Publication detail

Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika

Original Title

Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika

Czech Title

Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika

Language

cs

Original Abstract

Tato práce představuje pilotní studii zkoumající determinanty rozvoje na trhu působících mikro, malých a středních podniků (MSP) v Jihomoravském kraji (JMK). Důvodem je jejich sociálně-ekonomická role, která je důležitá pro mnoho ekonomik a uznání rostoucího významu v odstraňování omezení na podporu rozvoje MSP pro udržení a zlepšení jejich konkurence-schopnosti, což vede k nutnosti pochopení faktorů, které k tomu přispívají. Empirické důkazy jsou založeny na kvantitativních datech získaných prostřednictvím emailového dotazování, které přineslo 76 validních odpovědí od respondentů s méně než 250 zaměstnanci. Analýza je založená na deskriptivní statistice a validační technice založené na chí-kvadrát neparametrických testech. Analýza byla provedena ve statistickém softwaru SPSS, verze 11.5. Cílem této práce je identifikace různých tlaků a omezení ve strategickém chování MSP v diskuzi na tyto čtyři rozměry: rozvoj produktů, rozvoj trhů, rozvoj obchodních kooperací a investiční strategie pro rozvoj kompetencí. A dále, testování nezávislosti (rozdílů) těchto determinantů dle velikostní a odvětvové příslušnosti respondentů, které mohou mít vliv na význam široké škály různých okolností pro každý jednotlivý podnik a komplexní interakce sil, které ho ovlivňují. Z výsledků této studie jasně vyplývá, že je nezbytné zohlednit faktor velikosti firmy a odvětví, které ovlivňují výběr a vnímání důležitosti determinantů a jejich následný překlad do stra-tegických rozhodnutí podnikatelů. Obecně výsledky ukazují, že ekonomická nestabilita, kon-kurenční tlaky v podobě zvyšování kvality a šíře nabídky produktového portfolia, chybějící manažerské kompetence a vysoké náklady inovačních aktivit, jsou nejdůležitějšími determi-nanty dalšího rozvoje MSP v JMK. Nicméně, z hlediska celkového testování rozdílů odpo-vědí respondentů dle velikosti a odvětví, se tyto determinanty statisticky významně liší ve vý-běru vnějších, konkurenčních, tak i vnitřních determinantů, které ovlivňují jejich další strategické chování. Táto studie má svá omezení vzhledem k průřezovému charakteru výzku-mu provedeného na malém vzorku podniků a z jednoho regionu, a proto výsledky nelze zo-becňovat. Jedná se taktéž o oblast rovnoměrného zastoupení (reprezentativnost) respondentů ve velikostní a odvětvové kategorii, která může vést ke zkreslenému vyhodnocování statistické analýzy dat.

Czech abstract

Tato práce představuje pilotní studii zkoumající determinanty rozvoje na trhu působících mikro, malých a středních podniků (MSP) v Jihomoravském kraji (JMK). Důvodem je jejich sociálně-ekonomická role, která je důležitá pro mnoho ekonomik a uznání rostoucího významu v odstraňování omezení na podporu rozvoje MSP pro udržení a zlepšení jejich konkurence-schopnosti, což vede k nutnosti pochopení faktorů, které k tomu přispívají. Empirické důkazy jsou založeny na kvantitativních datech získaných prostřednictvím emailového dotazování, které přineslo 76 validních odpovědí od respondentů s méně než 250 zaměstnanci. Analýza je založená na deskriptivní statistice a validační technice založené na chí-kvadrát neparametrických testech. Analýza byla provedena ve statistickém softwaru SPSS, verze 11.5. Cílem této práce je identifikace různých tlaků a omezení ve strategickém chování MSP v diskuzi na tyto čtyři rozměry: rozvoj produktů, rozvoj trhů, rozvoj obchodních kooperací a investiční strategie pro rozvoj kompetencí. A dále, testování nezávislosti (rozdílů) těchto determinantů dle velikostní a odvětvové příslušnosti respondentů, které mohou mít vliv na význam široké škály různých okolností pro každý jednotlivý podnik a komplexní interakce sil, které ho ovlivňují. Z výsledků této studie jasně vyplývá, že je nezbytné zohlednit faktor velikosti firmy a odvětví, které ovlivňují výběr a vnímání důležitosti determinantů a jejich následný překlad do stra-tegických rozhodnutí podnikatelů. Obecně výsledky ukazují, že ekonomická nestabilita, kon-kurenční tlaky v podobě zvyšování kvality a šíře nabídky produktového portfolia, chybějící manažerské kompetence a vysoké náklady inovačních aktivit, jsou nejdůležitějšími determi-nanty dalšího rozvoje MSP v JMK. Nicméně, z hlediska celkového testování rozdílů odpo-vědí respondentů dle velikosti a odvětví, se tyto determinanty statisticky významně liší ve vý-běru vnějších, konkurenčních, tak i vnitřních determinantů, které ovlivňují jejich další strategické chování. Táto studie má svá omezení vzhledem k průřezovému charakteru výzku-mu provedeného na malém vzorku podniků a z jednoho regionu, a proto výsledky nelze zo-becňovat. Jedná se taktéž o oblast rovnoměrného zastoupení (reprezentativnost) respondentů ve velikostní a odvětvové kategorii, která může vést ke zkreslenému vyhodnocování statistické analýzy dat.

