Publication detail

Choice of Marketing Activities in Relation to Company Size

MILICHOVSKÝ, F. ŠMAKALOVÁ, P.

Original Title

Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku

Czech Title

Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku

English Title

Choice of Marketing Activities in Relation to Company Size

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Cílem článku je prezentovat vybrané údaje získané z primárního výzkumu, který se týká výběru marketingových aktivit použít v českém podnikatelském prostředí s ohledem na jejich velikost. Aktuální vysoce konkurenční prostředí vyvolává trvalý tlak na společnosti, které sledují a přizpůsobují se důležitým trendům a změnám, aby si udrželi plánovanou pozici na cílových trzích. Logickou reakcí na změny a požadavky je užití kombinace marketingových aktivit v marketingovém řízení. Metody pro článek byly využity pro získání údajů v primárním výzkumu pomocí dotazníkového šetření a zpracování statistickým softwarem IBM SPSS Statistics 20. Výzkumný vzorek tvoří 147 společností v roce 2010 a 115 společností v roce 2011. Všechny společnosti působí v českém prostředí a byli vybrány náhodně. Hlavním vědeckým cílem je analyzovat stav marketingového řízení a určit, zda existuje vztah mezi volbou marketingových aktivit a velikosti podniku v českém podnikatelském prostředí. Analyzované období pokrývá roky 2010 a 2011. Závěry výzkumu ukazují na rozdíly v použití marketingových aktivit s ohledem na velikosti podniku. V článku se věnuje pozornosyst jednotlivým vybraným činnostem, zejména s ohledem na význam jejich výběru společnostmi. Bylo zjištěno, že tyto společnosti při hledání obchodních příležitostí používají hlavně marketingové činnosti jako vymezení marketingových cílů, sledování potřeb cílových zákazníků a měření spokojenosti zákazníků. Bylo také zjištěno, že je pouze průměrná závislost mezi definicí marketingových cílů a velikosti podniku. Společnosti si jsou vědomi důležitosti vztahu se svými zákazníky, ale řízení marketingu představuje stále oblast, ve které podniky mohou najít možnosti, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost s ohledem na rostoucí konkurenční prostředí.

Czech abstract

Cílem článku je prezentovat vybrané údaje získané z primárního výzkumu, který se týká výběru marketingových aktivit použít v českém podnikatelském prostředí s ohledem na jejich velikost. Aktuální vysoce konkurenční prostředí vyvolává trvalý tlak na společnosti, které sledují a přizpůsobují se důležitým trendům a změnám, aby si udrželi plánovanou pozici na cílových trzích. Logickou reakcí na změny a požadavky je užití kombinace marketingových aktivit v marketingovém řízení. Metody pro článek byly využity pro získání údajů v primárním výzkumu pomocí dotazníkového šetření a zpracování statistickým softwarem IBM SPSS Statistics 20. Výzkumný vzorek tvoří 147 společností v roce 2010 a 115 společností v roce 2011. Všechny společnosti působí v českém prostředí a byli vybrány náhodně. Hlavním vědeckým cílem je analyzovat stav marketingového řízení a určit, zda existuje vztah mezi volbou marketingových aktivit a velikosti podniku v českém podnikatelském prostředí. Analyzované období pokrývá roky 2010 a 2011. Závěry výzkumu ukazují na rozdíly v použití marketingových aktivit s ohledem na velikosti podniku. V článku se věnuje pozornosyst jednotlivým vybraným činnostem, zejména s ohledem na význam jejich výběru společnostmi. Bylo zjištěno, že tyto společnosti při hledání obchodních příležitostí používají hlavně marketingové činnosti jako vymezení marketingových cílů, sledování potřeb cílových zákazníků a měření spokojenosti zákazníků. Bylo také zjištěno, že je pouze průměrná závislost mezi definicí marketingových cílů a velikosti podniku. Společnosti si jsou vědomi důležitosti vztahu se svými zákazníky, ale řízení marketingu představuje stále oblast, ve které podniky mohou najít možnosti, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost s ohledem na rostoucí konkurenční prostředí.

English abstract

Purpose of the article is to present the selected data obtained from primary research, which concerns the choice of marketing activities use in the Czech business environment in view of their size. The current highly competitive environment wields permanent pressure on companies which are in turn force to monitor and adapt the important trends and changes in order to retain their planned position on target markets. Logical response to changes and requirements of nowadays is using a combination marketing activities in marketing management. Methodology/methods for the article were gained data by primary research, using a structure questionnaire survey and processing by statistical software IBM SPSS Statistics 20. The Research sample consists 147 companies in 2010 and 115 companies in 2011. All companies were operating in the Czech environment and they were chosen at random. The main scientific aim is to analyze the condition of marketing management and determine whether there is a relationship between the choice of marketing activities and company size in the Czech business environment. The analyzed period covers years 2010 and 2011. Findings of the research point to differences in the use of marketing activities in view of compa-ny size. Within article the particular selected activities will be paid attention especially in view of the importance their choice by studied companies. It was found out that the companies in their search for business opportunities mainly use marketing activities as definition of marketing goals, monitoring of the needs of target customers and measuring customer satisfaction. But also it was found there is only average dependency between the definition of marketing goals and company size. The companies are aware the importance of relationship with their customers, but the marketing management is still a sphere in which the companies can find possibilities to increase their competitiveness in view of the growing competitive environment.

Keywords

Marketing activities, marketing management, size of company, Czech business environment, customer relationship

RIV year

2012

Released

31.12.2012

Publisher

FP

Location

Brno

Pages from

56

Pages to

67

Pages count

12

BibTex


@article{BUT96210,
 author="František {Milichovský} and Petra {Šmakalová}",
 title="Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku",
 annote="Cílem článku je prezentovat vybrané údaje získané z primárního výzkumu, který se týká výběru marketingových aktivit použít v českém podnikatelském prostředí s ohledem na jejich velikost. Aktuální vysoce konkurenční prostředí vyvolává trvalý tlak na společnosti, které sledují a přizpůsobují se důležitým trendům a změnám, aby si udrželi plánovanou pozici na cílových trzích. Logickou reakcí na změny a požadavky je užití kombinace marketingových aktivit v marketingovém řízení.
Metody pro článek byly využity pro získání údajů v primárním výzkumu pomocí dotazníkového šetření a zpracování statistickým softwarem IBM SPSS Statistics 20. Výzkumný vzorek tvoří 147 společností v roce 2010 a 115 společností v roce 2011. Všechny společnosti působí v českém prostředí a byli vybrány náhodně.
Hlavním vědeckým cílem je analyzovat stav marketingového řízení a určit, zda existuje vztah mezi volbou marketingových aktivit a velikosti podniku v českém podnikatelském prostředí. Analyzované období pokrývá roky 2010 a 2011.
Závěry výzkumu ukazují na rozdíly v použití marketingových aktivit s ohledem na velikosti podniku. V článku se věnuje pozornosyst jednotlivým vybraným činnostem, zejména s ohledem na význam jejich výběru společnostmi. Bylo zjištěno, že tyto společnosti při hledání obchodních příležitostí používají hlavně marketingové činnosti jako vymezení marketingových cílů, sledování potřeb cílových zákazníků a měření spokojenosti zákazníků. Bylo také zjištěno, že je pouze průměrná závislost mezi definicí marketingových cílů a velikosti podniku.
Společnosti si jsou vědomi důležitosti vztahu se svými zákazníky, ale řízení marketingu představuje stále oblast, ve které podniky mohou najít možnosti, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost s ohledem na rostoucí konkurenční prostředí.",
 address="FP",
 chapter="96210",
 institution="FP",
 number="12",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="december",
 pages="56--67",
 publisher="FP",
 type="journal article"
}