Project detail

Studium terapeutické aplikace antibakteriálního krytí rány pro infekce kůže a měkkých tkání u epidemiologicky relevantních kmenů S. aureus - rezistentních na meticilin.

Duration: 01.05.2019 — 31.12.2022

On the project

Infekce kůže a měkkých tkání je nejčastější infekční komplikací nejen u hospitalizovaných pacientů, ale také u pacientů léčených v ambulantní sféře. Terapie pomocí lokálních i systémových antimikrobiálních preparátů dnes stále častěji selhává. Dominantní příčinou je nárůst rezistence potenciálně patogenních mikroorganismů vůči nejrůznějším antimikrobiálním strategiím. Enzybiotika představují nadějnou skupinu proteinů, které mohou mít ambici se pevně etablovat mezi antimikrobiální preparáty. Důvodem je jejich schopnost účinně štěpit buněčnou stěnu bakterií a absence rezistentních mechanismů k účinku enzybiotika. V průběhu tohoto projektu budeme posouvat poznání interakce mezi "biobetter" lytickými enzymy rLysderm a rLysstaf (zástupci skupiny enzybiotik) a kmeny grampozitivní bakterie Staphylococcus aureus jak v laboratorních podmínkách, tak také na animálním modelu v simulované infekci kůže a měkkých tkání za použití kožního krytu tvořeného kolagenem a celulosových nanovláken. Hlavní ambicí projektu bude příprava samotných "biobetter" enzybiotik a jejich imobilizace na kožní kryt jako vhodné formy použití v humánní medicíně za reálných podmínek.

Description in English
Infection of the skin and soft tissues is the most common infectious complications not only in hospitalized patients but also treated outpatient settings. Treatment with local and systemic antimicrobials today is increasingly failing. The dominant cause is the increase in resistance of potentially pathogenic microorganisms to various antimicrobial strategies. Enzybiotics represent a promising group of proteins that may have the ambition to firmly established itself among antimicrobial drugs. The reason is their ability to efficiently split the cell wall of bacteria and the absence of resistant mechanisms to the effect of enzybiotics. During the project we will extend the understanding of the interaction between "biobetter" rLysderm and rLysstaf lytic enzymes (group of enzymes) and Staphylococcus aureus MRSA gram-positive bacteria resistant to methicillin in laboratory conditions as well as in animal models in simulated skin and soft tissue infections using a skin collagen and cellulosic nanofibers. The main ambition of the project is to prepare the "biobetter" enzybiotics themselves and immobilize them on the skin cover as appropriate forms of use in human medicine in the real situations.

Keywords
enzymová terapie; S. aureus; MRSA; enzybiotika; vylepšené enzymy; krycí materiály

Key words in English
enzyme therapy; S. aureus; MRSA; enzybiotics; biobetters; wound dressing

Mark

NV19-05-00214

Default language

Czech

People responsible

Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-06-27 - 2022-12-31)

Units

Advanced Biomaterials
- (2019-05-01 - 2022-12-31)
Advanced Polymers and Composites
- (2018-06-13 - 2019-06-24)

Funding resources

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022
- whole funder (2019-03-14 - 2022-12-31)

Results

VOJTOVÁ, L.; DORAZILOVÁ, J.; LIPOVÝ, B.; JANDA, L. Vliv koncentrace solí na přípravu antibakteriálních kolagen/celulózových kožních krytů. Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 66-66. ISBN: 978-80-01-06625-6.
Detail