Publication detail

Hofstede Cultural Dimensions in a Czech Retail Chain

NAVRÁTILOVÁ, L. RAŠTICOVÁ, M. NĚMEČEK, L.

Original Title

Hofstede Cultural Dimensions in a Czech Retail Chain

Czech Title

Hofstedeho kulturní dimenze v českém obchodním řetězci

English Title

Hofstede Cultural Dimensions in a Czech Retail Chain

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Research objective The research aims to analyse the dimensions of organisational culture using a unique sample of all seven outlets of a selected retail chain situated in a single town of the Czech Republic and to compare the results of the analysis with the values of the Czech national cultural dimensions discussing the practical implications of the relationships determined. Methods used The study is based on a Value Survey Module 1994 by Geert Hofstede (VSM 94). An enquiry was conducted in the quantitative part of the research using a questionnaire with twenty questions about five cultural dimensions: Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI), and Long-Term Orientation (LTO). Another method used was semi-structured interviews with respondents to get more and detailed information on themes included in the questionnaire. Research outcomes The research has proved the correctness of the values of the Czech national cultural dimensions as determined by previous research over the last ten years particularly the high uncertainty avoidance index, long-term orientation, and prevailing individualism. Limits/weaknesses Since a standardized version of the VSM 94 questionnaire was used, the population investigated was a major weakness. Even if the sample used is sufficiently representative of the selected company's retail chain, the research results cannot be generalized to the entire Czech population. Thus the comparison of the outcomes with the results arrived at by other authors can only be used for rough guidance. Research application The research outcomes were taken into account in the management and strategic decision-making of the company. The research has also confirmed that the VSM 94 method is still an effective tool when used to investigate organisational culture at any level. The detailed analysis of organisational culture may act as a springboard for further development of a competitive knowledge-management-based organisation.

Czech abstract

Cíl výzkumu Cílem výzkumu je analyzovat dimenze organizační kultury v unikátním reprezentativním vzorku všech sedmi prodejen nacházejících se v jednom městě vybrané maloobchodní sítě České republiky, výsledky studie porovnat s hodnotami kulturních dimenzí národní kultury České republiky a diskutovat praktické implikace zjištěných závěrů. Metodika Předkládaná studie vychází z metody mezinárodního modelu výzkumu hodnot Value Survey Module 1994 (dále jen VSM 94), jejímž autorem je Geert Hofstede. Dotazník, který byl aplikován v rámci kvantitativní části výzkumu, obsahoval dvacet otázek a zjišťoval pět dimenzí kultury: Index vzdálenosti mocenských pozic (Power Distance Index – PDI), Index individualismu (Individualism Index – IDV), Index maskulinity (Masculinity Index – MAS), Index vyhýbání se nejistotě (Uncertainty Avoidance Index – UAI) a Index dlouhodobé orientace (Long-Term Orientation Index LTO). Další metodou aplikovanou ve výzkumu byl semistrukturovaný rozhovor s respondenty, jehož cílem bylo doplnit a podrobněji rozvést jednotlivá témata zjišťovaná v dotazníku. Výsledky výzkumu Výzkum potvrzuje některé z hodnot kulturních dimenzí české národní kultury z předešlých výzkumů provedených za posledních 10 let a to zejména vysokou míru vyhýbání se nejistotě, krátkodobou orientaci a převažující míru individualismu. Limity/kritická místa Vzhledem k aplikaci standardizované verze dotazníku VSM 94 je hlavní limitou výzkumu zkoumaný soubor. Přestože v rámci dané sítě obchodní společnosti je vzorek reprezentativní, výsledky výzkumu nemohou být zobecňovány na celou českou populaci. Pouze orientačně je tudíž možno přistoupit ke komparaci zjištěných výsledků s výsledky jiných autorů. Aplikace výzkumu Výsledky výzkumu byly zohledněny v manažerské práci a strategickém rozhodování dané společnosti. Dále výzkum potvrdil, že metoda VSM 94 je stále validním nástrojem a má své uplatnění ve zkoumání organizační kultury na jakékoliv úrovni. Podrobná analýza organizační kultury je odrazovým můstkem v další rozvoji konkurenceshopné organizace založené na principech znalostního managementu.

English abstract

Research objective The research aims to analyse the dimensions of organisational culture using a unique sample of all seven outlets of a selected retail chain situated in a single town of the Czech Republic and to compare the results of the analysis with the values of the Czech national cultural dimensions discussing the practical implications of the relationships determined. Methods used The study is based on a Value Survey Module 1994 by Geert Hofstede (VSM 94). An enquiry was conducted in the quantitative part of the research using a questionnaire with twenty questions about five cultural dimensions: Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI), and Long-Term Orientation (LTO). Another method used was semi-structured interviews with respondents to get more and detailed information on themes included in the questionnaire. Research outcomes The research has proved the correctness of the values of the Czech national cultural dimensions as determined by previous research over the last ten years particularly the high uncertainty avoidance index, long-term orientation, and prevailing individualism. Limits/weaknesses Since a standardized version of the VSM 94 questionnaire was used, the population investigated was a major weakness. Even if the sample used is sufficiently representative of the selected company's retail chain, the research results cannot be generalized to the entire Czech population. Thus the comparison of the outcomes with the results arrived at by other authors can only be used for rough guidance. Research application The research outcomes were taken into account in the management and strategic decision-making of the company. The research has also confirmed that the VSM 94 method is still an effective tool when used to investigate organisational culture at any level. The detailed analysis of organisational culture may act as a springboard for further development of a competitive knowledge-management-based organisation.

Keywords

cultural dimension; organizational culture; masculinity; individualism; power in the workplace

RIV year

2012

Released

01.07.2012

Publisher

STS Science Centre

Location

London

Pages from

91

Pages to

99

Pages count

10

BibTex


@article{BUT97868,
 author="Ludmila {Navrátilová} and Martina {Rašticová} and Libor {Němeček}",
 title="Hofstede Cultural Dimensions in a Czech Retail Chain",
 annote="Research objective
The research aims to analyse the dimensions of organisational culture using a unique sample of all seven outlets of a selected retail chain situated in a single town of the Czech Republic and to compare the results of the analysis with the values of the Czech national cultural dimensions discussing the practical implications of the relationships determined.

Methods used 
The study is based on a Value Survey Module 1994 by Geert Hofstede (VSM 94). An enquiry was conducted in the quantitative part of the research using a questionnaire with twenty questions about five cultural dimensions: Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV), Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI), and Long-Term Orientation (LTO). Another method used was semi-structured interviews with respondents to get more and detailed information on themes included in the questionnaire.

Research outcomes 
The research has proved the correctness of the values of the Czech national cultural dimensions as determined by previous research over the last ten years particularly the high uncertainty avoidance index, long-term orientation, and prevailing individualism.

Limits/weaknesses 
Since a standardized version of the VSM 94 questionnaire was used, the population investigated was a major weakness. Even if the sample used is sufficiently representative of the selected company's retail chain, the research results cannot be generalized to the entire Czech population. Thus the comparison of the outcomes with the results arrived at by other authors can only be used for rough guidance. 

Research application
The research outcomes were taken into account in the management and strategic decision-making of the company. The research has also confirmed that the VSM 94 method is still an effective tool when used to investigate organisational culture at any level. The detailed analysis of organisational culture may act as a springboard for further development of a competitive knowledge-management-based organisation.",
 address="STS Science Centre",
 chapter="97868",
 institution="STS Science Centre",
 number="1",
 volume="3",
 year="2012",
 month="july",
 pages="91--99",
 publisher="STS Science Centre",
 type="journal article"
}