BibTex


@article{BUT105720,
 author="Veronika {Bumberová} and Jan {Rosenberg}",
 title="Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika",
 annote="Tato práce představuje pilotní studii zkoumající determinanty rozvoje na trhu působících mikro, malých a středních podniků (MSP) v Jihomoravském kraji (JMK). Důvodem je jejich sociálně-ekonomická role, která je důležitá pro mnoho ekonomik a uznání rostoucího významu v odstraňování omezení na podporu rozvoje MSP pro udržení a zlepšení jejich konkurence-schopnosti, což vede k nutnosti pochopení faktorů, které k tomu přispívají. Empirické důkazy jsou založeny na kvantitativních datech získaných prostřednictvím emailového dotazování, které přineslo 76 validních odpovědí od respondentů s méně než 250 zaměstnanci. Analýza je založená na deskriptivní statistice a validační technice založené na chí-kvadrát neparametrických testech. Analýza byla provedena ve statistickém softwaru SPSS, verze 11.5. Cílem této práce je identifikace různých tlaků a omezení ve strategickém chování MSP v diskuzi na tyto čtyři rozměry: rozvoj produktů, rozvoj trhů, rozvoj obchodních kooperací a investiční strategie pro rozvoj kompetencí. A dále, testování nezávislosti (rozdílů) těchto determinantů dle velikostní a odvětvové příslušnosti respondentů, které mohou mít vliv na význam široké škály různých okolností pro každý jednotlivý podnik a komplexní interakce sil, které ho ovlivňují. Z výsledků této studie jasně vyplývá, že je nezbytné zohlednit faktor velikosti firmy a odvětví, které ovlivňují výběr a vnímání důležitosti determinantů a jejich následný překlad do stra-tegických rozhodnutí podnikatelů. Obecně výsledky ukazují, že ekonomická nestabilita, kon-kurenční tlaky v podobě zvyšování kvality a šíře nabídky produktového portfolia, chybějící manažerské kompetence a vysoké náklady inovačních aktivit, jsou nejdůležitějšími determi-nanty dalšího rozvoje MSP v JMK.  Nicméně, z hlediska celkového testování rozdílů odpo-vědí respondentů dle velikosti a odvětví, se tyto determinanty statisticky významně liší ve vý-běru vnějších, konkurenčních, tak i vnitřních determinantů, které ovlivňují jejich další strategické chování. Táto studie má svá omezení vzhledem k průřezovému charakteru výzku-mu provedeného na malém vzorku podniků a z jednoho regionu, a proto výsledky nelze zo-becňovat. Jedná se taktéž o oblast rovnoměrného zastoupení (reprezentativnost) respondentů ve velikostní a odvětvové kategorii, která může vést ke zkreslenému vyhodnocování statistické analýzy dat.",
 address="CERM",
 chapter="105720",
 institution="CERM",
 number="7",
 volume="17",
 year="2013",
 month="december",
 pages="25--39",
 publisher="CERM",
 type="journal article - other"
}