Course detail

Course in English Language 1

FP-Rpaj1PAcad. year: 2017/2018

Pojetí konkurence v současném prostředí. Komplexní přístup ke konkurenčnímu prostoru. Konkurenceschopnosti vycházející ze strategického rozvoje značky. Koncept rozvoje značky jako konkurenční výhody.

Learning outcomes of the course unit

Studenti se seznámí s možnými přístupy k definování konkurenčního prostředí, konkurence, konkurenční výhody a konkurenceschopnosti v kontextu rozvoje značky.
Seznámí se s prakticky využitelnými přístupy k rozvoji značky pro posílené konkurenceschopnosti firmy. Budou umět vymezit a použít prostupy při hodnocení konkurenceschopnosti firmy, konkurenčního prostředí a značky firmy.

Prerequisites

The subject expects the knowledge of basic elements of management as well as processes applied. Moreover, students must be also acquainted with basic marketing terms and procedures applied in management of a company.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307 (EN)
COLLIS, D.J. - MONTGOMERY, C.A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 1st ed. McGraw-Hill, 1997. 764 p. ISBN 0-256-17894-1 (EN)
GRIFFIN, R.W. - PUSTAY, M.W. International Business - A Managerial Perspective. 3rd ed. Prentice Hall, 2002. 652 p. ISBN 0-13-042576-1 (EN)
VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Strategické aliance se zahraničními partnery. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002.137 s. ISBN 80-7261-058-9 (CS)
BEAMISH, P.W. - MORRISON, A. - ROSENZWEIG, P.M. International Management - Text and Cases. 3rd ed. Irwin, 1997. 604 p. ISBN 0-07-114900-7 (EN)
RUGMAN, A.M. - HODGETS, R.M. International Business. 3rd ed. Prentice Hall, 2003. 628 p. ISBN 0-273-67374-2 (EN)

Planned learning activities and teaching methods

Lectures consist of an explanation of basic principles, methodology of the discipline, problems and their solutions.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Ke zkoušce si student připraví projekt dle zadání zaměřený na hodnocení vybrané značky. Zkouška probíhá formou obhajoby projektu. Studenti musí prokázat, jak znalost řešeného problému, tak znalost odpovídající teorie. Projekt je zpracován v týmech o velikosti 3 až 8 členů. Finální obhajoby se musí účastnit celý tým. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení těch členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – detaily tohoto hodnocení budou uvedeny v e-learningu. Projekt je třeba odevzdat elektronicky nejméně týden před konáním zkoušky.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Business competition
2. Competitiveness of company based on I/O strategic management model
3. Competitiveness of company based on RBV strategic management model
4. Functional and structural competitive advantage
5. Managerial model of competitiveness and Success-ability based approach
6. Definitiona and evaluation of competitive strategies based on S-A approach

Aims

Primárním cílem předmětu je vymezit pojetí konkurenceschopnosti založené na strategickém rozvoji značky v kontextu současného podnikatelského prostředí. Obsah předmětu je proto založen na integraci teoretických a praktických znalostí týkajících se rozvoje konkurenceschopnosti firem, rozvoje značky a přístupu ke konkurenčnímu prostředí.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je doporučená a kontrolovaná. V průběhu přednášek probíhá také diskuze a konzultace projektů.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-ŘEP , 2. year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
    branch MGR-PFO , 2. year of study, winter semester, 3 credits, optional

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning