Course detail

Basic Elements of Economics

FP-zaePAcad. year: 2019/2020

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.
Ve druhé části předmět pojednává o základních ekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro rozbor aktuálních otázek současné ekonomiky. Posluchač získá ucelené pensum znalostí o racionálním chování subjektů v tržním prostředí ve vztahu k otázkám dotýkajících se spotřeby, investic, inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiky. Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku.

Learning outcomes of the course unit

Student bude schopen vysvětlit základní pojmy z ekonomické teorie, principy ekonomického chování člověka, jakož i porozumí základnímu mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, včetně propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy firem a institucí.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. C.H.Beck, 2011. 696 s. ISBN 978-8074000065.
ŠKAPA, S. Mikroekonomie. VUT v Brně, FP 2004. 90 s. ISBN 80-214-2566-0. (CS)
FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s.ISBN 80-247-0471-4
KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1. (CS)
GROLIGOVÁ I., MANDELÍK, P. Makroekonomie, FP VUT, Brno 2003, 130s. ISBN 80-214-2402-6 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 ze 40 možných bodů udělovaných na cvičeních. Body je možné získat ze 2 průběžných testů, první z části mikroekonomie psaný v 7. týdnu semestru a druhý z části makroekonomie psaný ve 13. týdnu semestru. Oba průběžné testy obsahuji 3 příklady a 2 teoretické otázky a student může získat maximálně 17 bodů z každého testu. Minimálně musí student získat z každého testu 9 bodů. Student má nárok na nejvýše jednu opravu průběžného testu z mikroekonomie a nejvýše jednu opravu průběžného testu z makroekonomie. Účast na cvičení je povinná a jsou povoleny nejvýše 2 neomluvené absence, které nesmí být využity na cvičení v 7. a 13. týdnu semestru, neboť v těchto cvičení budou psány průběžné testy. Pokud student nebude přítomen na těchto cvičeních a jeho nepřítomnost nebude řádně a včas omluvena, propadá mu řádný termín průběžného testu a student má možnost si napsat průběžný test pouze v opravném termínu.

Forma zkoušky je písemná. Z písemného testu je možné obdržet max. 60 bodů, přičemž student musí získat minimálně 30 bodů. Písemný test obsahuje teoretickou část (obsahující celkem 18 otázek) a praktickou část (obsahující celkem 2 příklady). Z teoretické části může student získat maximálně 40 bodů, z praktické části může student získat maximálně 20 bodů. Pro úspěšné absolvování písemného testu musí student získat minimálně 20 bodů z teoretické části a minimálně 10 bodů z praktické části.
V případě, že student dosáhne minimální hranice bodů nezbytné pro úspěšné absolvování zkoušky, přičítají se k danému výsledku rovněž body získané v průběhu semestru. Výsledná známka je tedy součtem bodů získaných na cvičeních a bodů ze zkoušky.
Stupnice pro výslednou klasifikaci (ECTS):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1) Úvod do předmětu a základní východiska - Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Chyby v ekonomickém způsobu myšlení a uvažování. Ceny jako mechanismus koordinace lidských činností. Racionální chování člověka. Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Alternativní ekonomické systémy. Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků, důchodů domácností a příjmů firem.
2) Chování spotřebitele a formování poptávky – Teorie užitu. Teorie indiference. Optimum (rovnováha) spotřebitele. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky. Elasticita poptávky.
3) Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu - účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl výnosů a nákladů. Rovnováha firmy. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Elasticita nabídky
4) Tržní rovnováha a efektivnost - tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
5) Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence - vznik nedokonalé konkurence, základní charakteristika tržních struktur: monopol, oligopol. Monopolistická konkurence. Monopson.
6) Trh výrobních faktorů – trh kapitálu, trh práce a trh půdy (poptávka na trhu úvěrového kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce). Nezaměstnanost, její formy a příčiny vzniku. Měření nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti.
7) Mikroekonomická politika státu a zásahy státu do cen - Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku. Subvence k ceně (cenová podlaha).
8) Agregované veličiny - agregátní nabídka a agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS, sklon křivky AD. Model AS-AD.
9) Měření výkonnosti ekonomiky. Ukazatele typu produkt a důchod. Nominální, reálný a potenciální HDP. Alternativní ukazatele životní úrovně.
10) Makroekonomické cíle a hospodářská politika státu. Fiskální politika – veřejné finance, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
11) Teorie peněz, rovnováha na trhu peněz, peněžní multiplikátor.
12) Inflace a její příčiny, druhy inflace. Teorie Phillipsovy křivky. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
13) Vnější obchodní a měnová politika, volný obchod a protekcionismus, měnové kurzy.

Aims

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie studenti porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v každodenním životě. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na cvičení se průběžně kontroluje. Student má nárok na maximálně 2 neomluvené absence v rámci semestru, které nesmí být využity na cvičení v 7. a 13. týdnu semestru, neboť v těchto cvičení budou psány průběžné testy.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-PM Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 7 credits, compulsory

Type of course unit

 

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning