Publication detail

Input data parameters for analysis using DCM method

SLAVÍČEK, T. MIKL, M. JAN, J.

Original Title

Parametry vstupních dat pro analýzu metodou DCM

Czech Title

Parametry vstupních dat pro analýzu metodou DCM

English Title

Input data parameters for analysis using DCM method

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Metoda dynamického kauzálního modelování (DCM) je v poslední době často využívána v neurovědní komunitě pro zjišťování tzv. efektivní konektivity mozku. Vypočtené parametry navržených modelů však úzce souvisí s výběrem výchozích souřadnic pro extrakci signálů. Tato práce se zabývá různými způsoby výběru souřadnic a zmiňuje některá úskalí při provádění DCM analýzy v toolboxu SPM8. Během předzpracování je také vhodné identifikovat případné nekonzistentní výsledky v souboru naměřených dat a zvážit jejich vyřazení před vlastní DCM analýzou. V práci je dále představen softwarový nástroj, který slouží k řešení zmíněných problémů. Jeho přínos je ověřen na reálných datech funkční magnetické rezonance a výsledky zhodnoceny v závěru práce.

Czech abstract

Metoda dynamického kauzálního modelování (DCM) je v poslední době často využívána v neurovědní komunitě pro zjišťování tzv. efektivní konektivity mozku. Vypočtené parametry navržených modelů však úzce souvisí s výběrem výchozích souřadnic pro extrakci signálů. Tato práce se zabývá různými způsoby výběru souřadnic a zmiňuje některá úskalí při provádění DCM analýzy v toolboxu SPM8. Během předzpracování je také vhodné identifikovat případné nekonzistentní výsledky v souboru naměřených dat a zvážit jejich vyřazení před vlastní DCM analýzou. V práci je dále představen softwarový nástroj, který slouží k řešení zmíněných problémů. Jeho přínos je ověřen na reálných datech funkční magnetické rezonance a výsledky zhodnoceny v závěru práce.

English abstract

Method of dynamic causal modeling (DCM) is frequently used in the neuroscience community to identify the effective connectivity of the brain. Calculated parameters of the proposed models are closely related to the selection of initial coordinates for extraction of signals. This work deals with different ways of choosing coordinates and mentions some of the pitfalls in DCM implementation in the SPM8 toolbox. During the pre-processing it is also useful to identify any inconsistent results in the set of measured data and consider their removal prior to DCM analysis. This work also introduced a software tool that is used to solve mentioned problems, its contribution is validated on real data from functional magnetic resonance imaging, and the results are evaluated in the conclusion.

Keywords

brain, fMRI, functional magnetic resonance imaging, DCM, dynamic causal modelling, connectivity, BOLD signal, SPM8, regressor, BMS, Bayesian model selection, MATLAB

Released

07.11.2012

Publisher

Ambit Media, a.s.

Location

Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno

Pages from

54

Pages to

54

Pages count

1

URL

BibTex


@misc{BUT95048,
 author="Tomáš {Slavíček} and Michal {Mikl} and Jiří {Jan}",
 title="Parametry vstupních dat pro analýzu metodou DCM",
 annote="Metoda dynamického kauzálního modelování (DCM) je v poslední době často využívána v neurovědní komunitě pro zjišťování tzv. efektivní konektivity mozku. Vypočtené parametry navržených modelů však úzce souvisí s výběrem výchozích souřadnic pro extrakci signálů. Tato práce se zabývá různými způsoby výběru souřadnic a zmiňuje některá úskalí při provádění DCM analýzy v toolboxu SPM8. Během předzpracování je také vhodné identifikovat případné nekonzistentní výsledky v souboru naměřených dat a zvážit jejich vyřazení před vlastní DCM analýzou. V práci je dále představen softwarový nástroj, který slouží k řešení zmíněných problémů. Jeho přínos je ověřen na reálných datech funkční magnetické rezonance a výsledky zhodnoceny v závěru práce.",
 address="Ambit Media, a.s.",
 chapter="95048",
 institution="Ambit Media, a.s.",
 number="108",
 year="2012",
 month="november",
 pages="54--54",
 publisher="Ambit Media, a.s.",
 type="abstract"
}