Project detail

Vliv materiálových vlastností korozivzdorných ocelí na spolehlivost mostních konstrukcí

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

On the project

V rámci řešení projektu budou získány nové poznatky o materiálových vlastnostech a spolehlivosti nosných mostních konstrukcí vyrobených z korozivzdorné oceli. Mezní stavy budou analyzovány s použitím numerických modelů založených převážně na nelineární metodě konečných prvků. Vstupními parametry výpočtových modelů budou reálné materiálové chrakteristiky obdržené z experimentů a zpracované do histogramů. Životnost mostních prvků bude teoreticky zkoumána s užitím lineární lomové mechaniky a geometrických funkcí zpracovaných s užitím únavových experimentů v laboratoři. Analýza spolehlivosti bude zahrnovat statistickou, citlivostní a pravděpodobnostní analýzu. Zajímavá zjištění lze očekávat u velmi štíhlých prvků s imperfekcemi, které obecně mohou mít vyšší napjatost, nižší odolnost a rychlejší únavovou degradaci v porovnání s pruty z uhlíkaté oceli. Zcela nové poznatky jsou očekávány od laboratorních experimentů zkoumajících únavové degradační procesy, které ještě nebyly pozorovány u existujících mostů, které jsou na začátku svého životního cyklu.

Description in English
New knowledge on the material properties and reliability of load-bearing bridge structures constructed from stainless steel will be obtained within the framework of the project. The limit states will be analysed using numerical models based primarily on the non-linear finite element method. The input parameters of the computational models will be real material characteristics obtained from experiments and processed into histograms. The lifetime of bridge members will be theoretically investigated using linear fracture mechanics and geometry functions proposed using fatigue experiments in laboratory. The reliability analysis will include statistical, sensitivity and probability analysis. Interesting findings can be expected for very slender members with imperfections that generally can have higher stress, lower resistance and faster fatigue degradation in comparison with carbon steel bars. New findings are expected from laboratory experiments investigating fatigue degradation processes that have not yet been o

Keywords
stavební materiál;korozivzdorná ocel;pevnost;experimentální výzkum;most;stabilita;vzpěr;spolehlivost;životnost;

Key words in English
building material;stainless steel;strength;experimental research;bridge;stability;buckling;reliability;service life;

Mark

20-00761S

Default language

Czech

People responsible

Kala Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omishore Abayomi, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Puklický Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2020-01-01 - 2022-12-31)

Results

ALVAREZ MORAN, J.; SEITL, S.; MIARKA, P. NUMERICAL STUDY OF UNIVERSAL BEAM (I SECTION) UNDER BENDING LOAD WITH CRACK. ENGINEERING MECHANICS 2020 BOOK OF FULL TEXTS. online: Brno University of Technology Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2021. p. 54-57. ISBN: 978-80-214-5896-3.
Detail

PUKLICKÝ, L. The Use of Stainless Steel in Structures: Columns under Compression. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP Publishing, 2020. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

KALA, Z. From probabilistic to quantile-oriented sensitivity analysis: New indices of design quantiles. Symmetry, 2020, vol. 12, no. 10, p. 1-22. ISSN: 2073-8994.
Detail