědomí o jednotlivých daních a dále, aby byli schopni sami vyplnit příslušná daňová přiznání v případě přímých daní. Důraz je kladen na právní úpravu zdaňování příjmů fyzických osob.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách není povinná.
Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. Student je povinen na cvičení se dostavit s potřebnými studijními pomůckami.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-KS Bachelor's

    branch BAK-EP-KS , 1. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

20 hours, optionally

Teacher / Lecturer