Project detail

Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích

Duration: 01.01.1999 — 31.12.2004

On the project

Cílem výzkumného záměru je vývoj nových stavebních hmot s využitím průmyslových a stavebních odpadů do všech oblastí stavebnictví,což je celosvětově aktuální problematika.Komplexním řešením lze docílit snížení ekologické zátěže i ekonomických úspor. Hlavní část řešení obsahuje návrh,průběžné experimentální a provozní ověření závazných receptur, zpracování potřebných technologických postupů a norem pro nově vyvinuté stavební materiály,včetně ekonomického porovnání s obdobnými klasickými materiály. Jsou studovány fyzikálně mechanické i fyzikálně chemické vlastnosti materiálů a jejich mikrostruktura.Při vývoji nových stavebních systémů se sledují tepelně technické vlastnosti,přítomnost toxických a radioaktivních látek i vliv na mikroklima budov. Řešení vyšší trvanlivosti materiálů je sledováno s ohledem na životnost celého stavebního díla při uvažování vlivu prostředí, při sledování součinitelů spolehlivosti podle evropských standardů,pracovních diagramů a chování takového stavby jako celku.

Description in English
The aim of the research project is the world - wide actual problem of development of new building materials utilizing industrial and building wastes.By a complex solution a fall of ecological load and economical savings can be achieved. The main part of the solution contains a proposal of through experimental testing of binding recipes, elaboration of technological methods and standards for the developed building materials including the comparison with similar traditional materials. The physico-mechanical and physico-chemical properties and the microstructure of materials is studied. In new building systems the thermal properties,the presence of toxic and radioactive substances and the influence to microclimate were examined. The solution of elevated material durability is studied in respect to the service life, the influence of environment, the coefficients of reliability following the European standards, the working scheme and the behaviour of the building as a whole.

Mark

MSM 261100008

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (1999-01-01 - 2003-12-31)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (1999-01-01 - 2003-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)
- part funder (2000-01-01 - 2004-12-31)

Results

TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem. In Recycling 2000. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, 2000. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-1557-6.
Detail

KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Environment a jakost recyklovaných stavebních materiálů. In Recycling 2000. Brno: ARSM, 2000. s. 94 ( s.)ISBN: 80-214-1557-6.
Detail

KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Jakost a ekologie při zpracování druhotných surovin. In Jakost 2000. Ostrava: DTO Ostrava, 2000. s. E24 ( s.)ISBN: 80-02-01350-6.
Detail

NOVÁK, J. Možnosti ztekucení energosádry. In Construmat 2000. Nitra: SPU Nitra, 2000. s. 117 ( s.)ISBN: 80-7137-739-2.
Detail

DUFKA, A., FRÝBORT, D. Návrh receptury betonové směsi odolné vůči působení vod s vysokým obsahem agresivního CO2. In X. Mezinárodní sympozium sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2001. s. 316 ( s.)
Detail

KUDRNA, J. Využití odpadní gumy z pneumatik pro výrobu asfaltových směsí - technologie RUBIT. In Sborník žilinské silniční konference. Neuveden: TU Žilina, 2000. s. Neueden ( s.)
Detail

ADÁMEK, J. Experimental Tests of Influence of the Surface Properties of Porous Aggregate Grains on the Lightweight Structural Concrete Strength. In The Second International Symposium on Prefabrication. Helsinki, Finland: Concrete Association of Finland, 2000. p. 235-241. ISBN: 952-5075-29-X.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Water Permeability of Cement-Fly Ash Concrete. In III. Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnenia materialowe w inžynierii ladowej MATBUD 2000. Kraków, Polska: Polytechnika Krakowska, 2000. p. 31-38. ISBN: 83-7242-107-2.
Detail

ADÁMEK, J. Strength of Lightweight Concrete Influenced by Strength of Lightweight Aggregate Concrete. In Second International Symposium on Structural Lightweight Aggregate Concrete. Kristiansand, Norway: Norwegian Concrete Association, 2000. p. 425 ( p.)ISBN: 82-91341-37-0.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Vliv částečné náhrady jemného kameniva v betonu létavým popílkem na součinitel propustnosti pro vodu. In Conference about Structural Materials, CONSTRUMAT 2000. Nitra, Slovakia: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2000. s. 65 ( s.)ISBN: 80-7137-739-2.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Vliv příměsí na vodopropustnost betonu. In Konference Betonářské dny 2000. Pardubice: Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, 2000. s. 224 ( s.)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky namáhaných vysokými teplotami. In CONSTRUMAT 2001. Konference o stavebních materiálech. Brno: Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Stavební fakulta VUT v Brně, 2001. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N. Použití sušených silikátů při alkalické aktivaci alumosilikátových materiálů. In Anorganické pigmenty a pojiva. Ústí nad Labem: SILCHEM, spol. s r.o., 2001. s. 67 ( s.)ISBN: 80-238-7851-4.
Detail

KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Příspěvek k problematice recyklace sádrových výrobků. In Recycling 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s ARSM v ČR, 2001. s. 67 ( s.)ISBN: 80-214-1848-6.
Detail

KULÍSEK, K. Problematika přípravy alfa sádry. In Construmat 2001 - Conference about structural material. Brno, Moravec: 2001. s. 121-124. ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Construction Material Recycling - Securing of Quality and Ecology Standards. In Tagungsband 11.RCL-Interforum 2001. RCL Management GmbH, Berlin Prag: Internationale Vereinigung Baustoff-Recycling RCL Management GmbH, Berlin/Deutschland, 2001. p. 81 ( p.)
Detail

SOKOLÁŘ, R. Mineralogické složení střepu klinkeru. In Construmat 2001. Conference about structural materials. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2001. s. 142 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Možnosti výroby kabřinců s využitím odpadních látek. In 3.odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT FAST, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

PYTLÍK, P. Algoritmus složení betonu. In Betón 2001. Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta: Stavební fakulta Košice, 2001. s. 119 ( s.)ISBN: 80-7099-535-1.
Detail

PYTLÍK, P., BECKEROVÁ, L. Quality of building Wastes. In Quality and Reliabity in building Industry. Levoča, Slovenská republika: Stavební fakulta Košice, 2001. p. 457 ( p.)ISBN: 80-7099-707-9.
Detail

PYTLÍK, P. Hlavní požadavky na stavební odpady. In Recyclig 2001. Brno: VUT, Fakulta strojního inženýrství, Brno, 2001. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-1848-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Gypsum-free cement concretes-research results and practical application experience. In The 1st Conference on Concrete and Reinforced Concrete. MOSKVA: NIIŽB, 2001. p. 1108 ( p.)ISBN: 5-7834-0078-5.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Cements with steel-melting slurry - one of new cement types for concrete production. In 1. Celoruská konference k problematice BETONU A ŽELEZOBETONU. Moskva: NIIŽB, 2001. s. 1229 ( s.)ISBN: 5-7834-0078-5.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Pevnostní charakteristiky recyklovaného kameniva ze stavebních sutí. In RECYKLING 2001 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin". Brno: VUT Brno, fakulta strojní a Asocoace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v české republice, 2001. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-1848-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou vůči síranovému agresivnímu prostředí. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001-Conference about structural materials. Brno: VUT Brno, FAST, 2001. s. 93 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Resistance of concrete with fly ash addition to sulphate corrosion. In II. International Scientific Conference QUALITY AND REALBILITY IN BUILDING INDUSTRY. Košice: TU Košice, fakulta stavební, 2001. p. 63 ( p.)ISBN: 80-7099-707-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Rationalization of experimental work in research of blended cements with steelwork-slag with the utilization of the impulse method. In Stavebné materiály a skúšobníctvo 2001. Bratislava: ORGWARE Bratislava, 2001. p. 147 ( p.)ISBN: 80-7099-677-3.
Detail

BODNÁROVÁ, L. Vliv přídavku elektrárenských popílků na objemové změny v transportbetonech. In Construmat 2001. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚTHD, 2001. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M. Properties of lime plasters with pozzolanic admixtures. In Quality and reliability in bulding industry. Košice: TU Košice, Stavebná fakulta, 2001. p. 463 ( p.)ISBN: 80-7099-707-9.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Hodnocení využití odpadů ve výrobě nových směsných cementů. In 4.odborná konference doktorského studia. Brno: VUT Brno, 2002. s. 120 ( s.)ISBN: 1212.9275.
Detail

PETRÁNEK, V. Problematika stanovování kvality ochranných nátěrů na beton. In 4. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT Brno, Fakulta stavební, 2002. s. 98 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

PETRÁNEK, V., HUDEC, P. Protection of Concrete by Silicate Coating with the use of Waste Raw Materials. In Proceeding of international conference Junir EUROMAT. Laussane: 2002. p. 115 ( p.)ISBN: 2067-7-115.
Detail

KULÍSEK, K. Výroba betonových tvárnic částečnou náhradou druhotnými surovinami. In Zborník príspevkov zo VII.vedeckej konferencie s mezin.účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. s. 151 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

MENCL, V., NECKAŘ, I., KULÍSEK, K. Metodika stanovení kvalitativních parametrů stavebních materiálů z odpadních surovin. In Jakost 2002(sborník přednášek). Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. s. D28 (D30 s.)ISBN: 80-02-01494-4.
Detail

KULÍSEK, K. Možnosti využití popílku, energosádrovce a strusky pro stabilizaci podkladních vrstev vozovek. In Speciální betony. Praha: SEKURKON Praha, 2002. s. 119 ( s.)ISBN: 80-86604-00-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recycling 2002. Brno: VUT v Brně, FSI, ARSM ČR, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2078-2.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Tepelné izolace budov na bázi mineralizovaných části dřeva. In ERA 21 – ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA, 2002. s. 57 ( s.)ISBN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Posouzení předpokladů pro použití panelů na bázi rostlinných vláken pro vnitřní tepelnou izolaci rekonstruovaného objektu. In VII. Mezinárodní konference o stavebních materiálech - Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 78 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., OTRUSINA, M. Projev reologické anomálie ovlivněné chemizací. In Konference Speciální betony. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86604-00-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Influence of plasticizing admixtures in concrete on hydratation heat liberation proces of cement. In I. international konference Non-traditional cement & concrete VUT Brno +UVAR-servis Brno. Brno: VUT Brno, 2002. s. 214 ( s.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Projevy materiálové koncepce na účinnost nízkoenergetických staveb. In Snižování energetické náročnosti staveb. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 25 ( s.)ISBN: 80-02-01508-8.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Influence of plasticizing admixtures in concrete on hydratation heat liberation proces of cement. In World Conference On Concrete Materials and Structures. Malaysia: Malaysia, 2002. p. 100 ( p.)ISBN: 983-9414-33-X.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. The efficience of heat insulation used for low-energy heftiness. In VI. Polish research-technical konference ENERGODOM 2002. Krakow: Politechnika Krakov 2002, 2002. p. 111 ( p.)ISBN: 83-86161-04-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Effect of dampness on heat insulating characteristics of building materials. In VI. Polish research-technical konference ENERGODOM 2002. Krakow: Politechnika Krakov 2002, 2002. p. 537 ( p.)ISBN: 83-86161-04-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., SEDLÁK, J. Examination of light-weight external constructions, heat and moisture transfer in an insulated cavity wall. In 11. bauklimatisches Symposium Dresden 2002. Dresden: TU Dresden, 2002. p. 210 ( p.)ISBN: 3-86005-322-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Fyzikální vlastnosti staviv užívaných pro nízkoenergetickou výstavbu domů. In VII: vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: TU Košice, 2002. s. 213 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Projevy nestacionární tepelné stability stavebních objektů. In PRASTAN 2002, Slovenská štatistická spoločnosť + Universita Komenského Bratislava. Bratislava: TU Bratislava, 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-88946-22-0.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., VALA, J. Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích. In PRASTAN 2002, Slovenská štatistická spoločnosť + Universita Komenského Bratislava, Bratislava 2002. Bratislava: TU Bratislava, 2002. s. 93 ( s.)ISBN: 80-88946-22-0.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V. Moduly pružnosti betonů s částečnou náhradou drobného kameniva létavým popílkem. In 4. Odborná konference doktorského studia Sborník. Brno: VUT v Brně, FAST, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

ZACH, J. ZMĚNA TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI PROSTŘEDÍ. In 4. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2002. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Verification of selected heat-technical properties during the hydration of cement in concrete mixture. In Quality and Rentability in building Industry. Košice: Technical Univerzity of košice, 2001. p. 556 ( p.)ISBN: 80-7099-707-9.
Detail

BADALOVÁ, M. Graffiti – fenomén současnosti. In 4. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2002. s. 24 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

BADALOVÁ, M. Metody preventivních antigraffitti nátěrů a možnosti odstraňování graffiti. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Sborník odborného semináře doktorského studia. 2001. s. 7 ( s.)ISSN: 1212-9275.
Detail

KUDRNA, J. Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí (KAPS). In 2001.
Detail

KUDRNA, J. The experience with cold recycling in Czech Republic. In 2001.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Vliv tepelné stability u nízkoenergetických domů. In Tepelná ochrana budov 2002. Praha: OPET Czech Republic, 2002. s. 103 ( s.)
Detail

MATĚJKA, L. Imperfekce konstrukčních detailů obvodových plášťů budov v extrémních klimatických podmínkách. In Zborník na konferenciu s medzinárodnou účasťou - poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech (80-232-0206). Košice: Technická univerzita v Košiciach - stavebná fakulta,katedra konštrukcií pozemných stavieb, 2002. s. 219 ( s.)
Detail

KALOUSEK, M.; SEDLÁK, J. ENERGY SAVING SOLAR FACADE FOR NON-RESIDENTIAL BUILDINGS FOR CLIMATIC CONDITION IN THE CZECH REPUBLIC. In Proceedings of the 3rd ISES-Europe Solar Congress, EuroSun 2000, Copenhagen, Denmark, June 19-22, 2000. 1. Copenhagen, Denmark: ISES, 2000. p. 151-155. ISBN: 9780952415039.
Detail

ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M. Systém ztraceného bednění z recyklovaného polypropylenu. In 25. vědecká mezinárodní konference kateder a ústavu pozemního stavitelství v ČR a SR. Brno: VUT - FAST, 2001. s. 80 ( s.)ISBN: 80-214-1959-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Pevnost v talaku recyklovaného kameniva ze stavebních sutí v závislosti na hloubce stlačení. In Komorní seminář PROBLÉMY MODELOVÁNÍ. Ostrava: TU Ostrava FAST a VUT Brno FAST, 2002. s. 18 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku mleté teplárenské strusky z haldy v Oslavanech na pevnostní na pevnosti vzniklého směsného pojiva. In 7. Mezinárodní konference RECYKLING 2002. Brno: VUT Brno - FAST a ASRM, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-214-2078-2.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Substitution of the part of aggregates in concrete by heating plant slag. In VII: Vedeká konferencia s medzinárodkou účasťou. Košice: TU Košice, FAST, 2002. p. 35-39. ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. STRENGTH DETERMINATION OF GYPSUM FREE PORTLAND CEMENTS CONCRETE BY NON-DESTRUCTIVE METHODS. In Konferencija tvoérčeskoj moloděži Novyje iději pazvitija betona i železobětonnych konstrukcij. Moskva: NIIŽB, 2002. p. 81 ( p.)ISBN: 5-93527-007-2.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. DIVERSITY OF CONCRETE MIX DESIGN WITH GYPSUM FREE CEMENT. In KOnferencija tvorčeskoj moloděži Novyje iději razvitija betona i železobětonnych konstrukcij. 1. Moskva: NIIŽB, 2002. p. 74-80. ISBN: 5-93527-007-2.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. CONCRETE WITH GYPSUM FREE CEMENT, BASIC CHARACTERISTICS. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: VUT Brno - UVAR - Servis, a.s., Brno, 2002. p. 114 ( p.)
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Odolnost betonů s druhotnými surovinami porti síranům. In Měždunarodnaja konferencija "Dolgověčnosť strojitělnych konstrukcij". 1. Volgograd: NIIŽB, 2002. s. 195-211. ISBN: 5-85873-099-X.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení stavu železobetonových montovaných stožárů pro antény mobilních operátorů. In SANACE snorník přednášek. BRNO: SSBK, 2002. s. 16-21.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., MALÁ, J. Teplárenská struska jako náhrada části drobného kameniva v betonu. In Sborník přednášek VIII: mezinárodní konference o stavebních materiálech CONSTRUMAT 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 20 ( s.)
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv přídavku stavební sutě a skelných střepů na vlastnosti cihlářského střepu. In Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 99 ( s.)ISBN: 80-248-0081-0.
Detail

NOVÁK, J. Směsné cementy. In Construmat 2002. Praha: 2002. s. 80 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Recyklace odpadu z cementotřískových desek Cetris v cihlářském střepu. In Construmat 2002 - Conference about structural materials. Černická obora: ČVUT v Praze, 2002. s. 129 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. Historické a současné anhydritové maltoviny. In Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou. Košice: Technická univerzita Košice Stavebná fakulta, 2002. s. 71-74. ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. Vývoj a vlastnosti alfa-sádry. In Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou. Košice: Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta, 2002. s. 75-78. ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., BRAUNER, J. Některé aspekty struskových a popílkových cementů. In Informační zpravodaj 2/3 Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie". Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2002. s. 135-138. ISBN: X-X.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, V. Historické a současné anhydritové maltoviny. In Sádra v památkové péči - sborník pro technologie ochrany památek. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2002. s. 23-26. ISBN: 0001.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., BRAUNER, J. Některé aspekty přípravy směsných cementů. In Sborník přednášek VI. konference " Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 113-117. ISBN: 80-.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., ZEMÁNKOVÁ, Š. Využití reakční kinetiky pro výpočet dehydratační doby alfa-sádry v roztoku solí. In Sborník přednášek VI. konference " Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 205-209. ISBN: 80-.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š. Příprava alfa-sádry v roztoku soli. In Anorganické pigmenty a pojiva. Ústí nad Labem: Silchem spol. s r. o., 2002. s. 116-120. ISBN: 80-238-9507-9.
Detail

MALÁ, J. Optimisation of methods of ecotoxicological assessment of materials used in building industry. In Non-Traditional Cement and Concrete. Brno: VUT, ÚVAR-Servis a.s., 2002. p. 212 ( p.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V. Využití energosádrovce v průmyslu stavebních hmot. In Sborník přednášek IV. Odborné konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, Fakutla stavební., 2002. s. 89 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V. Vývoj vyrovnávacího tmelu pro sádrokarton. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta., 2002. s. 55 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K., ŘIČÁNEK, M. Anhydritové maltoviny. In Informační zpravodaj Výzkumného ústavu maltovin Praha. Praha: Výzkumný ústav maltovin, 2002. s. 135 ( s.)ISBN: 80-.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V. Anhydritové maltoviny- optimalizace pálicího režimu. In Construmat 2002 Conference obout structual materials. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 44 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K. využití energosádrovce a popílků pro výrobu anhydritových maltovin. In Inorganic pigment and binders. Ústí nad Labem: Silchem s.r.o., 2002. s. 121 ( s.)ISBN: 80-238-9507-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Utilization of slag in concrete containing portland cement, processing of industrial wastes with impact on the concrete durability. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: Brno University of Technology, 2002. ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

BODNÁROVÁ, L. Sledování vlastností vláknových kompozitů s polymerní matricí. In Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Sledování reologie velmi ztekucených betonů. In VII. Vědecká konferenci s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Košice: TU Košice, 2002. s. 0-6. ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Utilization of secondary raw materiala in the Technology of Self Compacting Concrete (SCC) in the Czech Rep. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Instute, 2002. p. 1-10.
Detail

BODNÁROVÁ, L. VLIV VYBRANÝCH PŘÍMĚSÍ NA VLASTNOSTI BETONU. In Speciální betony, vlastnosti, technologie, aplikace. Otrokovice: Sekurkon, 2002. s. 237 ( s.)ISBN: 80-86604-00-4.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vliv změn vlastností cementů CEM I 42,5 na trvanlivost betonů. In Betonářské dni 2002. Bratislava: TU Btratislava, 2002. s. 217 ( s.)ISBN: 80-227-1755.
Detail

BODNÁROVÁ, L. VLASTNOSTI SKLOVLÁKNOVÝCH KOMPOZITŮ S POLYMERNÍ MATRICÍ. In Betonářské dny Pardubice 2002. 1. Pardubice: ČBS, 2002. s. 98-104. ISBN: 80-238-9644-X.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K., NOVÁK, J. Potash water glass as hydration activator of anhydrite binder. In Non Traditional Cement & Concrete. Brno: Technická univerzita Brno, 2002. s. 106-113. ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., KULÍSEK, K. Kvantifikace hydratovaných fluidních popílků. In Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 172-176. ISBN: 80-.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, V., NOVÁK, J. Problematika přípravy anhydritových maltovin v poloprovozních podmínkách. In Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 196-199. ISBN: 80-.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. Stínící barytové omítky. In Speciální beton, Vlastnosti-technologie-aplikace. Otrokovice: Sdružení betonářů, 2002. s. 141-143. ISBN: 80-.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Využití odpadů ve stavebních materiálech. In Construmat 2002 Conference about structural materials, Sborník přednášek VIII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 23 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti zpracování odpadů v sanačních materiálech. In Sborník přednášek 2002 XII. Mezinárodního sympozia Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2002. s. 317 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: TU Ostrava, 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-248-0176-0.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Využití druhotných surovin při sanacích železobetonových konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: WTA, 2002. s. 208 ( s.)ISBN: 80-02-01502-9.
Detail

HELA, R., SANHAI, Z. Application of activated Fly Ash in Mortar and Concrete. In Concrete Structures in the 21st Century. Vol 2. Osaka: Japan Concrete Institut, 2002. p. 69 ( p.)ISBN: 00-000-0000-0.
Detail

HELA, R. Zkušenosti s vývojem samozhutnitelných betonů (SCC).Metodika zkoušení reologie čerstvých betonů a vlastnosti ztvrdlých betonů. In Sekuron.Speciální betony, vlastnosti, technologie, aplikace. Otrokovice: Sekuron, 2002. s. 21 ( s.)ISBN: 80-86604-00-4.
Detail

HELA, R. Měření vybraných reologických vlastností cementového tmelu. In Construmat 2002. Praha: ČVUT, 2002. s. 48 ( s.)ISBN: 8001025703.
Detail

HELA, R. Tepelná aktivace elektrárenských popílků. In Betonářské dny Pardubice.Sborník ke konferenci. Praha: ČBS, 2002. s. 243 ( s.)ISBN: 80-238-9644-X.
Detail

ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 10. sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košiciach - stavebná fakulta, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

NOVÁK, J. Možnost ztekucení energosádry. In Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie. Košice: TU Košice, FAST, 2002. s. 147 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Hodnocení ekonomické efektivnosti využití odpadů ve výrobě nových stavebních hmot. In Sborník vědeckých a odborných spisů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-2251-3.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Effectiveness of Waste Utilization for Production of Blended Cement. In 3 rd International Conference Concrete and Concrete Struktures. Žilina: TU Žilina, 2002. p. 75 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Lepící hmoty s využitím odpadních materiálů. In Zborník prednášok z konferencie s mezinárodnou účasťou. Košice: Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2002. s. 107 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Modifikace polymercementových směsí odpadními materiály. In Betonárske dni 2002 Zborník prednášok. Bratislava: Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2002. s. 234 ( s.)ISBN: 80-227-1755-X.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Využití odpadních materiálů ve výrobě polymercementových směsí pro povrchové úpravy. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2002. s. 69 ( s.)ISBN: 80-02-01502-9.
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek. Brno: VUSTAH brno, 2002. s. 177 ( s.)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Aplikace odpadních materiálů ve výrobě polymercementových lepících hmot. In Construmat 2002, Conference about structural materials. Praha: ČVUT, 2002. s. 65 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

BECKEROVÁ, L. Ověření technologie ze stavebních odpadů. In Recycling 2002. Brno: ARMS, 2002. s. 63 ( s.)ISBN: 80-214-2078-2.
Detail

BECKEROVÁ, L. Využití odpadů z výroby cementotřískových desek. In Construmat 2002. Praha: ČVUT, 2002. s. 14 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ZACH, J., VESELÝ, S. Stanovení hydratačních tepel cementů pomocí soustavy isoperibolických kalorimetrů. In Construmat 2002, Sborník přednášek VIII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Černická obora: České vysoké učení technické v Praze, 2002. s. 183 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

BECKEROVÁ, L. materiálový cyklus stavby. In Vědecká konference stavební fakulty v Košicích. Košice: Stavební fakulta Košice, 2002. s. 13 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

BECKEROVÁ, L. Dolgovečnosť betona na zapolnitele iz pererabotanogo betona snosnych strojek. In Dolgověčnosť stroitělnych konstrukcij. Volgograd Rusko: Rusko, 2002. s. 201 ( s.)ISBN: 5-85873-099-X.
Detail

PETRÁNEK, V. Nové možnosti stanovování difúze CO2. In BETONARSKE DNI. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2002. s. 253 ( s.)ISBN: 80-227-1755-X.
Detail

PETRÁNEK, V. Zkušenosti s podáním porojektu Evropské komisi na školící středisko marie Curie Training Site. In CONSTRUMAT 2002. Praha: Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., 2002. s. 91 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ZACH, J. Problematika vlivu vlhkosti na tepelně izolační schopnost stavebních materiálů. In Sborník VII. vědecké konference Stavební fakulty TU v Košicách. Košice, Slovensko: TU v Košicách, 2002. s. 247 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

ZACH, J. Vliv chemických přísad na průběh hydratace u silikátových pojiv. In Sborník příspěvků - Betonářské dny 2002. Pardubice 2002, Česká republika: Česká betonářská společnost, 2002. s. 379 ( s.)ISBN: 80-238-9644-X.
Detail

ZACH, J. ZMĚNA TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI PROSTŘEDÍ. In 4.Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

PETRÁNEK, V. The Issue of Quality Assessment of Coatings for Concrete. In Concrete and concrete structures. Žilina: University of Žilina, 2002. p. 91 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., STANCIK, H. Využití tříděného dřevního recyklátu pro výrobu tepelně izolačních tvarovek. In Recycling 2002. Brno: ARSM, 2002. s. 66 ( s.)ISBN: 80-214-2078-2.
Detail

ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., ZNAJDA, T., BALÍKOVÁ, J. Heat technical troubles of light building construction. In Bauklimatische symposium. Dresden, Germany: University of Dresden, 2002. s. 221 ( s.)ISBN: 3-86005-322-1.
Detail

ZACH, J., BALÍKOVÁ, J. Problematika tepelné stability lehkých obvodových konstrukcí. In Snižování energetické náročnosti. Ostrave: Dům techniky Ostrava, 2002. s. 45 ( s.)ISBN: 80-02-01508-8.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., VESELÝ, S. Regulace vývinu hydratačního tepla u portlandských cementů pomocí plastifikačních přísad. In Speciální betony. Otrokovice: Sekurkon, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86604-00-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., VESELÝ, S. Projevy plastifikačních přísad do betonu v procesu uvolňování hydratačního tepla cementu. In Technologie provádění betonových konstrukcí 2002. Praha 2002: ČVUT Praha, 2002. s. 150 ( s.)ISBN: 80-238-8492-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Heat technical properties of concrete. In 3rd International conference of concrete an concrete structure. Žilina 2002, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. p. 133 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Poznatky z měření teplot masivní železobetonové konstrukce během hydratace pojiva. In Betonářské dny 2002. Pardubice: CBZ, 2002. s. 292 ( s.)ISBN: 80-238-9644-X.
Detail

BECKEROVÁ, L. Využití odpadu z výroby cementotřískových desek. In Recycling 2001. Brno: VUT v Brně, Faklta strojního inženýrství, 2001. s. 63 ( s.)ISBN: 80-214-1848-6.
Detail

BECKEROVÁ, L. Materiálový cyklus betonu. In Betón 2001. Technická univerzita v Košicích, Stavebná fakulta: Technická univerzita v Košicích, Stavebná fakulta, 2001. s. 147 ( s.)ISBN: 80-7099-535-1.
Detail

BECKEROVÁ, L. Vliv písku na trvanlivost a pevnost betonu. In CONSTRUMAT 2001. Brno: Ústav technologie stavebních hmot a dílců fakulty stavební VUT v Brně, 2001. s. 83 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

BECKEROVÁ, L., PYTLÍK, P. The Utilization of building Wastes. In Concrete and Reinforced Cocrete. Moscow, Russia: MISI, 2001. p. 1594 ( p.)ISBN: 5-7834-0078-5.
Detail

NAVRÁTIL, V. Problémy recyklace stavebních materiálů. In Construmat 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

PYTLÍK, P. Optimalizace užití cihlářských výrobků. In CONSTRUMAT 2001. Brno: Ústav technologie stavebních hmot a dílců fakulty stavební VUT v Brně, 2001. s. 137 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., ŘIČÁNEK, M. Využití energosádrovce pro přípravu alfa sádry. In Informační zpravodaj VUMO. Skalský Dvůr: VUMO, 2001. s. 69 ( s.)
Detail

BODNÁROVÁ, L. Možnosti využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů. In Juniormat´01. Brno: Fakulta strojní, VUT v Brně, 2001. s. 138 ( s.)ISBN: 80-214-1885-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. Stínicí barytové směsi. In CONSTRUMAT 2001. Brno: VUT FAST v Brně, 2001. s. 112 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Zlepšování vlastností betonů s využitím elektrárenských popílků. In Betonářské dny 2001. Pardubice: ČBS, 2001. s. 85 ( s.)ISBN: 80-238-7595-7.
Detail

ZACH, J., BALÍKOVÁ, J. Využití dřevního odpadu pro tepelné izolace stavebních konstrukcí. In JUNIORMAT`01. Brno: VUT FSI v Brně, 2001. s. 152 ( s.)ISBN: 80-214-1885-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, V. Modifikace vlastností energosádry. In Silchem 2001. Ústí nad Labem: Silchem s.r.o., 2001. s. 73 ( s.)ISBN: 80-238-7851-4.
Detail

ZACH, J. Stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů nestacionární metodou. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2001. s. 121 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., ŘIČÁNEK, M. Některé aspekty tvorby alfa sádry. In Sborní konference VÚSH. Brno: VÚSH, 2001. s. 105 ( s.)
Detail

ZNAJDA, T. Použítí desek na bázi rostlinných vláken STRAMIT pro nízkoenergetické objekty. In 2001.
Detail

PETRÁNEK, V. Industrial Filler into protective coatings for concrete. In 3Rd. Internatinal Conference of PhD students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Hungary, 2001. p. 363 ( p.)ISBN: 963-661-480-6.
Detail

PETRÁNEK, V. Využití průmyslových odpadů do silikátovvých ochranných nátěrů na beton. In Sborník 3. Odbrné konference doktorského studia. Brno: 2001. s. 98 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M. Properties of lime mortars with pozzolanic admixtures. In Quality and reliability in building industry. Košice: TU Košice, Stavebná fakulta, 2001. p. 463 ( p.)ISBN: 80-7099-707-9.
Detail

ZACH, J. Použití recyklovaných materiálů pro moderní stavební konstrukce. In 3rd International Conference of PHD Students. University of Miskolc: University of Miskolc, 2001. s. 499 ( s.)ISBN: 9636614806.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZNAJDA, T. Vliv průvzdušnaosti na kvalitu provedené stavby. In Quality 2001. DT Ostrava: DT Ostrava, 2001. s. J5 ( s.)ISBN: -.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Racionální dimenzování tepelně izolační¨ch vlastností obvodového pláště. In Construmat 2001. VUT V Brně, Fast: VUT V Brně, Fast, 2001. s. 146 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Projevy nestacionární tepelné stability stavebních objektů. In Prastan 2001. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická společnost, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-88946-13-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Využití mineralizovaného dřevního recyklátu pro novodobé stavební konstrukce. In Recycling 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-1848-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Návrh průběhu betonáže s ohledem na trvanlivost betonu. In Sanace 2001. Brno: SSBK, 2001. s. 261 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Regulace průběhu vývinu hydratačního tepla u HPC. In Betonářské dny 2001. Pardubice: ČSB, 2001. s. 399 ( s.)ISBN: 80-238-7595-7.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Influence of thermal stability on solar passive buildings. In Sustainable buildings & solar energy 2001. Brno: Technology Centre of the Academy of Science CR, 2001. p. 98 ( p.)
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V. Dlouhodobé měření smršťování na betonech s popílky. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 58 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Assessment of Concrete Surface Layer Durability by Determination of its Permeability. In Quality and Reliability in Building Industry. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, 2001. p. 11 ( p.)ISBN: 80-7099-707-9.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Moderní nedestruktivní metody měření propustnosti betonů pro vodu a vzduch. In Building Materials and Testing. Štrbské Pleso: Orgware, 2001. s. 155 ( s.)ISBN: 80-7099-677-3.
Detail

HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Využití elektrárenských popílků v transpotrbetonech. In Betón 2001. Štrbské pleso: TU košice, slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, slovenská stavebná vedecko - technická spoločnost, 2001. s. 64 ( s.)ISBN: 80-7099-535-1.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V. Anhydritové maltoviny na bázi energosádrovce. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT FAST V Brně, 2001. s. 19 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

HELA, R., BODNÁROVÁ, L. Experience with Self-Compacting Concrete Technology in Czech Republic. In Performance in Product and Practice. New Zealand: CIB, 2001. p. 251 ( p.)ISBN: 00-000-0000-0.
Detail

ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Objemové změny betonů s částečnou náhradou drobného kameniva popílkem. In Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického 2001/2002. Brno: Ak. nakl. CERM, s.r.o., 2002. s. 77-81. ISBN: 80-214-2251-3.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V. Úprava vlastností energosádry. In Construmat 2001. Brno: VUT FAST Brno, 2001. s. 106 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

HELA, R. Možnosti recyklace drtí z polypropylenu a PVC v cementových maltách. In Construmat 2001. Brno: VUT Brno, FAST, UTHD, 2001. s. 114 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

NOVÁK, J., KULÍSEK, K., DVOŘÁKOVÁ, V. Modifikace vlastnosti energosádry. In Informační zpravodaj VUMO. Skalský Dvůr: VUMO, 2001. s. 72-76.
Detail

NOVÁK, J. Anhydritové maltoviny s vnitřím buzením. In Construmat 2001. Brno: VUT FAST Brno, 2001. s. 126 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

ZNAJDA, T., ŠŤASTNÍK, S. Vliv průvzdušnosti na kvalitu provedené stavby, měření průvzdušnosti. In Jakost 2001. Dům Techniky Ostrava, 2001. s. J-5 ( s.)ISBN: 80-02-01423-5.
Detail

MENCL, V.; KULÍSEK, K. Řízení jakosti procesů v době provozu stavebních objektů. In Jakost 2001. Sborník přednášek. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2001. s. E4 ( s.)ISBN: 80-02-01423-5.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Sledování kvality těsnicích technologií stanovením součinitele propustnosti povrchu sanovaných betonů pro vodu a vzduch. In Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře "Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. s. 218 ( s.)ISBN: 80-7078-870-4.
Detail

MENCL, V., LYČKA, O., NECKAŘ, I. Metody dlouhodobého sledování stavebních objektů. In Zborník "Stavebné materiály a skůšobníctvo". Bratislava: Orgware, 2001. s. 119 ( s.)ISBN: 80-7099-677-3.
Detail

MENCL, V., VYMAZAL, T. Možnosti snížení technologických rizik mostních izolací uplatněním systémů řízení jakosti. In Hydroizolace a vozovky na mostech. Brno: CERM, s.r.o., 2001. s. 24 ( s.)ISBN: 80-7204-221-1.
Detail

MENCL, V., ŠTARHA, P., KULÍSEK, K. Řízení jakosti procesů v době provozu stavebních objektů. In Jakost 2001. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s.r.o., 2001. s. E-4 ( s.)ISBN: 80-02-01423-5.
Detail

MENCL, V., VYMAZAL, T. Risks associated with construction technology. In Quality and reliability in building industry. Košice: TU Košice, 2001. p. 352 ( p.)ISBN: 80-7099-707-9.
Detail

MENCL, V., LYČKA, O., NECKAŘ, I. Metody dlouhodobého sledování mostů. In Mosty 2001. Brno: CERM s.r.o., 2001. s. 58 ( s.)ISBN: 80-7204-195-9.
Detail

DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 80-7078-922-0.
Detail

NOVOTNÝ, B., KARÁSKOVÁ, J. Výroba stavebních tvárnic za použití recyklátu. In Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin "Recycling 2001". Brno: Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM), 2001. s. 42 ( s.)ISBN: 80-214-1557-6.
Detail

NOVOTNÝ, B. Odstraňování výkvětů na stavební keramice. In VII. mezinárodní konference Construmat 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD, 2001. s. 129 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

DUFKA, A., VANĚREK, J. Metody nedestruktivního stanovení míry koroze výztužné oceli. In 3.Odborný seminář doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakutla stavební, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

DROCHYTKA, R. Nové typy nátěrů, omítek a omítkových směsí. In 23. konference České stavební společnosti, 3. konference WTA CZ "Sanace a rekonstrukce staveb 2001". Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2001. s. 385 ( s.)ISBN: 80-08-01433-2.
Detail

DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování odolnosti správkových malt vůči působení agresivních činitelů. In II. International Scientific Conference "Quality and reliability in Building materials". Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2001. s. 120 ( s.)ISBN: 80-7099-707-9.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Ověření možnosti využití fluidních popílků pro výplňové hmoty důlních prostor. In Mezinárodní konference JUNIORMAT ´01. Brno: Ústav materiálové inženýrství F. Píška VUT FSI v Brně ve spolupráci s Českou společností pro nové materiály a technologie, 2001. s. 148 ( s.)ISBN: 80-214-1885-0.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. Aplikace fluidních popílků do směsných cementů. In Sborník přednášek VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST., 2001. s. 144 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Mikrostruktura klinkerů importovaných na náš trh. In Klinker 2001 Ostrava. Ostrava: Ostravské výstavy, a.s., 2001. s. 44 ( s.)
Detail

DROCHYTKA, R. Další možnosti využití odpadů ve výrobě pórobetonu. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
Detail

DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Využití odpadů v nátěrech a omítkách. In V. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: Výzkumný ústav stabeních hmot a.s., 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 0.
Detail

KALOUSEK, M. Nucené proudění vzduchu uvnitř solární fasády. In Aplikovaná mechanika 2001. Plzeň: ZCU Plzen, 2001. s. 127-132. ISBN: 80-7082-735-1.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Model pro výpočet propustnosti. In Construmat 2002. Conference about structural materials. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 5 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

DOHNAL, J., SOKOLÁŘ, R. Možnosti výroby lícových cihel v České republice. In Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 30 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Příznivý vliv náhrady části drobného kameniva ložovým popílkem z fluidního spalování na vlastnosti betonu. In Betonářské dny 2002. Pardubice: ČBS, 2002. s. 256-260. ISBN: 80-238-9644-X.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V. Možnosti využití enegosádrovce ve stavebním průmyslu. In Sborník přednášek IV. Odborné konference doktorského studia. Brno: FAST, 2002. s. 89 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

JURÁNEK, P. Vliv použití fluidního popílku ve velikosti dotvarování betonu ohybem. In 4. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST Brno, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V., FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J. Problematika přípravy anhydritových maltovin v poloprovozních podmínkách. In Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: VUSTAH, 2002. s. 196 ( s.)ISBN: -.
Detail

MATĚJKA, L. Rekonstrukce šikmého střešního pláště s ukončením obloukovými segmenty. In Půdní vestavby a nástavby - odborný seminář v rámci celoživotního vzdělávání. Brno: FAST VUT v Brně, 2002. s. 15 ( s.)ISBN: 80-214-2136-3.
Detail

VARAUS, M. Recyklace za studena. In VII. seminár Ivana Poliačka. Bratislava: -, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: -.
Detail

BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J. Addition of steelworks slag for mixed cementes. In Junior Euromat 02. Lusanne, Švýcarsko: xxx, 2002. p. x ( p.)ISBN: X.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recycling 2002. Brno: -, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2078-2.
Detail

ZNAJDA, T. Vliv průvzdušnosti na kvalitu stavebních konstrukcí. In Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT FAST, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

ZNAJDA, T. Průvzdušnost stavebních materiálů a konstrukcí. In Constumat 2002. Černická Obora: -, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

JURÁNEK, P. Vliv použití fluidního popílku na velikost dotvarování betonu ohybem. In CONSTRUMAT 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 5 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Posouzení předpokladů pro použití panelů na bázi rostlinných vláken pro vnitřní teplelnou izolaci rekonstruovaného objektu. In Construmat 2002. Černická obora: -, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Modelování nestacionárního 3D teplotního pole v železobetonových konstrukcích. In Betonářské dny 2002. Pardubice: -, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: -.
Detail

NOVÁK, D. Influence of Size Effect on Reliability: Is Quantitative Assessment Possible?. In Problémy modelování. Ostrava: 2002. p. 72 ( p.)
Detail

NOVÁK, D., RUSINA, R., VOŘECHOVSKÝ, M. FREET - software pro pravděpodobnostní posudky výpočtově náročných problémů mechaniky kontinua. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: xxx, 2002. s. 71 ( s.)ISBN: 80-02-01489-8.
Detail

DUFKA, A. Možnosti zvyšování korozní odolnosti správkových malt. In Sborník SSBK. Brno: Sdružení SSBK, 2002. s. 345 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ŘIČÁNEK, M. Vlastnosti alfa-sádry připravované z nergosádrovce Počerady autoklávováním. In Sborník přednášek iV. Odborné konference doktorského studia. Brno: VUT FAST, 2002. s. 99 ( s.)ISBN: -.
Detail

DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Zvýšení trvanlivosti správkových hmot na beton odpadními surovinami. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 277 ( s.)ISBN: 80-227-1755-X.
Detail

DROCHYTKA, R. Trvanlivost betonu. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2002. Praha: ČBS, 2002. s. 177 ( s.)ISBN: 80-238-8492-1.
Detail

DROCHYTKA, R., KUNT, J. Možnosti využití odpadů z odsíření do pozemních komunikací. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košicích, 2002. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. In 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502-9.
Detail

DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 177 ( s.)
Detail

DROCHYTKA, R. Atmospheric Concrete Deterioration. In Concrete Structures in the 21st Century. Osaka: Japan Concrete Institute, 2002. p. 2 ( p.)
Detail

DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Možnosti zvýšení životnosti sanovaných betonů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: ÚIV, Nakladatelství TAURIS, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-02-01502-9.
Detail

VALA, J. Budova jako tepelný systém 2. In Zborník konferencie PRASTAN 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002. s. 105 ( s.)ISBN: 80-88946-22-0.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Stavební materiály na bázi odpadních surovin. In 5. Odborná konference doktorského studia. Neuveden. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. s. 41 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Druhotné suroviny v systému hmot pro přípravu a úpravu povrchů. In XIII. mezinárodní sympozium Sanace - sborník přednášek. Neuveden. Brno: SSBK, 2003. s. 258 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BECKEROVÁ, L., PYTLÍK, P. Zhodnocení betonového recyklátu v betonu třídy C30/37. In Recycling 2003. Brno: ARSM, 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-2309-9.
Detail

LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects. In Structural Safety and Reliability. California, USA: Newport Beach, 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 90-5809-197-X.
Detail

TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem. In Recycling 2000. Brno, Czech Republic: 2000. s. 28 ( s.)
Detail

NOVÁK, D., BAŽANT, Z. Stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu s ohledem na vliv velikosti nosníku. In Betonářské dny 2000. Pardubice, Czech Republic: 2000. s. 256 ( s.)
Detail

NOVÁK, D., TEPLÝ, B., LAWANWISUT, W., KERŠNER, Z. The Modelling of RC Beam Deterioration: A Sensitivity Study. In ICASP8. Sydney: 1999. p. 307 ( p.)
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P. Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT. In CONSTRUMAT 2003 - IX. mezinárodní konference, 1. vydání Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra materiálového inženierstva. Štúrovo: STU Bratislava, 2003. s. 95 ( s.)ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J. Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu. In XIV. konference o žárovzdorných materiálech. Praha: SSČR, 2003. s. 86 ( s.)ISBN: 80-02-15-52-5.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Tavení skla, nový systém oxy-tavení. In 5.Odborná konference doktorského studia. Brno: Cerm, 2003. s. 92 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L., MEDVECOVÁ, J. Parametry izolačního dinasu v kontextu s technologií zkoušenou v P-D Refractories CZ. In 5.Odborná konference doktorského studia. Brno: Cerm, 2003. s. 61 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Reliability Analysis of a Prestressed Bridge Girder. In TRANSCOM 2003. University of Žilina, Slovak Republic: 2003. p. 91 ( p.)ISBN: 80-8070-086-9.
Detail

DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Trvanlivost a ochrana betonu. In Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-239-0084-6.
Detail

DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Evaluation of atmospheric deterioration of concrete. In System-based Vision for Strategic and CreativeDesign. Rome, Italy: University of Rome La Sapienza, 2003. p. 1823 ( p.)ISBN: 90-5809-599-1.
Detail

DUFKA, A. Možnosti využití průmyslových odpadů v sanačních systémech. In Statiucko-konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice spol. s r.o., 2003. s. 105-109. ISBN: 80-232-02221-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Rheological Research of Modified Cement Mortar for Production of Self-compacting Concrete. In Self-Compacting Concrete. Rejkjavík: 2003. p. 261 ( p.)ISBN: 2-912143-42-X.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Application possibilities of Fiber Composites with polymer-matrix in Building Industry. In Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures. Paris: 2003. p. 383 ( p.)ISBN: 2-912143-36-5.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MYSLIVEČEK, T. Lehké vysokohodnotné betony. In Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Malenovice: 2003. s. 130 ( s.)ISBN: 80-86604-08-X.
Detail

MATĚJKA, L. Interakce spodní stavby se zemním prostředím. In Nové trendy v navrhování konstrukcí pozemních staveb. Brno: VUT v Brně, 2003. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-2394-3.
Detail

MATĚJKA, L. Střešní plášť s obloukovými segmenty. In Dřevostavby. VOŠ Volyně: VOŠ Volyně, 2003. s. 107 ( s.)
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Progresivní směr v technologii betonu-samozhutnitelné betony s využitím průmyslových odpadů. In Sborník vědeckých a odborných spisů Fakulty stavební VUT 2001/2002. Brno: 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2251-3.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MARŠÁLOVÁ, J. Nové materiály, druhy betonu,technologie betonuu. In Kolokvium, Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002. 1. Praha: ČSSI, 2003. s. 103-109. ISBN: 80-239-0084-6.
Detail

HELA, R., HUBERTOVÁ, M. Lehké samozhutnitelné betony s kamenivem Liapor. In 10.Betonářské dny 2003 Prdubice. Pardubice: 2003. s. 134 ( s.)ISBN: 80-239-1840-0.
Detail

PETRÁNEK, V., ŽIŽKOVÁ, N. Surface Treatment as the Final Stage of Concrete Repair Works. In Organisation, Technology and Management in Construction. Zagreb: University of Zagreb, 2003. p. 234 ( p.)ISBN: 953-96245-5-X.
Detail

DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti využití odpadních surovin ve směsích určených pro injketáž mikropilot. In Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2003. s. 293 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J. Využití železitých odprašků jako odpadní suroviny v betonech. In Betón 2003. Štrbské Pleso: 2003. s. 85 ( s.)ISBN: 80-8073-033-4.
Detail

PETRÁNEK, V., HUDEC, P. Silikátové nátěry z odpadních materiálů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost WTA CZ, 2003. s. 92 ( s.)ISBN: 80-02-01538-X.
Detail

PETRÁNEK, V., HUDEC, P. Formulace silikátových nátěrů s využitím odpadních materiálů jako plniva. In 5. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 83 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FILIP, M.; PROKEŠ, J. Aplication of fiber composite materials with polymer-matrix in building industry-new possibilities of structure durability rise. In The second International Conference on Structural and Construction Engineering. 1. Roma: Franco Bontempi. - Lisse : A.A. Balkema, 2003. p. 1399-1403. ISBN: 90-5809-599-1.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Selected properties of self-compacting concrete. In Our World in Concrete and Structures. Singapour, Singapour: 2003. p. 1-6.
Detail

PETRÁNEK, V., HEŘMÁNKOVÁ, L. Recycling of Concrete and Debris. In Organisation, Technology and Management in Construction. Zagreb: Zagreb University, 2003. p. 212 ( p.)ISBN: 953-96245-5-X.
Detail

MATĚJKA, L. Znalecké posouzení imperfekcí střešního pláště a konstrukčních detailů. In Zastřešení budov. Brno: ÚPST, FAST - VUT v Brně, 2003. s. 93 ( s.)ISBN: 80-214-2328-5.
Detail

ZACH, J.; FOJTÍK, T.; BRADÁČ, O. Využití tepelně izolačního materiálu CLIMATEX v nových moderních konstrukcích. In Doktorská konference. Brno: VUT v Brně, FAST, 2003. s. 25 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

ZACH, J., FOJTÍK, T., KUČEROVÁ, H. PROBLEMATIKA INTERAKCE CHEMICKÝCH PŘÍSAD S PŘÍMĚSEMI PŘIDÁVANÝMI DO CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ. In Build construction. Kijev, Ukrajina: Kijev, 2003. s. 254 ( s.)ISBN: 0584-4296.
Detail

ZACH, J., KUČEROVÁ, H. Regulace hydratace pojiva chemickými přísadami u masivních železobetonových konstrukcí. In Vědecko technické problémy součastných železobetonových konstrukcí. Kijev, Ukrajina: University Kijev, 2003. s. 147 ( s.)ISBN: 0584-5469-X.
Detail

ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S. CRACK FORMATION RISK REDUCTION OF HPC/HSC BY SUITABLE CHOICE OF THE PLASTICIZER. In 2. mezinárodní sympósium FC a HPC. Praha: Skurkon, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-86604-08-X.
Detail

BALÍKOVÁ, J., ZACH, J. VÝPOČTOVÉ SIMULACE TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ VZDUCHOVÝCH DUTIN. In Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. s. 45 ( s.)ISBN: 80-02-01584-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTI V TLAKU CIHEL PLNÝCH ZABUDOVANÝCH V KONSTRUKCI. In Non-destructice testing of civil material and constructions. WORKSHOP NDT CMC 2003. ČNDT, 2003. s. 24 ( s.)
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, L., ZACH, J. MOŽNOSTI VYUŽITÍ BETONOVÉHO RECYKLÁTU VE STAVEBNÍ PRAXI. In VIII. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSH, 2003. s. 125 ( s.)ISBN: 80-239-1010-8.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Nové stavební materiály s využitím druhotných surovin. In Zborník - The Conference Proceedings. Štrbské Pleso: TSÚS, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7099-991-8.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti zpracování odpadů v sanačních materiálech. In Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: ZSBK, 2003. s. 32 ( s.)ISBN: 80-227-1896-3.
Detail

FOJTÍK, T. NÁVRH CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU VOZOVKY S OHLEDEM NA ALKALICKO-KŘEMIČITOU REAKCI. In 5.ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: CERM s.r.o., 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., BRAUNER, J. Využití podsítného z betonových recyklátů pro výpal p-slínku. In Sborník přednášek VII. konference „Nové stavební hmoty a výrobky. Telč: 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-239-1010-8.
Detail

VALA, J., ŠŤASTNÍK, S. Modeling of non-stationary moisture transfer in walls of strongly thermal-insulated buildings. In Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: neuvedeno, 2003. p. 0 ( p.)
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Validation of the energy conception of buildings. In Numerical Methods in Continuum Mechanics 10. neuvedeno: neuvedeno, 2003. p. 152 ( p.)
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Formulace tepelné stability staveb. In sborník Matematického workshopu 2 (international). Brno: neuvedeno, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Modeling of thermodynamic properties of materials and behavior of buildings. In Dynamic Analysis and Modelling applied to Energy performance assessment and prediction of Buildings d Components (renewables and rational use). Italy: neuvedeno, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Projevy emisivity u vnějších povrchů stavebních konstrukcí. In Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: DT Ostrava, 2003. s. 28 ( s.)ISBN: 80-02-01584-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Experimentální metoda pro zjištění tepelně-izolační vlastnosti zdiva na bázi vyvíjených keramických tvarovek. In Construmat 2003. Štúrovo: neuvedeno, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Monitoring of Strength of Blended Cements with Steelwork-slag with the Utilization of the Impulse Method. In IV Konferenciji Naukowo- Technicznej MATBUD 2003. 1. Krakov: TU Krakov, 2003. p. 63-67. ISBN: 83-7242-261-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Vliv chemického a mineralogického složení kameniva na počátek tuhnutí betonů s bezsádrovcovými cementy. In IX. mezinárodní konference „CONSTRUMAT 2003. Brotislava: STU Bratislava, 2003. s. 118 ( s.)ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou vůči agresivnímu CO2. In Recykling 2003 „Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin“. Brno: ASTM a VUT Brno, 2003. s. 105 ( s.)ISBN: 80-214-2309-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. GYPSUMFREE CEMENTS LONG TERM GROWTH OF STRENGTH IN RELATION TO TIME. In International conference CONSTRUKTION AND ARCHITECTURE. Minsk: BHTU Minsk, 2003. p. 267 ( p.)ISBN: 985-464-361-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. CONCRETE WITH ADDITION OF FLUID COMBUSTION ASHES - AGGRESSIVE MEDIA RESISTANCE. In III. Internationasl Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Košice: TU - SF Košice, 2003. p. 85-90. ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení pevností v tlaku cihel plných nedestruktivními metodami zkoušení. In Sborník přednášek XIII. Mezinárodního sympozia SANACE 2003. 1. Brno: SSBK, 2003. s. 49-53.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Betony s vysokými počátečními pevnostmi na bázi bezsádrovcových cementů. In Sborník 2. Konference a ECNS workshop Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. Betony definovaných vlastností. 1. Praha: ČVUT Praha, 2003. s. 47 ( s.)
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Stavebně technický průzkum dřevěných konstrukcí. In sborník 25. Konference WTA „Sanace a rekonstrukce staveb 2003“. Brno: WTA, 2003. s. 46 ( s.)ISBN: 80-02-01538-X.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K. Příspěvek k problematice kvalitativních parametrů kameniva ze stavebních recyklátů. In Mezinárodní konference JAKOST-QUALITY 2003. Ostrava: Společnost pro jakost, 2003. s. 30 ( s.)ISBN: 80-02-01558-4.
Detail

NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K. Náhrada části hrubého kameniva v betonu teplárenskou struskou. In Recykling 2003 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: ASTM+VUT Brno, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-2309-9.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; ŘIČÁNEK, M.; KOPEČNÝ, M. Využití betonových recyklátů pro výpal. In Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie". Praha: VUMO Praha, 2003. s. 24 ( s.)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I. Sádrové omítky - nový trend v českém stavebnictví. In Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie". Praha: Výzkumný ústav stavebních hmot Praha, 2003. s. 156 ( s.)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., NOVÁK, J., DVOŘÁK, K. Problematika přípravy alfa sádry. In Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie". 1. Praha: VUMO Praha, 2003. s. 158 ( s.)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., KNĚZEK, J. Kvantifikace hydratačních zplodin fluidního popílku termickou anylýzou. In Sborník konference Termanal 2003. Bratislava: Katedra keramiky, skla a cementu, FCHPT STU, 2003. s. 10 ( s.)ISBN: 80-227-1955-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., ZEMÁNKOVÁ, Š. Alpha-gypsum preparation in a salt solution. In Fischer, H-B. 15. ibausil-Inter. Baustofftagung. Weimar: F.A. Finger Institut Bauhausuniversität Weimar, 2003. p. 189 ( p.)ISBN: 3-00-010932-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ŘIČÁNEK, M.; OSTRADECKÝ, I. Einige Aspekte der Flugaschenutzung im Bauwesen. In H-B. 15. ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar: F. A. Fingre Institut Bauhausuniversität wEIMAR, 2003. s. 397 ( s.)ISBN: 3-00-010932-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š. Příprava alfa-sádry v roztoku soli. In Zborník prednášo z IX. medzinárodnej konference Construmat 2003. Štúrovo: 2003. s. 132 ( s.)ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁKOVÁ, V.; NOVÁK, J.; KULÍSEK, K. Draselné vodní sklo jako budič hydratace anhydritových maltovin. In Vodní sklo výroba, strutura, vlastnosti a použití. Ústí nad Labem: Silchem s.r.o, Ústí nad Labem, 2000. s. 92 ( s.)ISBN: 80-902278-4-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁKOVÁ, V.; NOVÁK, J. Kamenec jako vnitřní budič anhydritových maltovin. In Současný stav a zaměření výzkumu, změny ve výrobní sféře, inovací technologií a perpektivy silikátové vědy. Brno: FAST VUT v Brně, 2000. s. 9 ( s.)ISBN: 80-214-1643-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, V. Možnost retardace hemihydrátové sádry. In Brno: FAST VUT v Brně, 2000. s. 35 ( s.)ISBN: 80-214-1643-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R. Studium tvorby alfa-sádry. In SILICHEM. Brno: FAST VUT v Brně, 2000. s. 41 ( s.)ISBN: 80-214-1643-2.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Durability as Binding Limits for the Use of New Materials Based on Waste Materials to building structures. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU v Košicích, 2003. p. 99 ( p.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK, V. Environmental Technology. In 6th International Conference Organisation, Technology and Management in Construction. Zagreb: Croatian Association for Organization in Construction, 2003. p. 161 ( p.)ISBN: 953-96245-5-X.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Lepící a stěrkové tmely využitelné v zateplovacích systémech. In Sanace sborník přednášek. Brno: SSBK, 2003. s. 258 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., POSPÍŠIL, O., SOBOL, K. Posouzení současného technického stavu a návrh opatření pro prodloužení životnosti CHV3 v Elektrárně Dukovany. In Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 1999. s. 183 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BADALOVÁ, M. Recyklace minerálních vláken z odpadů. In 5. Odborná konference doktorského studia. VUT FAST, Brno: VUT FAST, 2003. ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

ZACH, J. Problematika reflexních úprav povrchů vzduchových dutin ve střešních konstrukcích. In Mezinárodní konference Zastřešení budov. VUT FAST Brno: 2003. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2328-5.
Detail

ZACH, J. Využití reflexních úprav při zateplování stavebních konstrukcí. In CONSTRUMAT, Sborník přednašok IX.Mezinarodnej konferencie. Štírovo: 2003. ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

BADALOVÁ, M., BALÍKOVÁ, J. TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYUŽÍVÁNÍM RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ. In Slovensko, 2003.
Detail

Zach, J., Šťastník, S., Hela, R. Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design. In Life Prediction and Aging Management of Concrete Structures. Bagneux, FRANCE: RILEM Publications S.a.r.l., 2003. p. 173 ( p.)ISBN: 2-912143-36-5.
Detail

Zach, J., Šťastník, S. Assessment of thermal conductivity of the building materials – ‘Hot wire method’. In , Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003. Berlin: Berlin, 2003. p. 30 ( p.)ISBN: 3-86005-123-2.
Detail

ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., HEŘMÁNKOVÁ, L. Vývoj pohltivých protihlukových stěn s využitím betonového recyklátu. In Recycling 2003. Brno: Brno, 2003. s. 20 ( s.)ISBN: 80-239-0352-7.
Detail

ZACH, J., FOJTÍK, T. Chování cementových past modifikovaných přídavkem příměsí a chemických přísad v období hydratace. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. Beroun: Českomoravský cement, a. s., 2003. s. 12 ( s.)ISBN: 80-239-0352-7.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; KULÍSEK, K. Využití podsítného z betonových recyklátů pro výpal termickou analýzou. In Sborník přednášek VII. konference " Nové stavební hmoty a výrobky". 1. Brno: VUSTAH Brno, 2003. s. 56-59. ISBN: 80-239-1010-8.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. THE ISSUE OF NONSTACIONARY 3D THERMAL DISTRIBUTION IN MASS REINFORCED CONCERETE STRUCTURES. In Construction and Architecture. Minsk: Belaurussian n.TU, 2003. s. 140 ( s.)ISBN: 985-464-359-X.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., BRADÁČ, O. Moisture Deterioration of Building Materials and Structures. In Quality and riliability in buld industry. Levoča: TU Košice, 2003. s. 152 ( s.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S. CRACK FORMATION RISK REDUCTION OF HPC/HSC BY SUITABLE CHOICE OF THE PLASTICIZER. In FC and HPC 2003. Praha: Sekurkon, 2003. p. 85 ( p.)ISBN: 80-86604-08-X.
Detail

ZACH, J. PROBLEMATIKA STANOVENÍ SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S OBSAHEM VLHKOSTI. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: VUT v Brně, FAST, 2003. s. 307 ( s.)ISBN: 80-02-01538-X.
Detail

ZACH, J. PROBLEMATIKA SLEDOVÁNÍ HYDRATAČNÍCH TEPEL U SILIKÁTOVÝCH POJIV. In 5. odborná konference doktorského studia. Brno: Cerm, 2003. p. 75 ( p.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

Zach, J., Šťastník, S., Bradáč, O. Využití partikulárního odpadu s obsahem dřevitých částic pro vývoj nových tepelně izolačních materiálů. In Construmat 2003. Štůrovo: neuvedeno, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-227-1927.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů – Aplikovaná metoda „horkého drátu“. In Stavebné materiály a skúšobnictvo 2003. Vysoké Tatry – Štrbské pleso: neuvedeno, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 80-7099-991-8.
Detail

Šťastník, S., Zach, J., Bradáč, O., Kmínová, H. Využití druhotných surovin pro vývoj novodobých tepelně-izolačních staviv. In neuvedeno. neuvedeno: neuvedeno, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-239-1010-8.
Detail

FOJTÍK, T., BRAUNER, J. Elektrárenské popílky v cementářském průmyslu. In Recycling 2003:Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: VUT v Brně, 2003. s. 94 ( s.)ISBN: 80-214-2309-9.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Zajištění vyšší trvanlivosti střepů pálených lícových cihel. In Stavebné materiály a skúšobníctvo. Štrbské Pleso: Orgware Slovakia, 2003. s. 36 ( s.)ISBN: 80-7099-991-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R., BENDA, J. Úprava surovinové směsi pro v ýrobu cihelných tepelně-izolačních tvarovek. In Construmat 2003. Štúrovo: Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2003. s. 171 ( s.)ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Možnosti snižování emisí SO2 úpravou cihlářských zemin. In Mineral raw materials and mining activity of the 21-st century - part 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of mininf and geology, 2003. s. 145 ( s.)ISBN: 80-248-0246-5.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R.; RUSINA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ČERVENKA, V. Statistical, Sensitivity and Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems: Fracture Mechanics Analysis. In Reliability and Diagnostics. Pardubice: Universita Pardubice, 2002. p. 252 ( p.)ISBN: 80-7194-464-5.
Detail

ŘIČÁNEK, M., OSTRADECKÝ, I. Vliv teploty sušení na kvalitu alfa-sádry dehydratované v autoklávu. In Construmat 2002 - Conference about structual materials. Černická obora: ČVUT v Praze, 2002. s. 111 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ŘIČÁNEK, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I. Tepelné ošetření alfa-sádry po utoklávové dehydrataci. In Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno: VUT FAST, 2002. s. 200 ( s.)ISBN: -.
Detail

NOVOTNÝ, B., KULÍSEK, K. Výroba betonových tvárnic částečnou náhradou druhotnými surovinami. In Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta stavebná, 2002. s. 151 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

DUFKA, A. Možnosti zvyšování trvanlivosti správkových malt. In Sborník "Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: WTA CZ, 2003. s. 64 ( s.)ISBN: 80-02-01502-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Vysokoteplotní aplikace alkalicky aktivovaných alumosilikátů. In Inorganic pigments and binders. Ústí nad Labem: 2002. s. 51 ( s.)ISBN: 80-238-9507-9.
Detail

BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., PAVLAS, R. Studium vlastností kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky a uhlíkových vláken po namáhání vysokými teplotami. In Construmat 2002. Praha: 2002. s. 10 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

KALOUSEK, M. Snižování energetické náročnosti při chlazení a vytápění v podkrovních místnostech. In 4. mezinárodní konference tepelná ochrana budov 2002. České Budejovice: ECČB České Budejovice, 2002. s. 130 ( s.)
Detail

KALOUSEK, M. Zvyšování tepelné stability v podkrovní místnosti. In VII. Vědecká mezinárodní konference. Košice: TU Košice, 2002. s. 85 ( s.)ISBN: 80-214-2136-3.
Detail

BAYER, P. Mikrostruktura alkalicky aktivované strusky po tepelném namáhání. In Pokroky v anorganické chemii-CD. Brno: 2002. s. 20 ( s.)
Detail

BAYER, P. Studium vlastností a mikrostruktury aluminosilikátového kompozitu za vysokých teplot. In 4.odborná konference doktorského studia. Brno: 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

MATESOVÁ, D., KERŠNER, Z. Properties of alkali-activated aluminosilicate materials after high temperature load. Part II. Fracture aspects. In Non-Traditional Cement and Concrete. Brno: VUT FAST Brno, 2002. p. 52 ( p.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

PIŠTĚKOVÁ, M. Review of a methods used for slag analysis procedures. In Non-Traditional Cement and Concrete. Brno: 2002. p. 76 ( p.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

provizorní. In 2002.
Detail

NOVOTNÝ, B., ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recykling 2002. Brno: Společnost pro recyklaci, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2078-2.
Detail

ZNAJDA, T. Průvzdušnost stavebních materiálů a konstrukcí. In Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 187 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Posouzení předpokladů pro použití panelů na bázi rostlinných vláken pro vnitřní tepelnou izolaci rekonstruovaného obje. In Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 146 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Modelování nestacionárního 3D teplotního pole v železobetonových konstrukcích. In Betonářské dny 2002. Pardubice: ČSB Praha, 2002. s. 110 ( s.)
Detail

ADÁMEK, J. Gas Permeability of Concrete Structure as a Criteria of Concrete Durability. In NTCC 2002. Brno: Brno, 2002. s. 494 ( s.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Gas Permeability of Concrete Structure as a Criteria of Concrete Durability. In International Symposium Non-Traditional Cement and Concrete 2002. Brno: Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, 2002. p. 494 ( p.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

MATESOVÁ, D., BAYER, P., SCHMID, P., KERŠNER, Z. Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami. In X. konference Inženýrská mechanika. Svratka: Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR, 2002. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

ADÁMEK, J. Influence of the Surface Properties of Porous Aggregate Grains on the Lightweight Structural Concrete Strength. In Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického 2001/2002. Brno: Ak. nakl. CERM, s.r.o., 2002. p. 69 ( p.)ISBN: 80-214-2251-3.
Detail

KUDRNA, J. Posouzení vlastností recyklovaných vrstev v konstrukci vozovek. In 2002.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Využití alumosilikátové matrice ke stabilizaci barnatých iontů. In Anorganické pigmenty a pojiva. Ústí nad Labem: SILCHEM, s.r.o., 2002. s. 84 ( s.)ISBN: 80-238-9507-9.
Detail

SEDLÁK, V., MATĚJKA, L. Větrání střech. In Sborník příspěvků 3. mezinárodní konference Zastřešení budov 2005. Střechy, fasády, izolace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2005. s. 209 ( s.)ISBN: 80-214-2855-4. ISSN: 1212-0111.
Detail

DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadů pro výrobu polymercementových malt. In Construmat 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 38 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., PAVLAS, R. Properties od alkali-activated aluminosilicate materials after high temperature load. In Non-Traditional Cement and Concrete. Brno: 2002. p. 43 ( p.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Corrosion Resistance of Alkali-Activated Aluminosilicate Materials. In Innovation and Developments in Concrete Materials and Construction. London: Thomas Telford, 2002. p. 373 ( p.)ISBN: 0-7277-3179-3.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N. Studium solidifikace olovnatých solí v matrici z alkalicky aktivovaných alumosilikátů. In Construmat 2002. Praha: 2002. s. 106 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Nové sanační materiály - přínos pro ekologii. In Sanace sborník přednášek. Brno: SSBK, 2002. s. 311 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ADÁMEK, J.; BROŽOVSKÝ, J. Influence of Fine Aggregates Partial Substitution by Fly Ash from Fluid Combustion on Concrete Durability. In Sborník 3 rd International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina: University of Žilina, SK, 2002. p. 13 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Využití organických odpadů pro vývoj novodobých stavebních materiálů. In sborník. Telč: VUSTAH, a.s., 2004. s. 69 ( s.)ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; BRADÁČ, O. Řešení nosné konstrukce pro přídavnou tepelnou izolaci šikmé střechy. In konference s mezinárodní účastí Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: DT ZSVTS a TU Košice, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-232-0225-1.
Detail

KMÍNOVÁ, H. Modelové určení míry vlivu úpravy povrchu dřeva na výpočet prostupu tepla konstrukcí. In JUNIORSTAV 2004, 6. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 260 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; ZACH, J. Netradiční použití silikátových pojiv pro přípravu tepelně izolačních materiálů. In Maltoviny 2003, 2. odborná konference. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 81 ( s.)ISBN: 80-86607-08-9.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Permeability of Concrete with PP-fibres. In FC+HPC 2003. Malenovice: Sekurkon Praha, 2003. p. 136-143 (143 p.)ISBN: 80-86604-08-X.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Cenosféry, nová možnost lehčení žárovzdorných materiálů. In Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 290 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., BRAUNER, J. Využití betonových recyklátů v cementářství. In Maltoviny 2003. Brno: FAST VUT v Brně, 2003. s. 113 ( s.)ISBN: 80-8667-08-9.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Recyklace odpadu z výroby cementotřískových desek v cihlářském střepu. In Recycling 2004- Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ARSM, 2004. s. 13 ( s.)ISBN: 80-214-2583-0.
Detail

MALÁ, J. Ekotoxicita materiálů používaných pro solidifikaci. In Toxicita a biodegradabilita látek a odpadů významných ve vodním hospodářství. České Budějovice: JČU České Budějovice, VÚRH Vodňany, Aquachemie Ostrava, 2003. s. 159 ( s.)
Detail

ZEMÁNKOVÁ, Š. Vývoj přípravy alfa – sádry v roztoku soli. In Sborník přednášek V. Odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: CERM, 2003. s. 75 ( s.)
Detail

ZEMÁNKOVÁ, Š. Vztah pro výpočet doby přeměny hemihydrátu síranu vápenatého. In Sborník konference Maltoviny 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 108 ( s.)ISBN: 80-86607-08-9.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, Š. Stanovení nutné doby přeměny hemihydrátu síranu vápenatého. In Sborník konference JUNIORSTAV 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 274 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, Š. Optimalizace dehydratačního režimu sádrovce v roztoku soli. In Sborník symposia XI. Silichem. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 87 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

ZACH, J. The utilization of waste raw materials for development of thermal insulating building materials. In Structures and Techniques, 8th International Conference. Vilnius, Lithuania: Vilnius, Lithuania, 2004. s. 77 ( s.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H. The utilization of waste raw materials for development of thermal insulating building materials. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, Lithuania: Vilnius, Lithuania, 2004. p. 77 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ. In Stavebné materiály a skúšobníctvo. Stupava: TU Bratislava, 2003. s. 161 ( s.)ISBN: 80-7099-991-8.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Zjišťování tepelněvlhkostních vlastností dřevocementových izolačních materiálů. In Sborník NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 202 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

MARTINEC, P. Odolnost betonů s náhradou části pojiva popílkem z fluidního spalování lignitu proti kyselému agresivnímu prostředí. In JUNIORSTAV 2004: 6. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 264-264. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

PETRÁNEK, V. POLYMERNÍ VRSTVY SANOVANÝCH BETONŮ. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnot, WTA CZ, 2004. s. 323 ( s.)ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

PETRÁNEK, V. POLYMERNÍ NÁTĚRY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE. In Betonárske Dni 2004. Bratislava: Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2004. s. 241 ( s.)ISBN: 80227-2107-7.
Detail

PETRÁNEK, V. SURFACE TREATMENT OF CONCRETE STRUCTURES EXPOSED TO CORROSIVE MEDIA. In Life cycle assesment, behaviour and properties of concrete and concrete structures. Brno: Brno UT, Faculty of Civil Engineering, 2004. p. 334 ( p.)ISBN: 80-214-2370-6.
Detail

KMÍNOVÁ, H. Stanovení tepelných vlastností PCM materiálu kalorimetrickou metodou. In Workshop Nedestruktivního testování 2004. Brno: VUT FAST, 2004. s. 80 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; NOVÁK, J. Recykláty jako jedna z výchozích surovin pro poloprovozní výpal slinku. In VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2004. s. 55-57. ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZEMÁNKOVÁ, Š.; DVOŘÁK, K. Podklady pro kontinuální přípravu alfa sádry v roztoku soli. In VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2004. s. 105-107. ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I. Teorie zkrácených zkoušek síranových pojiv. In VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2004. s. 174 ( s.)ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, Š., ZLÁMAL, P. Konstrukce jednokomorového zařízení pro přípravu alfa-sádry v roztoku soli. In Sborník konference Construmat. Košice: TU v Košicích, 2004. s. 120 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Rehabilitation methods on degraded reinforced concrete structures. In TCR - 2004 Technology of Construction and Rehabilitation. Minsk: xx, 2004. s. 216 ( s.)ISBN: 9999-05-777-1.
Detail

PETRÁNEK, V. POLYURETANOVÉ A POLYESTEROVÉ NÁTĚRY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE. In 11.Betonářské Dni 2004. Praha: Česká betonářská společnost, 2004. s. 599 ( s.)ISBN: 80-903501-3-5.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; BRADÁČ, O.; STEUER, R. Stanovení hodnot emisivity povrchových úprav povrchů na budovách. In Nedestruktivní testování. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 211 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

PETRÁNEK, V. NÁTĚRY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADNÍCH MATERIÁLŮ JAKO PLNIVA. In Construmat 2004. Košice, SK: TU Košice, Fakulta stavební, 2004. s. 231 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. New Coatings for Concrete with Waste Materials. In Seventh CANMET/ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: CANMET, 2004. p. 199 ( p.)ISBN: 0-87031-147-6.
Detail

DROCHYTKA, R. Polymery a polymerbetony. In Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah. Praha: Česká betonářská společnost, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-239-2217-3.
Detail

DUFKA, A. ANALÝZA VLIVU AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍ NA ŽIVOTNOST CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ VYSTAVENÝCH MECHANICKÉMU ZATÍŽENÍ. In Sanace a rekonstrukce. wta. Praha: wta, 2004. s. 337 ( s.)ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

HUBÁČEK, A. Studium problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2004. 1. Vysoké učeni technické v Brně, Fakulta stavební, 2004 Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2004. s. 282-287. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

DUFKA, A. POSSIBILITIES OF INCREASING POLYMERCEMENT MORTARS DURABILITY. In TCE-2004 Technology of Construction and Rehabilitation. 1. Minsk: 1, 2004. p. 265 ( p.)
Detail

BECKEROVÁ, L., FOJTÍK, T. Vliv pucolánových příměsí na lehký beton. In Construmat 2004. Bratislava: TU v Košiciach, 2004. s. 71 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

ROVNANÍK, P., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P. Studium vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových kompozitů se struskovým kamenivem po zahřívání na vysoké teploty. In Construmat 2004. Košice: TU Košice, 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Emissivity assessment of a surface finishing on a building. In Budownictwo energooszczedne. Zakopane: Asterias Sp., 2004. p. 673 ( p.)ISBN: 83-86161-05-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Vliv vlhkosti na tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů. In Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie o stavebných materiálech. Košice: Košice, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; BRADÁČ, O.; STEUER, R. Modelové ověření užitných vlastností objemné monolitické betonové konstrukce zemního díla budované technologií SCC. In EXPERIMENT '04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 569 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

VANĚREK, J.; SCHÁNĚL, L.; STRAKA, B. Sledování vlivu dřevomorky domácí na fyzikálně-mechanické vlastnosti dřeva. In Drevo v stavebných konštrukciách. Bratislava: STU v Bratislavě, 2004. s. 173 ( s.)ISBN: 80-227-2138-7.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P. STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ. In Silichem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 144 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

BECKEROVÁ, L., FOJTÍK, T. Vliv příměsí s pucolánovými vlastnostmi na vlasnosti betonu. In Speciální betony vlastnosti - technologie - aplikace. Praha: SEKURKON Praha, 2004. s. 138-142. ISBN: 80-86604-15-2.
Detail

BECKEROVÁ, L., FOJTÍK, T. Vliv aktivních příměsí na vlastnosti konstrukčního lehkého betonu. In Betonárské dni 2004. Bratislava: xx, 2004. s. 277 ( s.)ISBN: 80-227-2107-7.
Detail

FOJTÍK, T., BECKEROVÁ, L. Influence od Admixtures with Pozzolana Properties i n High Strenght Concrete. In Technology of Construction and Rehabilitation. Minsk: BNTU, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 9999-05-777-1.
Detail

NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K.; FIALA, O. Modifikace přírodního anhydritu budícími přísadami. In Construmat 2004. 1. SR, Košice: Stavebná fakulta TU v Košiciach, 2004. s. 228-230. ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

BECKEROVÁ, L.; FOJTÍK, T. Vliv příměsí s pucolánovými vlastnostmi na vlastnosti betonu. In SILICHEM XI. 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 18 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

BRAUNER, J. Využití betonového recyklátu v cementářském průmyslu. In Juniorstav 2004, 6. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 276-276. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

MUŽÍK, P., MEDVECOVÁ, J. Chemické přísady a jejich vliv na konečné vlastnosti žárobetonových matrixů. In Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 265 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

MUŽÍK, P., MEDVECOVÁ, J. Nová surovina-fluidní popílek z tepelné elektrárny Hodonín. In Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 266 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

MEDVECOVÁ, J., MUŽÍK, P. Reologie samozhutnitelného žárobetonu. In Juniorstav 2004. Brno: 2004. s. 267 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

MEDVECOVÁ, J., MUŽÍK, P. Fluidní popílek z tepelné elektrárny Hodonín. In Recycling 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2583-0.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Modifikace epoxidových správkových hmot plnivy z odpadních materiálů. In Sborník přednášek JUNIORSTAV 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 288 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I. Náhrada písku recyklátem a škvárou v sádrové samonivelační podlahové směsi. In CONSTRUMAT 2004. Košice: TU v Košiciach, 2004. s. 99 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J.; NOVÁK, J. Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí. In RECYCLING 2004. Brno: VUT v Brně, ARSM, 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2583-0.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. POŽADAVKY NA SLOŽKY BETONU, BETONY, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ. In TKP-ČD kapitoly 17 a 18. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-239-2217-3.
Detail

HOFFMANN, O., ŘIČÁNEK, M. Hydrotermální příprava alfa sádry stimulovaná kyselinou jantarovou. In VIII. Konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. Brno, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

ŘIČÁNEK, M. Modifikace vlastností alfa sádry. In Juniorstav 2004. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 271-271. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

ZACH, J. Stanovení hydratačních tepel u silikátových pojiv. In Constrmat 2004. Lesnica: TU Košice, 2004. s. 152 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

MARŠÁLOVÁ, J. Vliv přídavku železitých odprašků na reologické vlastnosti cementových malt. In 6. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2004. Brno: 2004. s. 1-5. ISBN: 80-214-2560-16.
Detail

BRADÁČ, O. Tvorba pórového systému a transport vody v pórové struktuře stavebních materiálů. In Construmat 2004. Košice: TU v Košicích,Stavební fakulty, 2004. s. 75-78. ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

BRADÁČ, O. Průzkum masivní betonové konstrukce z výstavby v 60. letech 20. století. In Juniorstav 2004. 1. Brno: VUT FAST, 2004. s. 39-40. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

ZACH, J. Stanovení emisivity stavebních materiálů pomocí měřidla tepelného toku. In Workshop NDT 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 24 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S. Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních stavebních materiálů. In Recycling 2004. Brno: ARSM, 2004. s. 24 ( s.)ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

ADÁMEK, J.; HADRAVA, V.; JURÁNKOVÁ, V. Porovnání objemových změn betonů s klasickými a fluidními popílky. In EXPERIMENT významný zdroj navrhování nosných stavebních konstrukcí 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 1-6. ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V. Moduly pružnosti lehkých konstrukčních betonů s vlákny FORTA v tlaku a ohybu. Speciální betony - vlastnosi - technologie - aplikace. EDEN. Malenovice: 2004. s. 54-57. ISBN: 80-86604-15-2.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Air Permeability of Concrete with Natural and Porous Aggregates. In 8th International Conference Modern Building Materials and Techniques. 0. Vilnius: 0, 2004. p. 30-31, 5 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Hodnocení betonu z hlediska trvanlivosti stanovením jeho vzduchové propustnosti. In Sborník SANACE 2004. 0. Brno: SSBK Brno, 2004. s. 52-55.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; SLAVÍKOVÁ, K. Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění. In CONSTRUMAT 2004. 0. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných láto, 2004. s. 54-57. ISBN: 80-8073175-6.
Detail

ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ, V. Air Permeability of Concrete Increased by Different Ingredients and Admixtures. In LC 2004. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. p. 9-15. ISBN: 80-214-2370-6.
Detail

NOVÁK, D., BAŽANT, Z. Experimentálně-analytické stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu. In Experiment - významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. Brno, Czech Republic: 2004. s. 357 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J. ANALÝZA VLIVU POUŽITÍ PP VLÁKEN PRO PROSTOROVÉ VYZTUŽENÍ OBYČEJNÉHO A LEHKÉHO BETONU NA MECHANISMUS PŘETVÁŘENÍ A PORUŠOVÁNÍ STRUKTURY TĚCHTO BETONŮ TLAKEM A OHYBEM. Sborník konference Experiment 04. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 243-248. ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

JURÁNKOVÁ, V., MICHALKO, O., ADÁMEK, J. Průchod plynu strukturou betonu. In International Workshop "Physical and Material Engineering". Praha: 1999. s. 41 ( s.)
Detail

JURÁNKOVÁ, V., MICHALKO, O. Concrete Surface Water Permeability Testing. In XI. mezinárodní vědecká konference FAST VUT v Brně. Brno: FAST VUT v Brně, 1999. p. 25 ( p.)
Detail

SEDLÁČKOVÁ, M., MANYCHOVÁ, M. Zelené střechy. In 2. mezinárodní konference Zastřešení budov. Brno: VUT v Brně, Stavební fakulta, úUstav pozemního stavitelství, 2004. s. 59 ( s.)ISBN: 80-214-2588-1.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N., BENDA, J. Ekonomické parametry nových hmot na bázi odpadních surovin. In Maltoviny 2004. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. s. 271 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Stěrkové hmoty pro zateplovací systémy. In Maltoviny 2004. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. s. 273 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

JURÁNKOVÁ, V. Effect of Fly Ash Content on Concrete Permeability for Water. In Workshop NDT 2004. Brno: FAST Ústav fyziky, 2004. p. 73-74. ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

VANĚREK, J., SCHÁNĚL, L. Některé aspekty degradace dřeva ve stavební praxi. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 22 ( s.)ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Novinky v oblasti betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 318 ( s.)ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Možnosti uplatnění elektrárenských popílků při tvorbě keramického střepu. In Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB-TU, 2004. s. 257 ( s.)ISBN: 80-248-0560-X.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv cementotřískového odpadu na emise oxidu siřičitého při výpalu cihlářského střepu. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 40 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, M., MANYCHOVÁ, M. Construction Detail in Architecture. In 2nd international scientific conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 25 ( p.)ISBN: 80-227-2077-1.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P. Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů. In Silchem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 144 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O. Vývoj zařízení pro výrobu alfa-sádry v roztoku soli. In XI. SILICHEM sborník přízpěvků. Brno: Kongresové centrum Brno a.s., 2004. s. 67-73. ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

DROCHYTKA, R. Nové stavební materiály pro 21. století-zdroj surovin v odpadech. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

DROCHYTKA, R. Protection of concrete structures through surface ajustments. In LC 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2370-6.
Detail

DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Adhesive mortars utilizing waste materials. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 953-6175-21-5.
Detail

DROCHYTKA, R., CRHÁKOVÁ, L. The problems of colouring of the plasters and external paints. In Durability and maintenance of concrete structures. Dubrovník: SECON HDGK, 2004. p. 467 ( p.)ISBN: 953-6175-21-5.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Sanace extrémně narušeného pláště chladící věže. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 301 ( s.)ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Modifikace omítkových směsí pro zlepšení jejich tepelně-technických vlastností. In Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Košice: TU v Košicích, 2004. s. 32 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A. Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin. In Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004. Brno: SSBK, 2004. s. 337 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

HELA, R. Samozhutnitelné betony (Self Compacting Concrete - SCC). In International Symposium on Ultra High Performance concrete, Kassel, Germany. 1. Kassel, Germany: Kassel University, 2004. s. 37-53. ISBN: 80-239-2217-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Odolnost betonů s různým podílem kameniva z recyklovaného betonu vůči kyselému agresivnímu prostředí. In konference RECYKLING 2004 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ASTM+VUT Brno, 2004. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-2583-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; SKOTAL, V.; BRAUNER, J. Kinetika hydratace belitického cementu. In XI. SILICHEM 2004. Brno: Kongresové centrum Brno a.s., 2004. s. 73-80. ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J. Výpal slinku s použitím betonového recyklátu. In XI. SILICHEM 2004. Brno: Kongresové centrum Brno a.s., 2004. s. 81-86. ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., ZEMÁNKOVÁ, Š., NOVÁK, J. Optimalizace hydratačního režimu sádrovce v roztoku soli. In XI. SILICHEM 2004. Brno: Kongresové centrum Brno a.s., 2004. s. 87 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., OSTRADECKÝ, I., KULÍSEK, K. Zkrácené zkoušky trvanlivosti síranových pojiv. In XI. SILICHEM 2004. Brno: Kongresové centrum Brno a.s., 2004. s. 97 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Addition of pitcoal fluid combustion ashes influence on concrete sulphate/chloride resistance. In International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques 2004. Vilnius, Litva: VTU, 2004. p. S1 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. INFLUENCE OF ADDITION OF FINE GROUND BLAST FURNACE GRAINED SLAG ON PROPERTIES OF GYPSUMFREE CEMENTS. In International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius Litva: VTU Vilnius, 2004. p. S1 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. CHECK OF PRESSED/VIBROPRESSED CONCRETE PRODUCT PROPERTIES BY MEANS OF NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS: A QUALITY CONTROL TOOL IN THE COURSE OF PRODUCTION. In TCR 2004 Technology of Construction and Rehabilitation. 1. Minsk, Bělorusko: MSTU Minsk, 2004. p. 12 ( p.)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. OPREDĚLENIJE TREŠČIN V BĚTONĚ. In TCR 2004 Technology of Construction and Rehabilitation. 1. Minsk Bělorusko: MSTU MInsk, 2004. s. 42 ( s.)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Partial replacement of cement by lignite fluid combustion ash and its impact on concrete sulphate resistance. In International Scientific Conference LIFE CYCLE ASSESSMENT, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES LC 2004. 1. Brno: VUT V Brně, 2004. p. 25-29.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZEMÁNKOVÁ, Š.; DVOŘÁK, K.; ZLÁMAL, P. Vývoj zařízení pro přípravu alfa sádry v roztoku soli. In Informační zpravodaj. 1. Praha: VUMO Praha, 2004. s. 129 ( s.)
Detail

BROŽOVSKÝ, J. OVĚŘENÍ VYUŽITELNOSTI TEPLÁRENSKÉ STRUSKY JAKO NÁHRADY PŘÍRODNÍHO KAMENIVA V BETONU. In konference Výzkumného ústavu stavebních hmot Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VUSTAH, 2004. s. 44 ( s.)ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Faktory ovlivňující počátek tuhnutí kompozitů na bázi bezsádrovcového pojiva. In Sympozium s mezinárodní účastí, Sympozium o vědě v silikátové chemii nesilikjátových pojiv a jejich progresivních aplikacích. 1. Brno: VUT Brno, VUSH, 2004. s. 30-33.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ŘIČÁNEK, M.; MACHÁČEK, M. Studium vlivu mineralizačních přísad na vlastnosti hydrotermálně vyráběné alfa-sádry. In Construmat 2004. 1. Košice: TU Košice, 2004. s. 91-93. ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. SLEDOVÁNÍ VLIVU PŘÍDAVKU VYSOKOPECNÍ GRANULOVANÉ STRUSKY NA POČÁTEK TUHNUTÍ BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTŮ. In X. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch CONSTRUMAT 2004. 1. Košice: TU Košice, 2004. s. 81-83.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Analýza způsobu vyhodnocení tvrdoměrných zkoušek při zkoušení výrobků z vibrolisovaného betonu. In Mezinárodní konference Modelování v mechanice 2004. Ostrava: VŠB-TU FAST, 2004. s. 31 ( s.)ISBN: 80-248-0546-4.
Detail

DVOŘÁK, K. Příprava alfa-sádry v roztoku soli. In Maltoviny. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2003. s. 98-103. ISBN: 80-86607-08-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K. Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod. In 13. Mezinárodní konference JAKOST-QUALITY 2004. Ostrava: DT Ostrava, 2004. s. J14 ( s.)ISBN: 80-02-01645-9.
Detail

DVOŘÁK, K. Morfologie alfa-sádry připravené v roztoku soli. In JUNIORSTAV 2004 6. odborná konference doktorského studia. Brno: vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 278-284. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Zlepšování kvality betonů za pomoci železitých odprašků. In Technologie, provádění a kontrola beotnových konstrukcí. Praha: 2004. s. 75 ( s.)ISBN: 80-239-2664-0.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Research of self-compacting concrete with light aggregates. In FIB Symposium Avignon, CD-ROM. Avignon: 2004. p. 152 ( p.)
Detail

HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J., BODNÁROVÁ, L. Properties of Self-Compacting Concrete (SCC) Made High Content of Fly Ash. In CANMET/ACI International conference on Recent Advances in concrete. Las Vegas: 2004. p. 1-13. ISBN: 0-87031-147-6.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Rheological properites of coment mortars modified by superplasticizers and waste admixtures. In Annual transactions of the nordic rheology society. Raykjavík: 2004. p. 1-6. ISBN: 87-988486-3-1.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; KUBÍČEK, P. Utilization of chemical admixtures in HPC concretes. In Kassel university GmbH. 1. Kassel, Germany: Kassel University, 2004. p. 187-912. ISBN: 3-89958-086-9.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A. Study of possibilities of production of aerated SCC. In Durability and maintenece of concrete structures. Dubrovník: 2004. p. 451 ( p.)ISBN: 953-6175-21-5.
Detail

HELA, R., HUBÁČEK, A. Výzkum vlastností provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Betonářské dny. Hradec Králové: 2004. s. 178 ( s.)
Detail

ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M. Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí. In Navrhování budov od základů po střechu. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 14 ( s.)ISBN: 80-214-2638-1.
Detail

MATĚJKA, L. Imperfekce konstrukčních detailů a jejich znalecké posuzování. In Navrhování budov od základů po střechu. VUT v Brně, Brno: 2004. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-2638-1.
Detail

ČERMÁKOVÁ, E. Detection of Low Frequency Magnetic Field in the University Library Brno. In Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha: ČVUT Praha, kat. ELM pole (2000), 2000. p. 9 ( p.)ISBN: 80-01-02185-8.
Detail

HELA, R., HUBÁČEK, A. Studium problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Speciální betony. Malenovice: Sekurkon Praha, 2005. s. 25 ( s.)ISBN: 80-86604-15-2.
Detail

HELA, R. Vývoj testovacích metod čerstvých samozhutnitelných betonů v EU. In Speciální betony. Malenovice: Sekurkon Praha, 2004. s. 17-23. ISBN: 80-86604-15-2.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Možnosti zlepšování trvanlivosti betonů v chemicky agresivních prostředích. In Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha: 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-903501-0-0.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Vliv teploty výpalu na tridymitaci sklářského dinasu. In Construmat 2004. Košice: TU v Košicích, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S. Assessment of thermal conductivity of the building materials, Hot wire method. In VII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna ENERGODOM 2004. Zakopane: UT Krakow, 2004. p. 125 ( p.)ISBN: 83-86161-05-1.
Detail

ZACH, J. Studium hydratační kinetiky u silikátových pojiv. In Silichem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 213 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

Zach, J., Smolík, I. POUŽITÍ VYSOKOPECNÍHO CEMENTU DO BETONU PRO MASIVNÍ KONSTRUKCE. In Technologie provádění a konstola betonových konstrukcí. Praha: CVUT, 2004. s. 50 ( s.)ISBN: 00-000-00-0.
Detail

Zach, J., Krček, Z., Kmínová, H. Risk reduction of crack creation of high strength concretes in initial hydration stage selecting suitable chemical additives. In Life Cycle Assessment, Behaviour and properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 00-000-00-0.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Stěrkové a lepící hmoty využívající sekundární surovinové zdroje. In Zborník príspevkov z X.medzinárodnej konferecie o stavebných materiáloch. Košice: TU v Košiciach, 2004. s. 96 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. New Materials for Additional Thermal Insultation and their Economic and Environmental Aspects. In Proceeding of the International Conference Life Cycle Assessment,Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 416 ( p.)ISBN: 80-214-2370-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Determination of building materials emissivity. In Programme. Lausanne: Lausanne, 2004. s. 0 ( s.)ISBN: 00-00000-00-0.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Povrchové úpravy zateplovacích systémů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004 26. konference. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2004. s. 90 ( s.)ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

MATĚJKA, O. Zhodnocení využitelnosti odrazové tvrdoměrné metody zkoušení porobetonových tvárnic metodou Schmidtova tvrdoměru typu PT. In Doktorská konference s mezinárodní účastí. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-85960-70-2.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Lehký samozhutnitelný beton s kamenivem Liapor. In JUNIORSTAV 2004 6.Odborná konference doktorského studia. Brno: Bekros Brno, 2004. s. 283 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

MARTINEC, P. Betony s fluidními popílky odolnost proti síranům. In Sborník příspěvků. 1. Brno: Vojenské akademie v Brně, 2004. s. 14-19. ISBN: 80-85960-70-2.
Detail

BECKEROVÁ, L., PYTLÍK, P. Reologie cementového tmele. In Maltoviny 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 61 ( s.)ISBN: 80-86607-08-9.
Detail

BAYER, P.; MATÝSKOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P. Sledování vlivu žárovzdorných plniv na vlastnosti aluminosilikátového kompozitu po tepelném namáhání. In Construmat 2003. Bratislava: STU v Bratislavě, 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

STIBOR, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VLACH, B. Lomové charakteristiky a Charpyho zkouška alumosilikátů vystavených vysokým teplotám. In Problémy lomové mechaniky III. Brno: VUT Brno , Fakulta stavební, 2003. s. 75 ( s.)ISBN: 80-214-2392-7.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Využití vysokopecních strusek pro netradiční aplikace. In Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ARSM, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-2309-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N. Imobilizace Cu(II) a Zn(II) iontů v matrici z alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSH Brno, 2003. s. 138 ( s.)ISBN: 80-239-1010-8.
Detail

Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT. In Sborník příspěvků z CONSTRUMAT 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 95-99 ( s.)ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky. In Betón 2003. Štrbské Pleso: TU Košice, 2003. s. 292-295. ISBN: 80-02-01538-X.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P. Některé poznatky získané při predikci trvanlivosti betonů metodou vzduchové propustnosti WTA. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: 2003. s. 292-295. ISBN: 80-02-01538-X.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů. In Betonářské dny 2003. Pardubice: Sekurkon Praha, 2003. s. 128 ( s.)ISBN: 80-239-1840-0.
Detail

MIHALÍKOVÁ, K. Lepící hmoty s využitím odpadů. In Sborník přednášek VI. Odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2004. 1. Brno: VUT FAST, 2004. s. 156-159. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

JURÁNKOVÁ, V. Několik odborných postřehů z NDT-CE Berlin 2003. In WORKSHOP NDT CMC 2003. Brno: VUT FAST Brno, Ústav fyziky, ČNDT, 2003. s. 42-46. ISBN: 80-7204-318-8.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění. In Sborník Sanace. SANACE 2004. Brno: Sdružení pro sanace, 2004. s. 50-56.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Vliv povrchové úpravy betonu na jeho vzduchovou propustnost. In 3. Konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004. ČVUT Praha: Masarykova kolej ČVUT Praha, 2004. s. 62-67. ISBN: 80-239-2664-0.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vodní sklo jako pojivo popílkových zrn ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků. In XI. Silichem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 162 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A. Highly Mobile Concrete with secondary raw material admixtures utilization. In CONSEC 04. Soul: 2004. s. 1-5.
Detail

Hela, R., Maršálová, J. Durability of aerated Self Compacting Concrete (SCC). In ConMat 05. Vancouver: 2005. p. 1-9. ISBN: 00-000-0000-0.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Modelové posouzení užitných vlastností objemné monolitické betonové konstrukce. In Sborník 3. matematický workshop. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 97 ( s.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Self Compacting Light Concrete. In Non-Traditional Cement&Concrete II. Brno: Vysoské učení technické v Brně a ŽPSV Uherský Ostroh,a.s., 2005. p. 505-513. ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. Trvanlivost síranových pojiv. In juniorstav 2005. Brno: CERM,Brno, 2005. s. 186-191. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

HELA, Rudolf; MARŠÁLOVÁ, Jana. Research of rheological properties of modified cement mortars. In xx. Dundee: 2005. s. 1-7. ISBN: 0-7277-3410-5.
Detail

Dufka, A. Specifika diagnostiky stavu železobetonových konstrukcí exponovaných v extrémních podmínkách. In 1. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, 2005. s. 107-109. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ZADĚLÁK, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. VLIVY VYSOKOPEVNOSTNÍCH POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN NA VLASTNOSTI LEHKÉHO A OBYČEJNÉHO BETONU. In Sborník konference Juniorstav. CERM. BRNO: Akademické nakladatelství CERM, 2005. s. 65-68. ISBN: 80-214-2829-5.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Vývoj tepelně izolačních malt s využitím partikulárního odpadu s dřevním obsahem. In Sborník Maltoviny 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 222 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Hourdis Ceiling Slab Diagnostics Issues. In Workshop NDT 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. p. 109 ( p.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Vliv druhu popílku na lehký samozhutnitelný beton. In Maltoviny 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 106-112. ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Liapor - lehké kamenivo pro čerpatelný beton. In Juniorstav 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 118 ( s.)ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

KUBÍČEK, P. Vliv průmyslových odpadů na mechanické vlastnosti prefabrikovaných prvků. In Maltoviny 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 126-131. ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

Ing. Miroslav Řičánek. Modifikace vlastností alfa sádry. In Juniorstav 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 271 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K. Příprava anhydritových maltovin s vnějším buzením výpalem v rotační peci. In Maltoviny 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 260 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., ŘIČÁNEK, M., HOFFMANN, O. Mechanismus mineralizace alfa sádry slabými organickými kyselinami. In Maltoviny 2004. Brno: 2004. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; OSTRADECKÝ, I. Zkrácené zkoušky trvanlivosti síranových pojiv. In Maltoviny 2004. Brno: 2004. s. 193 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, Š. Technologické zařízení pro výrobu alfa sádry v roztoku soli. In Maltoviny. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2004. s. 266 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Vodní sklo jako pojivo popílkových zrn ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků. In XI.SILICHEM sborník příspěvků. Brno: Kongresové centrum Brno, a. s., 2004. s. 162 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Využití anorganických pojiv při výrobě obkladových prvků z odpadních surovin. In Maltoviny 2004 sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 202 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

Vehovská, L. Anhydritové maltoviny s vnějším buzením. In Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně - Fakulta stavební, 2005. s. 209 ( s.)ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

ŘIČÁNEK, M.; NOVÁK, J.; OSTRADECKÝ, I. Příprava alfa sádry dehydratací v autoklávu. In sborník. Ústí n.L.: SILCHEM spol. s r.o., 2002. s. 111-115. ISBN: 80-238-9507-9.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Nonlinear fracture mechanics modeling of size effect in concrete under uniaxial tension. In Ph.D. Symposium. Mnichov, Německo: 2002. p. 435-444. ISBN: 3-935065-09-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ŘIČÁNEK, M. Některé aspekty tvorby alfa sádry. In sborník. Brno: VUSH Brno, 2001. s. 105-109.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ŘIČÁNEK, M. Využití energosádrovce pro přípravu alfa sádry. In sborník. Lísek, Skalský dvůr: VUMO, 2001. s. 69-71.
Detail

ŘIČÁNEK, M. Příprava alfa-sádry hydrotermálním zpracováním. In sborník. Štúrovo: STU Bratislava, 2003. s. 168-170. ISBN: 80-227-1926-9.
Detail

NOVÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, V.; KULÍSEK, K. Modifikace vlastností energsádry. In sborník. Lísek, Skalský Dvúr: VUMO Praha, 2001. s. 72-76.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Testing of Steel Reinfotcement by Using Imact Echo Method. In Proceedings of International Conference. Ostrava, ČR: Czech Society for Nondestructive Testing, 2003. p. 137-140. ISBN: 80-214-2475-3.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Vytápění průmyslových objektů infrazářiči. In Zborník z odbornej konferencie. Vyšné Ružbachy, Slovakia: STU Bratislava, 2003. s. 53-55.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Characterization of Noise Transmission in Building Structures. In Proceedings of International Workshop. Richnava, slovakia: STU Bratislava, 2003. p. 99-102. ISBN: 80-227-1924-2.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Charakterizace zdrojů hluku přenášeného do konstrukce budov. In Sborník Díl 1-Pozemní stavitelství. VUT Brno: VUT Brno, 2003. s. 87-90. ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

OSTRÝ, M. Akumulace tepelné energie ve stavebních konstrukcích nízkoenergetických domů. In Zborník referátov z 12. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2005 Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. 1. Vysoké Tatry - Štrbské Pleso: VKC Intenzíva, s.r.o., 2005. s. 146-147.
Detail

ČUPROVÁ, D.; DONAŤÁKOVÁ, D.; OSTRÝ, M. Vnitřní prostředí podkrovních místností v letních měsících. In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia 5, Podbanské 17.9.-19.9.2003. Podbanské: TU v Košiciach - Stavební fakulta, 2003. s. 55-58. ISBN: 80-8073-021-0.
Detail

OSTRÝ, M. Zvyšování tepelně akumulačních schopností obalových konstrukcí. In Sborník 6. odborné konference doktorského studia Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 91-96. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

HELA, R.; HUBÁČEK, A. Vztah mezi obsahem vzduchu v čerstvém betonu a hodnotou Spacing fakcor. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2007. s. 29-35.
Detail

ČUPROVÁ, D., OSTRÝ, M. Ateliér otvorových výplní a izolací - časopis, článek: Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu vnitřního prostředí. 2001, roč. 6, č. 6, s. 10 ( s.)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, V. Vývoj zpomalovače tuhnutí sádry. Beton TKS, 2001, roč. 1, č. 5, s. 35 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J. Možnost zpracování ocelářské strusky ve směsných cementech. Seriál pro odborné stavební informace, 2001, roč. 1, č. 3, s. 5 ( s.)ISSN: 1213-4112.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O. Použití metody stanovení propustnosti betonu pro vzduch pro hodnocení jeho trvanlivosti. Sanace betonových konstrukcí, 2001, s. 10 ( s.)ISSN: 1211-3700.
Detail

HELA, R. Oprava vnějšího pláště chladící věže v Chemopetrolu Litvínov. Beton TKS, 2001, roč. 1, č. 3, s. 8 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

HELA, R. Betonáž chladící věže technologií samozhutnitelných betonů. Materiály a technologie pro stavbu, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 2 ( s.)ISSN: 1211-0789.
Detail

DROCHYTKA, R., HUDEC, P. Zpevňování povrchu betonu silikátovými nátěry. Beton TKS, 2001, roč. první, č. 3/2001, s. 24 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M. Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci. Tepelná ochrana budov, 2001, roč. 4, č. 5, s. 19 ( s.)ISSN: 1213-0907.
Detail

DALÍK, J., DANĚČEK, J., VALA, J. Numerical solution of the Kiessl model. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2000, vol. 45, no. 1, p. 3 ( p.)ISSN: 0862-7940.
Detail

DROCHYTKA, R. Progrésivný stavebný materiál Pórobetón. Eurostav Brat, 2001, roč. 7, č. 3/2001, s. 10 ( s.)ISSN: 1335-1249.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Mikrostruktura klinkerů importovaných na náš trh. Střechy, fasády, izolace, 2001, roč. 8, č. 8, s. 52 ( s.)ISSN: 1212-0111.
Detail

PYTLÍK, P. Fasády z pálených cihel. Střechy, fasády, izolace, 2001, roč. 2001, č. duben, s. 92 ( s.)ISSN: 1212-0111.
Detail

STANCIK, H., SOKOLÁŘ, R. Vlastnosti zdících materiálů. Sklář a keramik, 2001, roč. 7, č. 4, ISSN: 0037-637X.
Detail

PYTLÍK, P. Pálená střešní krytina. Sklář a keramik, 2001, roč. 11, č. 5-6, s. 158 ( s.)ISSN: 0037-637X.
Detail

ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M. Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu prostředí. Ateliér otvorových výplní, 2001, roč. 5, č. 1, s. 8 ( s.)ISSN: 1211-6580.
Detail

SOKOLÁŘ, R., DOHNAL, J. Fasády z lícových cihel. Střechy, fasády, izolace, 2002, roč. 9, č. 5, s. 38 ( s.)ISSN: 1212-0111.
Detail

BADALOVÁ, M., MOUDRÝ, I. Graffiti - fenomén dneška. Interiér stavby, 2001, roč. 4, č. 9, s. 26 ( s.)ISSN: 1213-2055.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Nestacionární plošné měřidlo. Stavitel, 2001, roč. 9, č. 8, s. 38 ( s.)ISSN: 1210-4825.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZNAJDA, T., ZACH, J. Tepelná náročnost stavebních konstrukcí. Stavitel, 2001, roč. 9, č. 4, s. 56 ( s.)ISSN: 1210-4825.
Detail

BECKEROVÁ, L. Recyklace stavebních minerálních odpadů. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 4, s. 34 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

BECKEROVÁ, L. Recycling of building mineral Waste. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2002, vol. IX, no. 3, p. 20 ( p.)ISSN: 1210-3896.
Detail

BECKEROVÁ, L. Materiálové využití stavebních odpadů. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2002, roč. 4, č. 1, s. 16 ( s.)ISSN: 1212-7248.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Ověření vybraných tepelně technických vlastností betonové směsi v průběhu hydratace cementu. Beton TKS, 2002, roč. 2002/1, č. 1, s. 16 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Vliv vlhkosti na tepelně izolační schopnost stavebních materiálů. Stavitel, 2002, roč. 2002/4, č. 4, s. 21 ( s.)ISSN: 1210-4825.
Detail

KULÍSEK, K. Recyklace stavebních odpadů. Odpadové fórum, 2001, roč. 1, č. 2, s. 10 ( s.)ISSN: 1212-7779.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Tepelné izolace budov na bázi mineralizovaných části dřeva. ERA 21, 2002, roč. 2, č. 2, s. 57 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

DROCHYTKA, R. Trvanlivost správkových hmot. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 2/2002, s. 25 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J. Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 10., č. 4/2002, s. 5 ( s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Vliv jemnosti ocelářské strusky na základní vlastnosti směsných cementů s ní připravených. Seriál pro odborné stavební informace, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-4112.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Vliv agresivního síranového prostředí na odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou. Seriál pro odborné stavební informace, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-4112.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití železitých konvertorových kalů v cihlářském průmyslu. Silika, 2002, roč. 12, č. 3-4, s. 100 ( s.)ISSN: 1213-3930.
Detail

HOBST, L., VÍTEK, L., FRIDRICHOVÁ, M. Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek. Beton TKS, 2002, roč. druhý, č. 2, s. 50 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

HELA, R., KOUKAL, P., KUČEROVÁ, H. Vliv odchylek vlastností cementu způsobených běžnou variabilitou výroby na kvalitu betonů. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 1, s. 36 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

BALÍKOVÁ, J., BADALOVÁ, M. a kol. RECYKLACE MINERÁLNÍCH VLÁKEN Z ODPADŮ. Střechy, fasády, izolace, 2002, roč. 2002, č. IX, s. 43-44. ISSN: 1212-0111.
Detail

NĚMEC, M., MATĚJKA, L. Použití dřeva v extrémních klimatických podmínkách. Interiér stavby, 2002, roč. 5, č. 1/2002, s. 24 ( s.)ISSN: 1213-2055.
Detail

KRUPÍKOVÁ, K., MATĚJKA, L. Analýza konstrukčních detailů okenního nadpraží budov v extrémních klimatických podmínkách. Střechy, fasády, izolace, 2002, roč. 5, č. 1/2002, s. 25 ( s.)ISSN: 1212-0111.
Detail

NETUKA, M.; MATĚJKA, L. Využití recyklátu z pneumatik ve stavebnictví. Interiér stavby, 2002, roč. 5, č. 1/2002, s. 34 ( s.)ISSN: 1213-2055.
Detail

NĚMEC, M., MATĚJKA, L. Posouzení konstrukčních detailů vnějšího parapetu okna v horských oblastech. Interiér stavby, 2002, roč. 5, č. 5/2002, ISSN: 1213-2055.
Detail

ČUPROVÁ, D. Systém ztraceného bednění z recyklovaného polypropylenu. 2002.
Detail

BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P. The study of properties of alkali-activated slag after having been loaded. Chemické listy, 2002, vol. 96, no. S, p. 234 ( p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

FLORIAN, A. Parametrická studie náhodného chování ohýbaných průřezů z recyklovaného betonu-1.část. Stavební obzor, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 5 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

PÁTKOVÁ, Z., MATĚJKA, L. Obvodové pláště nízkoenergetických domů s optimálním využitím recyklovaných hmot. Střechy, fasády, izolace, 2002, roč. 5, č. 10/2002, ISSN: 1212-0111.
Detail

POKORNÁ, H., MATĚJKA, L. Optimalizace konstrukčních detailů s využitím recyklovaných materiálů. Střechy, fasády, izolace, 2002, roč. 5, č. 10/2002, s. 26 ( s.)ISSN: 1212-0111.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Trendy ve výrobě keramických obkladových prvků v České republice. ERA 21, 2003, roč. 3., č. 3, s. 63 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠKOPÁN, M. Recyklace stavebních odpadů. Odpadové fórum, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 8 ( s.)ISSN: 1212-7779.
Detail

MATĚJKA, L., MOUDRÝ, I. Uplatnění recyklovaných materiálů z odpadních surovin ve stavebních konstrukcích. Střechy, fasády, izolace, 2002, roč. 9, č. 10, s. 24 ( s.)ISSN: 1212-0111.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., POLÁK, L. Možnosti využití termografie při zajišťování tepelné ochrany budov. Stavitel, 2002, roč. 2002, č. 12, s. 3 ( s.)ISSN: 1210-4828.
Detail

ČUPROVÁ, D. Střešní nástavba panelového domu s využitím odpadního materiálu. 2002.
Detail

BALÍKOVÁ, J., ZACH, J. Využití reflexních úprav v novodobých stavebních konstrukcích. 2003, roč. IX., s. 20 ( s.)
Detail

ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., FOJTÍK, T. Vliv plastifikačních přísad na průběh hydratace silikátových pojiv. Beton TKS, 2003, roč. 1/2003, č. 1, s. 20 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Degradace stavebních materiálů a konstrukcí vlivem vlhkosti. ERA 21, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 11 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Problematika použití sendvičových panelů v novodobých stavebních konstrukcích. ERA 21, 2003, roč. 5/2003, č. 5, s. 64 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

PETRÁNEK, V., HUDEC, P. Povlakové hydroizolační materiály. ERA 21, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 54 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

HELA, R., KUČEROVÁ, H., ZACH, J., TŮMA, P. Metody pro testování vlastností cementových malt a jejich využití při návrhu složení SCC. Beton TKS, 2003, roč. 3, č. 3, s. 30 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

ĎURIŠ, M.; HELA, R.; KUČEROVÁ, H. Konference Reologická měření stavebních hmot. Beton TKS, 2003, roč. 3, č. 3, s. 34 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Aktuální technická dokumentace k sanacím betonových konstrukcí v ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2003, roč. 2003, č. 1-2, s. 19 ( s.)ISSN: 1213-7308.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Sulfatostojkosť betonov s zaměnoj časti mělkogo zapolnitělja zoloj TEC. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2003, roč. 2003, č. 58, s. 223-228. ISSN: 0585-4296.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Fiziko-mechaničeskije svojstva betonov na zapolnitěle iz kotělnogo šlaka. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2003, roč. 2003, č. 58, s. 229-234. ISSN: 0585-4296.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Rozlišovanie druhov keramických prvkov podla požadovaných vlastností. ASB, 2003, roč. 10., č. 8, s. 93 ( s.)ISSN: 1335-1230.
Detail

HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J. Nové materiály, druhy betonu, technologie betonu. Beton TKS, 2003, č. x, s. 58 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

HELA, R., KUČEROVÁ, H., ĎURIŠ, M. Konference reologická měření stavebních hmot. Beton TKS, 2003, č. x, s. 34 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Izmerenije glubiny treščin v ŽBK s priměněnijem ultrazvukovogo impulsnogo metoda. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2003, roč. 200, č. 59, s. 150-154. ISSN: 0585-4296.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., ZEMÁNKOVÁ, Š. Způsob hodnocení karbonatace starých betonů. Beton TKS, 2003, roč. 3, č. 6/2003, s. 21 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., ŽIŽKOVÁ, N. Sádrové omítky - nový trend v českém stavebnictví. 2003, roč. 1, č. 1, s. 3 ( s.)
Detail

BECKEROVÁ, L., PYTLÍK, P. Využití průmylových odpadů v betonářské technologii. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 26 ( s.)ISSN: 1212-7248.
Detail

Šťastník, S., Zach, J., Fojtík, T. Nový trend ve vývoji tepelně izolačních materiálů. ERA 21, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Využití mikrovlnného zářiče pro dezinfekci dřevěných konstrukcí staveb. Materiály pro stavbu, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 48 ( s.)ISSN: 1213-0311.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití elektrárenských popílků ve výrobě stavební keramiky. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2004, roč. 6, č. 1, s. 24 ( s.)ISSN: 1212-7248.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Technologie výroby obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. Silika, 2004, roč. 14, č. 1-2, s. 11 ( s.)ISSN: 1213-3930.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití vodního skla ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. Keramický zpravodaj, 2004, roč. 20, č. 3 - 4, s. 7 ( s.)ISSN: 1210-2520.
Detail

MALÝ, J., MALÁ, J. Aerobní stabilizace aktivovaného kalu. 2000, roč. 50, č. 1, s. 7 ( s.)ISSN: 1210-4195.
Detail

VALA, J., ŠŤASTNÍK, S. On the thermal stability in dwelling structures. Building Research Journal, 2004, vol. 52, no. 1, p. 31-55. ISSN: 1335-8863.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Hodnocení trvanlivosti betonu stanovením jeho vzduchové propustnosti. Materiály pro stavbu, 2004, roč. 10, č. 8, s. 32-33. ISSN: 1213-0311.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Lehčení cihlářských střepů odpadními látkami (část 1). Silika, 2004, roč. 14, č. 5-6, s. 139 ( s.)ISSN: 1213-3930.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Principy sanace degradovaných železobetonových konstrukcí. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 3 ( s.)ISSN: 1213-4112.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. Stavebně technický průzkum zatrubněného potoku. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 3 ( s.)ISSN: 1213-4112.
Detail

DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla. Soudní inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1211-443X.
Detail

DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy keramických obkladových prvků. ASB, 2004, roč. 1, č. 2/2004, s. 74 ( s.)ISSN: 1335-1230.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; MICHEK, P. Fasády. ERA 21, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 105-108. ISSN: 1213-6212.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Materiály pro stavbu, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 52 ( s.)ISSN: 1213-0311.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Opredelenije pročnosti betona na bezgypsovom portland cemente. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 28 ( s.)
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Cenosféry -vlastnosti, použití, tuzemské zdroje. Keramický zpravodaj, 2004, roč. 20, č. 5, s. 5 ( s.)ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Možnosti uplatnění odpadních látek ve výrobě stavební keramiky. Zpravodaj Silikátového svazu, 2004, roč. 10., č. 2, s. 34 ( s.)ISSN: 1210-2521.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Posuzování pórovité struktury keramických střepů metodou vysotlaké rtuťové porozimetrie. Keramický zpravodaj, 2004, roč. 20, č. 2, s. 4 ( s.)ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Zásady správného výběru keramických obkladových prvků pro různé podmínky použití. ERA 21, 2004, roč. 4., č. 3, s. 95 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

DUFKA, A. Problematika stanovení stáří trhlin v železobetonových konstrukcích. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, roč. 1, č. 1, s. 5 ( s.)ISSN: 1213-4112.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Zvukoizolační okna. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 3/2004, s. 20 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Nové trendy při dodatečném zateplování historických staveb. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 5/2004, s. 76 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Vlhkostní poruchy stavebních konstrukcí. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 2/2004, s. 20 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Výzkum cihel s dutinovou výplní. Interiér, 2004, roč. 7., č. 8., s. 42-44. ISSN: 1214-4584.
Detail

BALÍKOVÁ, J.; ZACH, J. Využití termografie při lokalizaci tepelně technických vad a poruch. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 1, s. 20 ( s.)ISSN: 1213-6212.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Untersuchung der termisch-hygrischen Eigenschaften von Ziegeln mit Holraumfullung aus Recyclingmaterial. Bauphysik, 2004, roč. 26, č. 1, s. 35 ( s.)ISSN: 0171-5445.
Detail

KALOUSEK, M.; BANTOVÁ, S. Dostatečná izolace v podkroví. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2004, roč. 8, č. 4, s. 12-13. ISSN: 1212-4370.
Detail

KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J. Nové trendy ve stavebnictví. Materiály pro stavbu, 2004, č. 1/2004, s. 50-51. ISSN: 1213-0311.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Poruchy podlah v prostorách víceúčelového kulturního zařízení. Stavebnictví, 2008, roč. 2, č. 06-07/2008, s. 70-73. ISSN: 1802-2030.
Detail

Čuprová Danuše. TTepelný odpor slaměných konstrukcí. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 12/2010, č. 12, s. 39-42. ISSN: 1213-0311.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Obsledovanie železobetonnych konstrukcij peredpemontom. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2003, roč. 2003, č. 59, s. 144-149. ISSN: 0585-4296.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. CONCRETE MIX DESIGN WITH GYPSUM FREE CEMENT. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2002, vol. 2002, no. 56, p. 81 ( p.)ISSN: 0585-4296.
Detail

DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 39 ( s.)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N. Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 154 ( s.)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot - Ověření možnosti využití fluidních popílků do směsných cementů. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1/1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 39 ( s.)
Detail

HELA, R., NOVOTNÝ, B., BODNÁROVÁ, L., NAVRÁTIL, V. Využití kamenných mouček, popílků a jemně mletých strusek pro výrobu betonů, zejména samozhutňujících. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 5. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 285 ( s.)
Detail

BROŽOVSKÝ, J., ADÁMEK, J. Sledování trvanlivosti materiálů z odpadních surovin. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 9. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 3 ( s.)ISBN: 0.
Detail

PYTLÍK, P., BECKEROVÁ, L., SOKOLÁŘ, R. DT 4: Recyklace stavebních sutí. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 0.
Detail

DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Omítky, nátěry a malty s využitím odpadních surovin. In Stavební ročenka 2002. Jaga group, v.o.s. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2001. s. 192 ( s.)ISBN: 80-88905-59-1.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Technologie klinkerů s využitím odpadů. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 241 ( s.)ISBN: 0.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití surovin pro výrobu klinkeru v České republice. In Stavební ročenka 2002. 1.vydání. Bratislava: Jaga group, v.o.s., Starohorská 2, 810 05 Bratislava, 2002. s. 230 ( s.)ISBN: 80-88905-59-1.
Detail

DROCHYTKA, R. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2002. s. x ( s.)ISBN: X.
Detail

DUFKA, A. Stanovení trvanlivosti správkových hmot s využitím odpadních surovin. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. 1. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 57 ( s.)ISBN: 0.
Detail

DROCHYTKA, R., MIHALÍKOVÁ, K. Nová generace polymercentových lepicích hmot z odpadních surovin. In Stavební ročenka 2004. 1. vydání. Bratislava: Jaga group, v. o.s., 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-88905-88-5.
Detail

DROCHYTKA, R. Malty pro zdění. In Nové Rochlovy stavební tabulky 2 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 285-314. ISBN: 80-902397-6-5.
Detail

DROCHYTKA, R. Lepidla. In Nové Rochlovy stavební tabulky 5 díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2002. s. 236-267. ISBN: 80-902397-4-9.
Detail

DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J. Prvky a systému pro suchou výstavbu. In Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. s. 203-222. ISBN: 80-902397-6-5.
Detail

DUFKA, A., BROŽOVSKÝ, J. Zpráva o výsledích stavebně technického průzkumu vnitřního povrchu pláště a příslušenství granulační věže B404 v závodě Chemopetrolu a.s. 01-09-561. Brno: Chemopetrol a.s. Litvínov – Záluží 1 Chemopetrol a.s., 2001. ISBN: 0.
Detail

DUFKA, A., BROŽOVSKÝ, J. Expertízní posouzení kvality betonu stropu v teráriu ZOO Brno. 01-04-506. Brno: Zoologická zahrada města Brna, technický úsek, 2001. ISBN: 0.
Detail

KALOUSEK, M. Thermal radiation inside the perforations of the lightweight insulating brick. ZI, Ziegelindustrie International/Brick and Tile Industry International, 2002, vol. 2002, no. 3, p. 38-42. ISSN: 0341-0552.
Detail

MOUDRÝ, I., BADALOVÁ, M., BERKA, P., BALÍKOVÁ, J., DONAŤÁKOVÁ, D. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 3 Měření vlhkosti mikrovlnnou metodou a analýza opětovného využití minerálních vláken z tepelných izolací. neuvedeno. 2001.
Detail

JURÁKOVÁ, T. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot. neuvedeno. 2001.
Detail

MATĚJKA, L. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot. neuvedeno. 2001.
Detail

MATĚJKA, L. Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích - DT 15 Experimentální vývoj střešní krytiny z recyklovatelných materiálů s posouzením její trvanlivosti. neuvedeno. 1999.
Detail

MATĚJKA, L. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. neuvedeno. 2000.
Detail

MATĚJKA, L. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. neuvedeno. 1999.
Detail

JURÁKOVÁ, T. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot. 2002.
Detail

MATĚJKA, L. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot. 1. 2003.
Detail

MATĚJKA, L. Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích - DT 15 Experimentální vývoj střešní krytiny z recyklovatelných materiálů s posouzením její trvanlivosti. Ústav pozemního stavitelství, VUT v Brně: 1998.
Detail

MATĚJKA, L. VVZ CEZ J22/98: 26 11 00 08-HT II "Výzkum a vývoj konstrukčních systémů v pozemních stavbách" - Požadavky na vývoj nových hmot z recyklovaných surovin. 2000.
Detail

MATĚJKA, L. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot. 1. VUT v Brně-FAST, Ústav pozemního stavitelství: 2004.
Detail

MATĚJKA, L. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 1 Návrh stavebních systémů z MTL od řešitelů HT I a z nových recyklovaných hmot. VUT v Brně, FAST, , Brno: 2004.
Detail

DROCHYTKA, R. Keramické obklady a dlažby. 1. 1. Hradec Králové: VEGA s.r.o., 2000. 187 s. ISBN: 80-9000860-5-5.
Detail

DROCHYTKA, R. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 1999. 334 s. ISBN: 80-7204-106-1.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Technologie obkládání I - Příprava a provádění podkladu. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Praha: Silikátový svaz, 2004. 63 s. ISBN: 80-86821-00-5.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Technologie obkládání II - Obkládání v interiéru. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Praha: Silikátový svaz, 2004. 78 s. ISBN: 80-86821-01-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. 1. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 840 s. ISBN: 1214-7060.
Detail

DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. 222 s. ISBN: 80-239-0516-3.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem. 2001.
Detail

Vzduchová propustnost betonu. MADBUD IV. Konferencja Noaukowo-Techniczna Zagadnienia Materialowe w Inžynierii Ladowej Krakow. Krakov: Univerzita Krakov, 2003. p. 43 ( p.)ISBN: 83-7242-261-3.
Detail

KUDRNA, J. The Usage of scrambed rubber in bitumious mixture. Bruxeless: 2002.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití popílků ve výrobě stavební keramiky. Praha: Pražská teplárenská, 2003.
Detail

KUDRNA, J. Předběžné posouzení stavu vozovky na stavbě Pisárecký tunel v Brně. 2002.
Detail

KUDRNA, J. Zpráva o zkouškách vozovky na stavbě Pražská radiála v Brně. 2002.
Detail

PYTLÍK, P. Stavební keramika - technologie, vlastnosti a využití. Stavební keramika - technologie, vlastnosti a využití. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2002. ISBN: 80-7204-234-3.
Detail

DVOŘÁKOVÁ, V. Využití energosádrovce v průmyslu stavebních hmot. 2002.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. Gipsmalt OS 01 Sádrová omítka hlazená. 2002.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. Gipsmalt OS 02 Sádrová omítka filcovaná. 2002.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. PNF RO 72 2408 Stínící barytová omítka výplňová X-RAY STOP. Podniková norma. Brno: Rosomac s.r.o., 1998.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. PNF RO 72 2409 Stínící barytový beton X-RAY STOP. Podniková norma. Brno: Rosomac s.r.o, 1998. s. 1 ( s.)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. PNF RO Gipstmel TS 04, teml pro spárování sdrokartonu. podniková norma. Brno, Česká republika: Rosomac s.r.o., 1996. s. 1 ( s.)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M. PNF RO Stínící barytová omítka. Brno, Česká Republika: Rosomac s.r.o., 1995. s. 1 ( s.)
Detail

DUFKA, A. Posouzení kvality betonu stropu pivovaru Starobrno. 0-12-608. Brno: Unistav a.s., 2001. ISBN: 0.
Detail

KOPKÁNĚ, D.; ŠŤASTNÍK, S.: NEO; Modifikace plastového okenního rámu nízkoemisivní povchovou úpravou, funkční vzorek. FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail

Jan Kudrna: Rubit; Asfaltová vrstva Rubit. Technický předpis pro užití, návrh, provedení a zkoušení. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.: Fibre Reinforced Concrete in Practice Graz 2005. Graz (08.09.2005)
Detail