Course detail

Building Law

ÚSI-ERSTPAcad. year: 2018/2019

Úkolem předmětu je seznámit posluchače s problematikou veřejného stavebního práva a s jeho aktuálními změnami. V rámci tohoto předmětu bude pozornost zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejného stavebního práva, územního plánování, jednotlivých postupů stavebních úřadů dle stavebního zákona, a to se zaměřením na úpravu stavebního zákona v jeho aktuální podobě.

Learning outcomes of the course unit

At the end of the course students should be able to: knows the basic theoretical and practical knowledge in the field of public construction law, is able to explain the context and the relationship between construction law and administrative law, is able to properly apply the law to various examples from practice.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (CS)
Zákon č. 184/2006 Sb. zákon o vyvlastnění (CS)
Zákon č. 186/2006 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (CS)
PRŮCHA, P.; KLIKOVÁ, A. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. Učebnice -512. ISBN 978-80-210-7062-2 (CS)
KLIKOVÁ, A.; HAVLAN, P. Stavební právo : praktická příručka. 3. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2009. 223 s. ISBN 9788072017645 (CS)
PRŮCHA, P.; GREGOROVÁ, J. Stavební zákon. Praktický komentář. In Stavební zákon. Praktický komentář. první. Praha: Leges Praha, 2017. s. 53-101,381-394,447-454,537-546, 113 s. Leges. ISBN 978-80-7502-180-9 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Teaching is carried out through lectures that consist of interpretations of basic principles, methodology of given discipline, problems and their exemplary solutions.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Vymezení veřejného a soukromého stavebního práva.
2. Základní pojmy, definice a instituty stavebního práva
3. Historický vývoj stavebního práva (souvislosti s recentní právní úpravou)
4. Základní přehled o struktuře územního plánování (Základní nástroje územního plánování - územně plánovací podklady, politika územního rozvoje)
5. Součinnost vlastníků technické infrastruktury. Dotčené orgány vystupující v řízeních a postupech dle stavebního zákona (ochrana kulturních památek, ochrana životního prostředí, aj.)
6. Katastr nemovitostí (organizace správy na úseku katastru nemovitostí, obsah správy na úseku katastru nemovitostí a souvislosti s činnostmi dle stavebního zákona)
7. Územní rozhodování obecně, územní souhlas (Typy územních rozhodnutí, formy územního rozhodování – klasické územní řízení, zkrácené, veřejnoprávní smlouva)
8. Stavební řízení. Stavby bez povolení a ohlášení. Ohlašování staveb. Autorizovaný inspektor. Veřejnoprávní smlouva.
9. Kolaudace a užívání staveb
10. Odstraňování staveb. Správní delikty.
11. Speciální stavby (stavby vodních děl, stavby pozemních komunikací).
12. Stavební dozor, pravomoci a povinnosti, zvláštními pravomocemi stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě.
13. Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, ochranou veřejných zájmů.

Aims

The aim of the course is to provide a theoretical basis of the problematics of the public construction law from the theoretical and also practical perspective, current changes are included. Main topics will be taught with consideration of the process of ongoing reforms of public administration. The attention during the course will be focused on the explanation of basic terminology of the public construction law, individual processes of the authorities under the Building Act, with the concentration on town and country planning, the Building Code and relevant issues.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme REI_P Master's, 1. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer