Product detail

Hydraulický modelový výzkum jezu Brantice na řece Opavě

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M. ZACHOVAL, Z.

Product type

prototyp

Abstract

Na hydraulickém modelu v měřítku 1:30 bylo sledováno proudění v předpolí a podjezí nově navrhovaného vakového jezu v Branticích.Převádění velkých povodňových průtoků je doprovázeno silnými deformacemi dna.Úpravy předpolí vtoku do MVE, rybochodu, vodácké a štěrkové propusti zajistily provozní bezpečnost díla.Úpravy vyústění rybochodu do podjezí umožní snadnější migraci ryb přes vzdouvací objekt.Úpravy břehových linií v nadjezí přinesou snížení investičních výdajů.Stavba je součástí protipovodňové ochrany na horním úseku řeky Opavy.

Keywords

Vakový jez, malá vodní elektrárna, rybochod, štěrková propust, vodácká propust, sediment, výmoly.

Create date

18.11.2010

Location

FAST - B121

Documents