Course detail

Operations Research

ÚSI-REOPAAcad. year: 2019/2020

Předmět je zaměřen zejména na poznání základních principů operační analýzy. Student je nejprve seznámen se základy lineárního programování (LP) a metodami řešení LP problému . Výklad je doplněn o řadu příkladů praktického využití LP – např. řešení dopravních problémů, optimalizace výroby, optimalizace řezných plánů, atd. Posluchač je seznámen se základními principy metod síťové analýzy – CPM, PERT, GERT a další. Pozornost je věnována základům teorie front a praktickým aplikacím. Posluchač je dále seznámen se základy modelů pro rozvrhování výroby a modelů zásob.

Learning outcomes of the course unit

The main objective of the course is to make students familiar with the basic methods of the optimization applicable for management decision-making, and to develop their skills necessary for the application of this knowledge to solutions of practical organizational and economic problems in a company. Students will be also made familiar with the basic principles of modelling of traditional management problems; they will master the basic modelling principles suitable for well structured and deterministic management problems. They will be able to apply individual methods of the operational analysis under the conditions of particular company.

Prerequisites

Solution of equations and working out function graphs, knowledge of derivatives and integrations. Knowledge of fundamentals of organisation and corporate management functions.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza, CERM Brno, 2006.
RAIS, K.,DRDLA, M. Operační analýza - příklady. VUT-FP, 1995.
BECK, J.,LANGOVÁ, M., ZELINKA, J. Lineární modely v ekonomii. Praha: SNTL, 1982
CHURCHMAN, C., ACHOFF, R.,ARNOFF, E. Úvod do operačního výzkumu. Bratislava: Alfa, 1968
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum. Kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing, Praha, 2002
SMEJKAL,V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, Publishing.,a.s. Grada, Praha, 2006.
LAPIN, L. Quantitative Methods for Business Decisions. San Diego, USA: Brace Harcourt College Publisher, 1994

Planned learning activities and teaching methods

Teaching is carried out through lectures and seminars. Lectures consist of interpretations of basic principles, methodology of given discipline, problems and their exemplary solutions. Seminars particularly support practical mastery of subject matter presented in lectures or assigned for individual study with the active participation of students.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Conditions for passing an exam: Knowledge of taught topics and ability of practical application of presented methods.
Form of examination: Combined - a written test possibly followed by an oral examination

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Základní pojmy operační analýzy, systémový přístup ,matematické modelování, grafické řešení úloh LP, matematické modelování, lineární programování, simplexová metoda. Převod matematického modelu na kanonický tvar, ekonomický význam přídatných proměnných, výchozí základní řešení, test optimality, převod na nové základní řešení, pomocné proměnné, rozšířený model.
Případová studie.
Programový systém STORM, dopravní problém: úvod do problematiky dopravního problému, aproximační metody - vzestupná indexová metoda,Vogelova aproximační metoda, příklad řešení dopravního problému z praxe. Postoptimalizační analýza. Případová studie.
Metody síťové analýzy - CPM,PERT,GERT, časová analýza uzlově definovaného síťového grafu, praktické využití studovaných metod, případové studie
Modely zásob - deterministický model
Systém hromadné obsluhy - základní pojmy
Modely rozvrhování výroby (Johnsonův algoritmus)

Aims

The main objective of the course is to make students familiar with the basic methods of the optimization applicable for management decision-making, and to develop their skills necessary for the application of this knowledge to solutions of practical organizational and economic problems in a company. Students will be also made familiar with the basic principles of modelling of traditional management problems; they will master the basic modelling principles suitable for well structured and deterministic management problems. They will be able to apply individual methods of the operational analysis under the conditions of particular company.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Control of results of independent written projects.

Classification of course in study plans

  • Programme RRTES_P Master's

    specialization RRES , 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning