Publication detail

Marketingové strategie firem „born globals“ v podmínkách internacionalizace

REKOVÁ, E.

Original Title

Marketingové strategie firem „born globals“ v podmínkách internacionalizace

Czech Title

Marketingové strategie firem „born globals“ v podmínkách internacionalizace

Language

cs

Original Abstract

Abstrakt Cíl článku – Cílem článku je provést přehlednou analýzu marketingových strategií firem typu „born globals“ v podmínkách internacionalizace. Dílčím cílem je zjistit, do jaké míry je termín „born globals“ rozšířen mezi studenty ekonomických škol, tedy potenciálními budoucími podnikateli reprezentujícími novou generaci, a jakou by tito zástupci zvolili marketingovou strategii, pokud by měli jen 3 roky od založení podniku, než vstoupí na zahraniční trh. Výsledkem studie je porovnání odpovědí českých studentů oproti vyzkoušeným teoriím z celého světa, které jsou zanalyzovány v přehledné tabulce a ukazují marketingové strategie firem „born globals“ napříč kontinenty, různými obory, velikostmi podniků i výší obratu. Methodologie- Vědecká práce používá metody analýzy primárních a sekundárních dat. Sekundární data, se zaměřují na strukturovaný sběr dat, obsahující přehled literatury a analýzu studií publikovaných na téma „born globals marketing strategy.“ Do tabulky je zanesen přehled studií z celého světa. Primární sběr dat probíhal jednou z kvantitativních metod sběru dat ve formě dotazníkového šetření, ke kterému byl využit pilotní vzorek 75 studentů, napříč všemi ročníky od prvního až po poslední, z Vysokého učení technického v Brně, Fakulta podnikatelská, a jeho následné vyhodnocení. Vědecký cíl – Článek si dává za cíl odpovědět na vědeckou otázku, zdali studenti, jakožto mladá generace bez zkušeností v podnikání, ale v obklopení moderní technikou, se budou více přiklánět k marketingu na sociálních sítích, než osobním vazbám v obchodě, budování vztahů se stakeholdery atd., a zdali doporučení marketingové strategie pro firmy typu „born globals“ bude odlišné, než strategie pro firmy, které působí na domácím trhu stabilně a dlouhodobě a teprve následně se rozhodnou exportovat. Výsledky – Článek obsahuje analýzu a teoretický rozbor marketingových strategií exportujících firem typu „born globals“. Autor vychází z již vyzkoumaných přístupů firem k těmto strategiím a porovnává je s přístupy mladé generace budoucích podnikatelů, tedy studentů vysoké školy ekonomické. Článek zároveň ověřuje znalost českých studentů termínu „born globals“ a zjišťuje, zdali nedostatek povědomí pramení pouze z neznámého názvosloví, nebo studenti skutečně neznají žádné firmy typu „born globals“ ve svém okolí. Závěr – Článek analyzuje a zpřehledňuje marketingové strategie firem typu „born globals“ v podmínkách internacionalizace a odpovídá na vědeckou otázku, zdali mají studenti ekonomické školy shodný přístup k marketingovým strategiím, jaké popisují již vyzkoušené teorie, vyplývající z analýzy, a zdali se na základě dostupných informací může definovat jednoznačné doporučení pro marketingovou strategii firem typu „born globals,“u firem různého zaměření, různých zemí, či velikostí, které nemají společné žádné další znaky, kromě splnění charakteristik firem „born globals.“ Článek má své limity především v pilotním vzorku primárního sběru dat, který bude v následujících článcích ještě rozšířen o výzkum strategií českých „born globals“ firem, českých tradičních exportujících firem a porovnání se rozšíří i o širší vzorek studentů napříč univerzitami v ČR i SR. Práce by měla pomoci novodobým manažerům pochopit současné moderní trendy a umět se přizpůsobit novým exportním strategiím.

Czech abstract

Abstrakt Cíl článku – Cílem článku je provést přehlednou analýzu marketingových strategií firem typu „born globals“ v podmínkách internacionalizace. Dílčím cílem je zjistit, do jaké míry je termín „born globals“ rozšířen mezi studenty ekonomických škol, tedy potenciálními budoucími podnikateli reprezentujícími novou generaci, a jakou by tito zástupci zvolili marketingovou strategii, pokud by měli jen 3 roky od založení podniku, než vstoupí na zahraniční trh. Výsledkem studie je porovnání odpovědí českých studentů oproti vyzkoušeným teoriím z celého světa, které jsou zanalyzovány v přehledné tabulce a ukazují marketingové strategie firem „born globals“ napříč kontinenty, různými obory, velikostmi podniků i výší obratu. Methodologie- Vědecká práce používá metody analýzy primárních a sekundárních dat. Sekundární data, se zaměřují na strukturovaný sběr dat, obsahující přehled literatury a analýzu studií publikovaných na téma „born globals marketing strategy.“ Do tabulky je zanesen přehled studií z celého světa. Primární sběr dat probíhal jednou z kvantitativních metod sběru dat ve formě dotazníkového šetření, ke kterému byl využit pilotní vzorek 75 studentů, napříč všemi ročníky od prvního až po poslední, z Vysokého učení technického v Brně, Fakulta podnikatelská, a jeho následné vyhodnocení. Vědecký cíl – Článek si dává za cíl odpovědět na vědeckou otázku, zdali studenti, jakožto mladá generace bez zkušeností v podnikání, ale v obklopení moderní technikou, se budou více přiklánět k marketingu na sociálních sítích, než osobním vazbám v obchodě, budování vztahů se stakeholdery atd., a zdali doporučení marketingové strategie pro firmy typu „born globals“ bude odlišné, než strategie pro firmy, které působí na domácím trhu stabilně a dlouhodobě a teprve následně se rozhodnou exportovat. Výsledky – Článek obsahuje analýzu a teoretický rozbor marketingových strategií exportujících firem typu „born globals“. Autor vychází z již vyzkoumaných přístupů firem k těmto strategiím a porovnává je s přístupy mladé generace budoucích podnikatelů, tedy studentů vysoké školy ekonomické. Článek zároveň ověřuje znalost českých studentů termínu „born globals“ a zjišťuje, zdali nedostatek povědomí pramení pouze z neznámého názvosloví, nebo studenti skutečně neznají žádné firmy typu „born globals“ ve svém okolí. Závěr – Článek analyzuje a zpřehledňuje marketingové strategie firem typu „born globals“ v podmínkách internacionalizace a odpovídá na vědeckou otázku, zdali mají studenti ekonomické školy shodný přístup k marketingovým strategiím, jaké popisují již vyzkoušené teorie, vyplývající z analýzy, a zdali se na základě dostupných informací může definovat jednoznačné doporučení pro marketingovou strategii firem typu „born globals,“u firem různého zaměření, různých zemí, či velikostí, které nemají společné žádné další znaky, kromě splnění charakteristik firem „born globals.“ Článek má své limity především v pilotním vzorku primárního sběru dat, který bude v následujících článcích ještě rozšířen o výzkum strategií českých „born globals“ firem, českých tradičních exportujících firem a porovnání se rozšíří i o širší vzorek studentů napříč univerzitami v ČR i SR. Práce by měla pomoci novodobým manažerům pochopit současné moderní trendy a umět se přizpůsobit novým exportním strategiím.

Documents