Course detail

Forensic Ecotechnics

ÚSI-ERFEDAcad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Students gain knowledge through a multidisciplinary approach and cross-mash (in the respect of quantitative and qualitative assessment), in the legal environment CR, assessment of the forest and trees

Prerequisites

Forensic engineering - general methodology

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KOLAŘÍK et. al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 1. díl. 2. vyd. Vlašim: ČSOP. 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1 (CS)
KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les – II., ČSOP Vlašim, 2010. 696 s. ISBN 9788086327853. (CS)
ŠPINLEROVÁ, Z. Ekofyziologie dřevin. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, (CS)
dendrologie a geobiocenologie, Brno, 2014 (https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Ekofyziologie_drevin.pdf) (CS)
KOLAŘÍK, J., SZORÁDOVÁ, A. Hodnocení stavu stromů. In Zahradnictví. 2012. (CS)
Standard péče o krajinu a přírodu – arboristické standardy A101-A102, A201-A212 (http://standardy.nature.cz/seznam- (CS)
standardu/) (CS)
LARCHER, W. Physiological plant ecology: Ecophysiology and stress physiology of functional groups. (CS)
Vyd. 4. Berlin: Springer, 2003. 513 stran. ISBN 3540435166 (CS)
Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění) (CS)
Zákon č. 151/1997 Sb.,o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Prováděcí vyhláška 8/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o (CS)
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). (CS)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
Prováděcí vyhláška č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o (CS)
ochraně přírody a krajiny. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Teaching is carried out through lectures and seminars. Lectures consist of interpretations of basic principles, methodology of given discipline, problems and their exemplary solutions. Seminars particularly support practical mastery of subject matter presented in lectures or assigned for individual study with the active participation of students.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Condition for gaining credit is the successful elaboration of semestral work of forensic expert opinion. The exam will be oral.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Goal of this subject is achieving selected and expert knowledge for system determination and assessment of real expert objects in the forest – trees – man system (the forest ecosystem and especially tree taxa) for demands of forensic engineering.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme REI_P Master's, 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer