Project detail

Pokročilé materiály a technologie - ADMATEC

Duration: 01.04.2019 — 31.12.2020

On the project

Předmětem projektu je výzkum a vývoj pokročilých stavebních hmot pro efektivní a udržitelnou výstavbu s významnou úsporou tradičních surovin. Důraz je kladen na maximální využitelnost alternativních zdrojů surovin pro snížení nákladů a minimalizaci ekologické zátěže. Podstatnými vstupními materiály tak budou odpady, vedlejší produkty průmyslu a recykláty pro zajištění principu oběhové ekonomiky. Jednotlivá dílčí témata pak bude provázet nezbytný požadavek na zajištění dlouhé životnosti staveb produkcí materiálů vysoké odolnosti na straně jedné a vysokohodnotných správkových hmot na straně druhé.

Keywords
podkladní směs, stabilizát, suspenze, diagnostika, správková malta, recyklace, druhotná surovina, vedlejší produkt, modulární výstavba, obkladové prvky, akustická stěna

Mark

TN01000056/04

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2019-04-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1
- whole funder