Course detail

Communication infrastructure

FP-MkiKAcad. year: 2018/2019

Předmět je zaměřen na tvorbu systémových návrhů komunikační infrastruktury v oblasti 1. až 3. vrstvy referenčního ISO/OSI modelu, architekturu celého komunikačního systému i jeho dílčích částí. Tyto znalosti bude student následně využívat a aplikovat v dalších oborově povinných předmětech.

Learning outcomes of the course unit

Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti projektovaných řešeních komunikační infrastruktury a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence: rozhodování systémových návrzích a projektovém řešeních komunikační infrastruktury a jejich technických a technologických aspektech

Prerequisites

The subject knowledge on the secondary school level is required.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Jordán, V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
KŘÍŽ, J. a P. SEDLÁK. Audiovizuální a datové konvergence. 1. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-784-0

Planned learning activities and teaching methods

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na metody a postupy s poukazem na aplikace, cvičení na praktické úlohy jednotlivých řešení.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

zápočet - požadavky:
- aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná
- 100% účast na cvičeních je nezbytnou podmínkou udělení zápočtu
- plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
- zpracování semestrálního úkolu s hodnocením alespoň "dostatečně - E"

Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky

zkouška:
- ústní - pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu
- první část ústní zkoušky - z každého vyučovaného tématu (přednášky) bude položena min. 1 otázka na základy zkoušeného tématu - zkoušený musí znát odpovědi na všechny základní otázky a tím získá hodnocení "E"
- druhá část ústní zkoušky - další otázky (min. 5 otázek) prověřující úroveň znalostí jednotlivých vyučovaných témat umožňují zkoušenému získat až nejlepší hodnocení

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Metody návrhu infrastruktury komunikačních systémů
2. Metody výpočtů šířky pásma páteřních vedení
3. Principy projektování infrastruktury komunikačních systémů
4. Značení komunikační infrastruktury - metody, principy
5. Trasy infrastruktury komunikační infrastruktury - principy řešení
6. Zónová řešení, HD - vysokohustotní systémy
7. HS - vysokorychlostní systémy
8. MCN (Mission Critical Network) a NISS (Network Infrastructure Security Solution) systémy, průmyslové prostředí, A/V aplikace
9. Architektura procesoru
10. Architektura PC - pracovní stanice
11. Architektura serverů
12. Architektura aktivních prvků sítě
13. Rekapitulace a shrnutí

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami systémového návrhu komunikační infrastruktury, návrhem architektury komunikačního systému i jeho projektovým řešením.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Na přednáškách je vyučujícím kontrolována aktivita studenta plněním dílčích úkolů (zpracované úkoly, zodpovězené dotazy, …).
Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast předem omluvit. Je plně v kompetenci vyučujícího posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn-KS Bachelor's

    branch BAK-MIn-KS , 1. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory

Type of course unit

 

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer